LEDIG STILLING VED SINTEF

Research Scientist in the field of Computational Fluid Dynamics (CFD)

Søknadsfrist: 30.11.2023

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 


Les mer om SINTEF her.

SINTEF Industri er et av seks institutt som utgjør SINTEF med over 500 medarbeidere, er vi det største instituttet. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri.


Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger med stor påvirkning på samfunnet innen et bredt spekter av markeds- og fagområder, for eksempel: Sirkulær økonomi, batterier, hydrogen, CCS, materialvitenskap og -teknologi, nanoteknologi, nanomedisin, sol, vind, bioteknologi, metallproduksjon, prosessteknologi, lavutslippsproduksjon av olje og gass og industriell økonomi og optimering. 

Forsker innen strømningstekniske beregninger (CFD)

English below

Gruppe for Strømningsteknikk ønsker å styrke gruppen med en forsker med bakgrunn innen strømningstekniske beregninger (CFD) som er motivert av å anvende CFD på ulike utfordringer i det grønne skiftet. . Erfaring med open-source koder, feks OpenFOAM, er meget relevant. Vi ønsker spesielt å styrke gruppens evne til å utgøre CFD-simuleringer på fluidized bed reaktorer og/eller elektrolyse med open-source kode.

En typisk arbeidsdag hos oss vil inneholde blant annet: 

Vi forsker på reaktive flerfase strømnings- og prosessrelaterte utfordringer av interesse for industri og samfunn. Nåværende forskningsportefølje inkluderer prosjekt på karbonfangst (CCS), vindenergi, metallproduksjon, elektrolyse, bobble plumer, reaktorteknologi, biomassekonvertering og mere. Vi består av forskere med bakgrunn i numerisk fluiddynamikk (CFD), kjemiteknikk, numeriske metoder, programmering og eksperimentell datasamling.

Har du kompetanse eller ønske å utvikle deg innen følgende områder?

 • Mastergrad eller doktorgrad i kjemiteknikk, maskinteknikk, fysikk eller matematikk
 • Kompetanse innen strømningstekniske beregninger
 • Open-source CFD-koder, feks OpenFOAM
 • Fluidized beds
 • Elektrolyse
 • Progammering

Vi forventer ikke at du kan krysse av på alle punktene, men vi ser etter deg som har kompetanse eller ønsker å utvikle deg innen disse områdene.

Med disse personlige egenskapene, vil du trives godt hos oss:

 • Faglig dyktig, engasjert og nysgjerrig
 • Evne til å jobbe individuelt og i tverrfaglige team
 • Strukturert og godt organisert 
 • Evne til å håndtere en dynamisk arbeidsdag og varierende oppgaver 
 • Kommuniserer godt, både skriftlig og muntlig

Det er en fordel å beherske norsk, men ikke et krav. Gruppe for Strømningsteknikk ønsker å forbedre sin kjønnsbalanse, og oppfordrer sterkt kvinner med relevant bakgrunn å søke. SINTEF er forpliktet til å etterleve norske lover og forskrifter innen eksportkontroll, nasjonal sikkerhet og sanksjoner, noe som vil kunne påvirke ansettelsesprosessen. 

Vi ønsker så snart som mulig å høre fra aktuelle kandidater. Vi er fleksible med hensyn på oppstartstidspunkt, men snarlig tiltredelse er fordelaktig.

In English:

Research Scientist in the field of Computational Fluid Dynamics (CFD)

The Flow Technology Group at SINTEF Industry is looking to strengthen its team with a research scientist familiar with the field of Computational Fluid Dynamics (CFD). You have a special interest in utilising CFD in a variety of applications related to the green transition. Experience with open-source codes, such as OpenFOAM, is highly relevant to this position. We are specifically interested in enhancing our ability to perform flow simulations on fluidized bed reactors using open-source code. 

A typical working day at SINTEF will include: 

 • working with reactive single and multi-phase flow- and process-related challenges of interest both to the industrial sector and wider society
 • participation in current research fields such as carbon capture and storage (CCS), wind energy, metal production, electrolysis, bubble plumes, reactor technology, wave phenomena and more
 • working with researchers with a background in applied Computational Fluid Dynamics (CFD), chemical engineering, numerical methods, programming and experimental data gathering.

Do you have qualifications/skills/expertise, or do you want to boost your personal development, in the following fields?

 • An MSc or PhD in chemical engineering, mechanical engineering, physics or mathematics
 • Computational Fluid Dynamics
 • Open-source CFD codes such as OpenFOAM
 • Fluidized beds
 • Electrolysis
 • Programming

We don’t expect you to be able to tick all the boxes above, but we want to hear from you if you have relevant expertise and want to boost your professional development in these fields.

You will fit right in with us if you have the following personal qualities:

 • You are technically well-qualified, curious and enthusiastic
 • You can work both on your own and in cross-disciplinary teams
 • You are structured and well organised 
 • You enjoy working in a dynamic environment with a variety of different tasks 
 • You are an effective communicator (written and spoken)

Proficiency in Norwegian is an advantage, but not a requirement. We are looking to improve the gender balance within the Flow Technology Group. Female candidates with a relevant background are thus strongly encouraged to apply. SINTEF is obliged to comply with Norwegian laws and regulations on export control, national security and sanctions which might affect the processing of applications.

We want to hear from relevant candidates as soon as possible. We are flexible in terms of your start date, but rapid onboarding will be an advantage.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS