Spennende jobbmulighet i Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold!

Undervisnings- og forskerstillinger knyttet til barnhagefeltet

Søknadsfrist: 20.05.2020

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold holder til i Fredrikstad og Halden - tett innpå skjærgården og flott turterreng i skog og mark, med kort vei til storbyer som Oslo og Gøteborg.Vi er en statlig høgskole med rundt 7500 studenter og 625 ansatte fordelt på de to studiestedene. Høgskolen har en bred studieportefølje som spenner over alt fra profesjonsutdanninger til kunstutdanninger, både på bachelor- og masternivå. Høgskolen arbeider med å etablere et doktorgradsprogram innen fagområdet "Det digitale samfunn".

Avdeling for lærerutdanning er lokalisert på studiested Halden og har over 130 ansatte og ca. 2000 studenter. Vi utdanner lærere til barnehage og skole, og tilbyr profesjonsutdanninger rettet mot barnehage, grunnskole og videregående skole.Vi tilbyr følgende masterstudier: barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap, spesialpedagogikk, norsk i skolen, samt grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10.Våre ansatte driver profesjonsrettet forskning og er organisert i tverrfaglige forskergrupper som samarbeider med praksis- og partnerinstitusjoner i inn- og utland.

Vi søker deg med kompetanse innen pedagogikk, språk eller organisasjonsutvikling i barnehage

Om stillingene

Avdeling for lærerutdanning har fått i oppdrag å delta i storsatsingen "Barnehagebasert regional kompetanseutvikling" (REKOMP). Vi søker derfor medarbeidere til en fast og en midlertidig stilling (studieår 2020/2021) som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor. Du har relevant barnehagefaglig kompetanse innenfor minst ett av disse fagområdene:

 • pedagogikk
 • språk og kommunikasjon
 • organisasjonsutvikling og veiledning

Kunne du tenke deg å inngå i et spennende team og jobbe med utvikling av ny kunnskap og kompetanseheving innen barnehagefeltet og i barnehagelærerutdanningen, er dette jobben for deg. Stillingene vil by på varierte arbeidsoppgaver, med kompetanseutvikling ute i barnehagene og formidling av erfaringer og kunnskap inn mot barnehagelærerutdanningen.

Arbeidet skal utføres i Viken (hovedsakelig i Østfold og Follo) og noe i Oslo. Du må ha tilgang til bil, være mobil og fleksibel.

Arbeidsoppgaver

Dine ansvars- og arbeidsområder vil i hovedsak være

 • undervisning, veiledning og koordinering i studieprogram
 • deltakelse i det barnehagebaserte regionale kompetanseutviklingsprosjektet, REKOMP
 • samarbeid med praksisfeltet og eksterne aktører
 • forsknings- og utviklingsarbeid innen fagfeltet

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stillingen må du ha

 • mastergrad/doktorgrad eller tilsvarende i pedagogikk, barnehagepedagogikk, norsk, språk/kommunikasjon, organisasjonsutvikling eller annet relevant fagområde
 • didaktisk og pedagogisk kompetanse relevant for barnehage
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk

I tillegg vektlegger vi

 • erfaring fra arbeid i barnehage
 • undervisningserfaring fra høgskole eller universitet
 • kompetanse knyttet til temaområdet Pedagogisk arbeid i barnehagen
 • kompetanse knyttet til temaområdet Et inkluderende miljø for omsorg, lek og læring
 • kompetanse knyttet til temaområdet Barnehagens verdigrunnlag
 • kompetanse knyttet til temaområdet Språk og kommunikasjon
 • erfaring fra relevant prosjektarbeid, forskning- eller utviklingsarbeid knyttet til barnehagen
 • erfaring med digitale læringsverktøy

Personlige egenskaper

 • gode formidlingsevner
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å motivere og engasjere

Generelle kvalifikasjonskrav

Det stilles generelle krav om høyere utdanning, forskningskvalifikasjoner/relevant praksis og praktisk-pedagogisk kompetanse. Les mer om kravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger (https://lovdata.no/forskrift/2006-02-09-129).

Fast ansettelse i stillingen forutsetter utdanningsfaglig kompetanse. For stilling som høgskolelektor, førstelektor og dosent kreves kurs i universitets- og høgskolepedagogikk (200 timer) og kompetanse i digitale læringsformer (50 timer). For stilling som førsteamanuensis og professor kreves utvidede krav til utdanningsfaglig kompetanse. Se nærmere beskrivelse: krav til utdanningsfaglig kompetanse ved HiØ (https://www.hiof.no/om/jobb/utdanningsfaglig-kompetanse/index.html).

Dersom du ikke fyller kravet til utdanningsfaglig kompetanse, gjøres ansettelsen betinget i inntil to år. Høgskolen tilbyr eget studium i praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer.

Søkere med manglende ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk, kan bli pålagt krav om å tilegne seg nødvendige muntlige og skriftlige ferdigheter i løpet av en tre års periode. Språkkravet dokumenteres ved bestått Bergenstest på nivå B2, eller tilsvarende.

Vi tilbyr

 • stillingen lønnes som førsteamanuensis/førstelektor mellom kr 523 200 - 691 400, eller som høgskolelektor mellom kr 460 000 - 627 700. Lønnsinnplassering avhenger av kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.
 • gode forsikringsordninger, pensjons- og lånemuligheter i Statens Pensjonskasse (http://www.spk.no)
 • positivt og utviklende arbeidsmiljø

Innsending av søknad

Du sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.

Beskriv dine kjerneområder innen undervisning og FoU som er relevant for stillingen. I tillegg må du legge ved

 • CV
 • fullstendig publikasjonsliste der de mest sentrale/relevante arbeidene er omtalt
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse (https://www.hiof.no/om/jobb/utdanningsfaglig-kompetanse/index.html)
 • relevante attester og vitnemål

Aktuelle søkere vil bli bedt om å sende inn publikasjoner og vitenskapelige arbeider for sakkyndig vurdering.

Spørsmål om stillingen

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingen:

dekan Kjersti Berggraf Jacobsentlf: 696 08 283/928 14 475e-post: [email protected]

Andre opplysninger

Høgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25

Hvis du opplyser at du har nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, kan opplysningene bli brukt til statistikkformål.

Søk på stillingen