LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Førsteamanuensis innen helsefremmede arbeid

Søknadsfrist: 21.11.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultetet for helse og sosialvitenskap, har ledig fast 100 % stilling som Førsteamanuensis innen helsefremmede arbeid

Om stillingen

Institutt for helse, sosial og velferdsfag, fakultetet for helse og sosialvitenskap, har ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis i helsefremmende arbeid. Stillingen er knyttet til faggruppe for helsefremmende arbeid, og nærmeste overordnede er instituttnestleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold. Tiltredelse i stillingen skjer etter avtale og helst så snart som mulig.

Vi søker etter deg som liker undervisningsoppgaver, og som har praktisk forskningserfaring på lokalt folkehelsearbeid. Vi ønsker medarbeider som bruker kvalitative forskningsmetoder og som har kunnskap om sammenhenger mellom samfunn og helse.

Instituttet har et aktivt forskningsmiljø innen helsefremmende arbeid, og blant annet ansvar for masterprogrammet samfunn og helse. Den som ansettes vil delta aktivt i forskningsvirksomheten ved instituttet og være knyttet til forskningsgruppem HENÆR. Tyngdepunktet vårt er forskning på helsefremmende arbeid i ulike settinger, arbeidsliv og nærmiljø. Den som ansettes forventes å bidra til å utvikle forskning av høy kvalitet og relevans for helsefremmende arbeid, bidra til å utvikle og gjennomføre forskningsprosjekter i samarbeid med kollegaer og samarbeidspartnere.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene omfatter undervisning, forskning og oppdragsvirksomhet innen helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid.
 • Den som ansettes må påregne undervisningsoppgaver på alle nivåer ved eget institutt. Undervisning ved andre institutter og fakulteter kan også bli aktuelt.
 • Undervisning og veiledning av studenter utgjør en stor del av arbeidet, og den som ansettes må være innstilt på å stadig utvikle og forbedre undervisningsopplegget sitt.
 • Universitetet i Sørøst-Norge har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og aktuelle kandidater må kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.
 • Det pågår et løpende omstillingsarbeid som kan få innvirkning på stillingenes innhold, ansvar- og arbeidsområder.

Kvalifikasjoner

 • Aktuelle kandidater må ha et faglig tyngdepunkt, erfaring og kompetanse innenfor fagområdet helsefremmende arbeid.
 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde.
 • Helsefremmende arbeid utgjør en sentral del av folkehelsearbeidet, og den som ansettes i stillingen må ha undervisnings og forskningserfaring knyttet opp mot dette.
 • Det kreves dokumentert kompetanse og erfaring med kvalitative forskningsmetoder, og erfaring fra arbeid med flere ulike forskningsmetoder er en fordel.
 • Erfaring innen prosjektledelse og arbeid med ekstern virksomhet, spesielt innen offentlig sektor, vil bli vektlagt.
 • Erfaring med evalueringsarbeid, spesielt innen ulike former for prosess /følgeevaluering.
 • Den som ansettes må kunne dokumentere kommunikasjons- og formidlingsevner, og vilje og evne til å bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø.
 • Da undervisningsspråket er norsk må den tilsatte kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk) i tillegg til å beherske engelsk både muntlig og skriftlig.

Søkere må i tillegg dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med føringene i Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger

Krav til dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring. Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger nedsatt krav om at søkere på stilling som førsteamanuensis må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse. Det forutsettes på denne bakgrunn at søkere kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetansegjennom utdanning eller kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer, og opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå.

Alternativt kreves det dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse gjennom egen praksis som underviser og veileder og gjennom utdanningsledelse i høyere utdanning, kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar og dokumentasjon på opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For søkere som primært vurderes på grunnlag av egen praksis, stilles det krav om undervisning- og veiledningserfaring og erfaring fra utdanningsledelse som samlet sett tilsvarer en andel av heltidsstilling i høyere utdanning tilsvarende to år.

NB! Les mer om hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres i søknaden.

Søkere som ikke har slike utdanningsfaglige kvalifikasjoner, kan ansettes med plikt til å kvalifisere seg innen to (2) år. Kurs i universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.

Personlig egnethet:

 • Godt humør
 • Gode samarbeidsevner
 • Løsningsorientering og evne til å ta initiativ
 • Selvstendighet
 • Evne til å tåle utfordringer og hardt arbeidspress i perioder.
 • Det er viktig å like arbeid med studenter, som også innebærer faglig veiledning og oppfølging på individ og gruppenivå

Vi tilbyr

 • Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Godt sosialt miljø
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): LT 61-77 NOK 542 400 – 741 300 per år. (I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.)

Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregneat det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. (Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene). På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttnestleder Liv Hanson Ausland., epost/tlf: [email protected] / 47 31 00 91 20/ mobil: 97599077

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester.
 • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor).
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner.
 • Søkere som har fullført eget kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer skal legge frem dokumentasjon i form av kurs- eller eksamensbevis, i tillegg til studieplan eller beskrivelse av kurset med oversikt over emner/tema.
 • Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring og evaluering og utvikling av undervisning og veiledning skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling.
 • Øvrige søkere skal i beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser, veileder og utdanningsleder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ved USN benyttes pedagogisk mappe, og du kan lese mer om hva denne skal omfatte her.
 • Kontaktinformasjon til tre referanser.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp!

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS