Spennende jobbmulighet ved Institutt for naturhistorie ved Ntnu!

Instituttleder ved Institutt for naturhistorie

Søknadsfrist: 28.03.2021

NTNU

NTNU - kunnskap for en bedre
verden


Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.


Institutt for naturhistorie

Vi forsker på områdene biogeografi, biosystematikk, evolusjonsbiologi og økologi med særlig fokus på biodiversitet. Instituttet har ansvaret for å bygge opp og vedlikeholde museets naturhistoriske samlinger, inkludert Ringve botaniske hage på Lade i Trondheim. Institutt for naturhistorie er ett av to institutter ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Vi søker etter Instituttleder ved Institutt for naturhistorie

Om stillingen

Ønsker du å bidra til å realisere NTNUs visjon «Kunnskap for en bedre verden»? Er du en forsker og leder som med entusiasme og engasjement vil lede våre fagmiljø mot et internasjonalt høyt nivå?

Vår instituttleder tiltrer annen stilling, og vi søker derfor etter en ny instituttleder ved Institutt for naturhistorie. Stillingen er en åremålsstilling på fire år, med mulighet for forlengelser etter ny ordinær kunngjøring og ansettelsesprosess, men ikke utover 12 år. Tiltredelse fortrinnsvis innen 01.08.2021.

Som instituttleder er du instituttets daglige leder og rapporterer til museumsdirektøren. Instituttleder inngår i museumsdirektørens ledergruppe, og skal bidra til en samordnet ledelse og helhetlig utvikling av museet med dets spesifikke mandat, fagområder og oppgaver. Spesielt vil vi vektlegge egenskaper, erfaring og interesse for å videreutvikle faglig samarbeid internt på museet, og opp mot eksterne samarbeidspartnere.

Arbeidssted er i Trondheim.

Arbeidsoppgaver

Strategisk arbeid, fag, utvikling, nettverksbygging og samarbeid:

 • drive og videreutvikle virksomheten ved instituttet med fokus på kjerneoppgavene i tråd med NTNU og NTNU Vitenskapsmuseets strategi
 • representere instituttet både internt ved NTNU, nasjonalt, internasjonalt og overfor næringsliv og offentlig sektor
 • delta i NTNUs strategiske arbeid og sørge for at enheten har oppdaterte strategier og at vedtak følges opp
 • fremme en positiv organisasjonskultur og bidra til et stimulerende arbeids- og læringsmiljø for studenter og ansatte
 • skape et likestilt og mangfoldig universitet og jobbe målrettet for en god kjønnsbalanse ved instituttet
 • ivareta samarbeidet med andre institutter og delta i utviklingen av museet

Personalledelse og arbeidsmiljø:

 • personalansvar for instituttets ansatte
 • representere arbeidsgiver og ivareta samarbeid, medvirkning og medbestemmelse
 • utøve ledelse i tråd med NTNU sine verdier og med fokus på god personalledelse i kunnskapsorganisasjoner og arbeidsmiljøutvikling

Daglig drift av instituttet:

 • utøve god faglig ledelse med vekt på utvikling og kvalitet i forskning, samlingsforvaltning, formidling og undervisning
 • sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester
 • sørge for at instituttet drives i samsvar med lov- og regelverk og gjeldende føringer fra NTNU, herunder effektiv ressursforvaltning og økonomistyring
 • sørge for ivaretakelse av HMS-rutiner og utvikling av en god HMS-kultur

NTNUs instituttledere forventes å være aktive bidragsytere for å realisere NTNUs visjon om «Kunnskap for en bedre verden». Et spesielt fokus er forventet mot bærekraft og bærekraftig samfunnsutvikling. NTNU har også som mål innen 2025 at alle institutt har fagmiljøer som er på et dokumentert høyt nivå innen minst ett av sine kjerneområder. Dette vil være en av hovedoppgavene for deg som instituttleder i inneværende strategiperiode. Som en del av dette arbeidet skal du bidra til å styrke den tverrfaglige aktiviteten og vektlegge samarbeid med ledende kompetansemiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Kvalifikasjonskrav

 • fortrinnsvis førstestillingskompetanse innenfor ett av instituttets fagområder. Kravet kan unntaksvis fravikes for kandidater med omfattende og særlig relevant realkompetanse for stillingen
 • gode lederegenskaper og dokumentert ledererfaring
 • vist evne til internasjonalt samarbeid
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i ett av de skandinaviske språk, samt i engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • ledererfaring fra forskningsinstitusjon
 • erfaring fra strategisk og organisatorisk utviklingsarbeid
 • bred erfaring med prosjektakkvisisjon
 • erfaring fra museumsfaglig virksomhet/vitenskapelige samlinger
 • erfaring fra personalledelse og HMS-arbeid
 • erfaring fra offentlig forvaltning og utredningsvirksomhet.

Personlige egenskaper

 • motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • engasjement og entusiasme for stillingen
 • kommunikative evner og evne til å bygge nettverk og skape tillit internt og eksternt, samt bidra til å utvikle institusjonens omdømme.

NTNU Vitenskapsmuseet er i stadig utvikling, noe som stiller store krav til dine evner og vilje til omstilling.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legges det vekt på utdanning og erfaring. Det legges i tillegg stor vekt på personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som instituttleder kode 1475 vil du normalt lønnes fra brutto kr 750 000 – 890 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med:

Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-leder Christen Torvik, e-post: [email protected].

For ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med vår rådgiver i Search House, Eilif Solem tlf 99220202. Alle henvendelser til oss behandles fortrolig, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver i innledende fase.

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Søknadsfrist: 28.03.2021.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS