LOVISENBERG DIAKONALE HØGSKOLE (LDH) HAR EN LEDIG SPENNENDE STILLING!

Førsteamanuensis / førstelektor til master avansert klinisk allmennsykepleie

Søknadsfrist: 15.03.2021

Lovisenberg diakonale høgskole

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) er Norges første og ledende sykepleierutdanning. Høyskolen er en virksomhet innenfor den ideelle stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg og er etablert som eget aksjeselskap. LDH tilbyr utdanning som fører frem til bachelor i sykepleie og har utdanningstilbud for helsepersonell på master- og videreutdanningsnivå.


Vi har ca. 1000 studenter og 130 ansatte og holder til i tradisjonsrike omgivelser ved St. Hanshaugen i Oslo. Her er vi lokalisert sammen med blant annet Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberg Omsorg og Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg. Besøk gjerne våre nettsider ldh.no for nærmere informasjon.

Om stillingen

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) søker førsteamanuensis/førstelektor med faglige og personlige ambisjoner som vil bidra til å styrke undervisning og forskning i avansert klinisk allmennsykepleie. Vi søker deg som er ambisiøs i arbeidet med å skape kunnskap og kompetanse for en helsetjeneste i omstilling.

LDH har siden 2013 satset på utdanning og rolleutvikling i avansert klinisk sykepleie, og har masterstudier som utdanner til pasientrettede funksjoner, tjenesteinnovasjon og kvalitetsforbedring. Høsten 2020 startet de første studentene på vårt nye masterprogram i avansert klinisk allmennsykepleie etter nasjonal retningslinje. Begrepene allmennsykepleie og avansert klinisk sykepleie betegner kompetansefelt som er i støpeskjeen i en norsk kontekst, både med hensyn til kompetanseprofil og tjenesteutforming. For å styrke fagmiljø og forskning utlyses 1 fast 100% stilling ledig fra vår 2021, og tiltredelse etter avtale. Det er mulig å søke på deler av stilling, oppgi i så fall ønsket stillingsprosent i søknad.

LDHs utviklings- og forskningsarbeid har hovedfokus på praksisnær klinisk forskning, helsetjenesteforskning og pedagogisk forskning. Den som ansettes har forskningstid og mulighet for tilknytning til relevant forskningsgruppe.

Avdeling for master-, etter- og videreutdanning består av ca. 50 ansatte og ledes av instituttleder og to studieledere. LDH har et aktivt miljø for læringsstøtte og digital tilrettelegging av virksomheten.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle masterprogrammet i avansert klinisk allmennsykepleie tilpasset kommunenes helse- og omsorgstjenestenes behov for kompetanse inkl. å utvikle, gjennomføre og evaluere emner innen studieprogrammet som emneansvarlig eller medlem av emnegrupper
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere egen undervisning og veiledning, inkludert veiledning av studenter i praksisstudier og individuell veiledning på masteroppgaver
 • Initiere, designe, søke finansiering og gjennomføre forsknings- og/eller fagutviklingsprosjekter med relevans for sykepleie, sykepleiere og sykepleierutdanning sammen med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Formidle sykepleierelatert kunnskap gjennom publisering, presentasjoner og undervisning - nasjonalt og internasjonalt
 • Bidra i LDHs strategiske arbeid

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier med relevant masterutdanning
 • Akademisk kompetanse på doktorgrads/førstelektor-nivå
 • Erfaring fra pasientnære forsknings- og fagutviklingsprosjekt
 • Pedagogisk utdanning og/eller erfaring fra undervisning og veiledning. Søker som ikke tilfredsstiller krav til pedagogisk basiskompetanse med fagdidaktikk (minimum 20 studiepoeng) eller tilfredsstiller kriterier i UHRs retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse i UH-sektor, må kvalifisere seg innen to år etter tiltredelse.

Det vises også til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Dersom det ikke melder seg søkere med førstestillingskompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig i stilling som høgskolelektor.

Erfaringer og ferdigheter

 • Evne til og erfaring med å designe, gjennomføre og publisere forskning med ulike forskningsmetoder innen ulike vitenskapsteoretiske paradigmer
 • Evne til og erfaring med å undervise studenter ved bruk av ulike studentaktive pedagogiske metoder, åpen for å ta i bruk nye og digitaliserte metoder
 • Oppdatert klinisk kompetanse inkl. erfaring med systematisk klinisk helsevurdering
 • Evne til og erfaring med å designe, gjennomføre og publisere forskning med ulike forskningsmetoder innen ulike vitenskapsteoretiske paradigmer
 • Evne til og erfaring med å undervise studenter ved bruk av ulike studentaktive pedagogiske metoder, åpen for å ta i bruk nye og digitaliserte metoder
 • Oppdatert klinisk kompetanse inkl. erfaring med systematisk klinisk helsevurdering
 • Interesse for eller kompetanse innen teknologi og innovasjon
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på både norsk/skandinavisk og engelsk språk

Egenskaper

Strukturert, logisk, direkte, åpen, samarbeidsvillig, faglig engasjert, og ambisiøs på vegne av seg selv, sykepleiefaget, sykepleierprofesjonen, sine medarbeidere og LDH. Er endringsrobust og har evne til omstilling og gjennomføring, bidrar til en delekultur og et arbeidsmiljø der medarbeidere og ledere arbeider sammen for å nå de mål som er satt. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Videreutdanning i pedagogisk basiskompetanse
 • Godt kollegialt og faglig miljø
 • Dedikerte forskningsgrupper
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Moderne lokaler og gode IKT-løsninger

Søknaden

Søknad med vedlegg sendes via linken «Søk stillingen» og må inneholde:

 • Søknad
 • CV
 • Vitnemål og attester relevant for stillingen
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider som søker ønsker vurdert
 • Pedagogisk mappe som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse

Lenken forklarer hva en pedagogisk mappe er. Innholdet i mappen kan tilpasses stillingen som du søker på.

Relevante kandidater vil få sin søknad vurdert av sakkyndig utvalg.

Prøveforelesning inngår som del av eventuelt intervju.

Øvrige opplysninger

Stillingen er plassert i stillingskode 1011 førsteamanuensis eller 1198 førstelektor.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Anne Lene Sørensen, e-post: [email protected], tlf 95827507

Søknadsfrist: 15.03.2021.

Tiltredelse etter avtale.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS