SPENNENDE JOBBMULIGHET VED INSTITUTT FOR SOSIALT ARBEID VED NTNU!

Førsteamanuensis i sosialt arbeid

Søknadsfrist: 15.01.2022

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU - kunnskap for en bedre verden


Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.


Institutt for sosialt arbeid


Vi er ett av de største sosialfaglige fagmiljøene i Norge, og våre studieprogrammer har høye søkertall. Instituttet arbeider med spørsmål knyttet til velferd, inkludering, integrering, levekår, barnevern, sosiale tjenester, funksjonshemming, mangfold og marginalisering – og vi er opptatt av å bedre situasjonen for grupper i samfunnet som faller utenfor. Institutt for sosialt arbeid er ett av sju institutter ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Ved Institutt for sosialt arbeid er det ledig stilling som Førsteamanuensis i sosialt arbeid

Om stillingen

Institutt for sosialt arbeid har 1-2 ledige stillinger som førsteamanuensis i sosialt arbeid.

I stillingen som førsteamanuensis vil du ha ansvar for undervisning og veiledning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innenfor sosialt arbeid.

Du vil bidra til forskning innenfor relevante fagområder ved instituttet, og til å videreutvikle instituttets forskningsportefølje på nasjonalt og internasjonalt nivå. Innovasjon og samarbeid med arbeidslivet og andre aktører innen sosialt arbeid vil være sentralt i både undervisnings- og forskningsoppgaver.

Du rapporterer til instituttleder.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utvikling av studieprogram og for undervisning på bachelor, master og doktorgradsnivå innenfor sosialt arbeid
 • Emneansvar og administrasjon av emner
 • Veiledning og oppfølging av studenter knyttet til ferdighetstrening, praksis og skriving av akademiske tekster
 • Eksamen- og sensurarbeid
 • Forskningsdeltakelse innenfor sosialt arbeid
 • Fagadministrative oppgaver som for eksempel kommisjonsarbeid
 • Bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet

Kvalifikasjonskrav

Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet sosialt arbeid i henhold til krav gjengitt i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 • Det kreves doktorgrad i sosialt arbeid eller en annen relevant doktorgrad.
 • Relevante fagfelt inkluderer andre sosialfaglige og samfunnsvitenskapelige disipliner eller profesjoner.
 • Dine vitenskapelige arbeider må være innen sosialt arbeid eller tilsvarende relevante fagfelt.
 • Det vil bli lagt vekt på evne til å bidra i forskning- og utviklingsarbeid.
 • Publisering av forskningsresultater innen ditt fagområde vil bli vektlagt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider siste fem år.

Dersom du kan dokumentere at du er i sluttfasen av din ph.d.-utdanning, kan søknaden din bli vurdert.

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høgskolenivå jfr. forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Dersom du ikke behersker et skandinavisk språk, er det en forutsetning at du innen tre år kan vise kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk på linje med trinn tre i kurset norsk for utlendinger ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Undervisningserfaring fra universitets- og høgskolesektoren
 • Erfaring fra prosjektledelse og evne til å lede og involvere kolleger, samt nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere i dette arbeidet
 • Erfaring fra prosjektsøknadsarbeid, skaffe eksternfinansiering og evne til å gjennomføre forskningsprosjekter
 • Engasjement til å bidra til kunnskapsutvikling innen utdanning og forskning i sosialt arbeid

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre
 • Inkluderende væremåte og evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Gode samarbeidsegenskaper

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som førsteamanuensis (kode 1011) vil du normalt lønnes fra brutto fra kr 553 500 – kr 715 900 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Søkeprosessen

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din, slik at rekrutteringsgruppen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • pedagogisk mappe, der din utdanningsfaglige kompetanse fremstilles systematisk og samlet, jf Dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner ved søknad og ansettelse i vitenskapelig stilling  
 • vitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte - som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 10 arbeider)
 • en beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som du anser mest betydningsfulle, og som du spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen
 • en liste over dine arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort
 • forskningsplan
 • opplysninger om prosjekter du har vært prosjektleder for, med informasjon om finansiering, varighet og størrelse
 • dersom du ikke har fullført doktorgraden, må du levere en bekreftelse på at du er i sluttfasen, og kunne dokumentre oppnådd grad innen tiltredelse i stillingen
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen din, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA. Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden dine vitenskapelige arbeider dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke virkemidler for å fremme likestilling.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova, kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.  

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med:

Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med seniorkonsulent HR Kathrine Koren Bjertnæs, tlf. 73592209 , e-post: [email protected]

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju, må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: SU-652.

Søknadsfrist: 15.01.2022

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS