LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT

Forsker - innovasjon og industriutvikling

Søknadsfrist: 24.10.2021

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har over 770 ansatte, hvor rundt 600 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Interesserer du deg for forsvars- og sikkerhetspolitikk, og kunne tenke deg å jobbe med forskning, analysearbeid og rådgivning på strategisk nivå knyttet til teknologi- og industriutvikling i forsvarssektoren?

Da kan det være deg vi ser etter.

Nasjonal forsvarsindustriell strategi, Meld. St. 17 (2020-2021), beskriver rammebetingelser og ambisjoner for samspillet mellom forsvarssektoren og industrien i Norge. Nasjonal kompetanse og teknologi er viktig for våre nasjonale sikkerhetsinteresser. Strategien bygger på flere viktige elementer, deriblant en tydelig prioritering av viktige teknologiske kompetanseområder.

Hos oss jobber vi prosjektbasert i brede tverrfaglige miljøer hvor bl.a. økonomer, realister, sikkerhetspolitiske forskere og offiserer jobber tett sammen. Vi utvikler kunnskap for å gi forskningsbaserte råd til Forsvarsdepartementet (FD) i arbeidet med implementering og videre utvikling av norsk forsvarsindustriell politikk.

Som forsker i vårt fagmiljø får du mulighet til å bidra med kunnskap og beslutningsunderlag i de store spørsmålene om hvordan Forsvaret best kan innrettes. Du vil studere utviklingen av den forsvarsindustrielle basen i Norge, og kommer til å bruke anerkjente metoder for å forstå hvordan denne kan videreutvikles og forbedres for å møte Forsvarets behov i fremtiden.

Sentrale arbeidsoppgaver:Oppgavene spenner fra årlige analyser av forsvarsindustriens utvikling, til rådgivning og beslutningsstøtte ved utvikling og gjennomføring av nasjonale strategier og virkemidler (se for eksempel FFI-rapportene 21/01784 Forsvarsindustrien i Norge – statistikk 2020 og 20/01709 Grunnlagsstudie for ny politikkutforming – nasjonal forsvarsindustriell strategi). Dette innebærer samarbeid med sentrale beslutningsmiljøer i forsvarssektoren, operative miljøer i Forsvaret og kontakt med industriaktører.

I tillegg skal du:

  • gjennomføre analyser av utviklingen i forsvarsmarkedet
  • gjennomføre analyser og gi råd om muligheter og utfordringer ved nasjonalt og internasjonalt materiell- og industrisamarbeid
  • gjennomføre analyser og gi råd, anbefalinger og støtte til FD i arbeidet med å utvikle virkemidler som fremmer nasjonal teknologiutvikling og industriutvikling, for å realisere ambisjonene i den forsvarsindustrielle strategien

Du må ha relevant utdanning med meget gode faglige resultater på mastergradsnivå, men vi ønsker også kandidater med PhD. Du har en faglig forankring fra det samfunnsøkonomiske feltet, eller i andre kvantitativt forankrede fag med god forståelse og erfaring fra arbeid med problemstillinger av samfunnsmessige karakter. Kjennskap til forsvarssektoren eller forsvarsindustrien er en fordel. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Til denne stillingen søker vi en selvstendig medarbeider med strategiske og analytiske evner. Vi ser etter deg som raskt kan sette deg inn i nye problemstillinger, som har interesse for og gjerne erfaring fra analysearbeid, og som evner å bruke kvantitative og kvalitative metoder til problemstrukturering og analyse.

Stillingen er utadrettet og krever samarbeid med et bredt spekter av aktører – derfor må du ha evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner, og ha gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Arbeidssted vil være ved FFI på Kjeller, og noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Vi kan tilby interessante og varierte oppgaver i et godt arbeidsmiljø, og gode faglige utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ. Stillingen lønnes ut fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til Roar Smedsrød, tlf. 90 62 25 67.

Send elektronisk søknad, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående skole og høyere utdannelse, samt attester som er relevante for stillingen, innen 24. oktober 2021. Ref.nr. er 2021/01944.

Referansenr: 2021/01944

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS