LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Kombinert stilling UIT/UNN som førsteamanuensis / forsker i molekylærbiologi

Søknadsfrist: 02.02.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin, UiT og forsker ved Hjerte- og lungeklinikken, UNN

Det er ledig en fast 50 % stilling som forsker ved Hjerte- og lungeklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Til forskerstillingen er det tilknyttet en fast 50 % vitenskapelig stilling som førsteamanuensis i molekylærbiologi/molekylær cellebiologi ved Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet. Det er et vilkår at stillingsinnehaver ivaretar begge stillingene.

Arbeidssted er UiT og UNN i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid, innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens tilhørighet

Hjerte- og lungeklinikken, UNN har over 10000 polikliniske konsultasjoner årlig. Det gjennomføres årlig over 1200 operasjoner innen hjerte-lunge-kar kirurgi, og det uføres rundt 3500 hjerteutredninger. Klinikken har flere kliniske og prekliniske forskningsprosjekter.

Institutt for klinisk medisin (IKM) har et omfattende grensesnitt mot UNN og er organisert i 20 forskningsgrupper og 23 fagenheter for undervisning integrert med klinikkstrukturen i UNN. IKM har ansvar for undervisning i klinisk medisin ved profesjonsstudiet i medisin, bachelor i ernæring og masterstudiet i klinisk ernæring.

Stillingen er tilknyttet Kardiovaskulær forskningsgruppe UNN/IKM. Forskningsgruppen består av tre professorater, tre førsteamanuensis, tre universitetslektor, to postdoktor, fire PhD-studenter og tre avdelingsingeniører. Hovedsatsingen i gruppen er forskningsprogrammet Bildedannelse i biologi og medisin med fokus på bildedannelse av molekylære og fysiologiske prosesser in vivo. Mitokondrie kvalitetskontroll i hjerteceller er et sentralt tema for den prekliniske forskningsaktiviteten. Klinisk bildedannelse har fokus på ekkokardiografiske teknikker, CT og etter hvert MR og PET. Forskningsgruppen har et omfattende tverrfaglig samarbeid med Nanoskopi-gruppen og Center for Artificial Intelligence ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UIT, samt et bredt internasjonalt samarbeid.

Stillingens arbeidsområde

Forskningsfokuset i stillingen vil være innenfor eksisterende og nye tverrfaglige prosjekter på mitokondrie kvalitetskontroll i hjerteceller der bruk av avanserte 3D cellemodeller og subcellulære bildeteknikker er sentralt. Stillingen innebærer ansvar for å lede det daglige eksperimentelle forskningsarbeidet, veilede studenter og stipendiater og oppfølging av postdoktorer, utvikling av nye forskningsprosjekter og metoder, nettverksbygging og internasjonalt samarbeid, og utforming av søknader om forskningsmidler. Det forventes at forskningsprosjekter som hovedregel forankres på instituttet.

I stillingen som førsteamanuensis ved UiT inngår undervisning med forventet 200 undervisningstimer per år. Den som ansettes i stillingen vil få et spesielt ansvar for undervisningen i molekylærbiologi, og delta i eksamensarbeid og andre undervisningsrelaterte og administrative oppgaver i tilknytning til undervisningen.

Kontakt

For mer informasjon om stillingen, kontakt:

Kvalifikasjonskrav

For stillingen kreves norsk doktorgrad i molekylærbiologi eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

Vi søker en engasjert kandidat med:

 • kompetanse innen molekylær kardiovaskulær forskning og avansert bildedannelse
 • erfaring med tverrfaglig samarbeid, prosjektledelse, veiledning av studenter og søknader om forskningsmidler

Dokumentasjon av følgende vil tillegges stor vekt:

 • Selvstendig forskning utover doktorgrad
 • Erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering
 • Gjennomført utenlandsopphold og at søker kan vise til nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk

Selvstendig forskning utover doktorgrad kan dokumenteres med vitenskapelige publikasjoner som ikke er publisert sammen med veilederne fra doktorgraden.

Erfaring med søknad om ekstern forskningsfinansiering betyr at søker kan dokumentere selvstendig søknadsarbeid, men ikke nødvendigvis må ha oppnådd ekstern finansiering. Søknadsevalueringer som viser søknadskvaliteten vil være nyttig for å vurdere søkers kvalifikasjoner. Bidrag på større søknader kan også vurderes dersom bidraget dokumenteres.

Internasjonal mobilitet vil bli vurdert i forhold til varighet/antall opphold og hvorvidt det har gitt resultater i form av vitenskapelige publikasjoner og/eller felles søknader om ekstern forskningsfinansiering.

Vitenskapelig samarbeid, nasjonalt og/eller internasjonalt, bør dokumenteres gjennom felles publikasjoner og/eller søknadsarbeid.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

For stillingen kreves norsk eller annet skandinavisk språk, og engelsk.

Vi vil legge vekt på søkers motivasjon for stillingen og personlige egnethet.

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • gode samarbeidsevner
 • evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Krav til utdanningsfaglig basiskompetanse

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse. Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

De som ikke oppfyller krav om dokumentert basiskompetanse ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte. For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetanse og pedagogisk mappe, se her.

Vi kan tilby

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver med gode og engasjerte kollegaer både på UNN og UIT
 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Slik søker du

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort bekrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, yrkespraksis, faglig arbeid/undervisnings- og veiledererfaring
 • En skisse over søkers forskningsplan (1-2 sider)
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse
 • Skriftlige referanser
 • Navn til 2 referanser med kontaktinformasjon
 • Liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Eventuelle øvrige kvalifikasjoner

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT.

På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS