Spennende jobbmulighet ved Institutt for velferd, ledelse og organisasjon ved Høgskolen i Østfold!

Undervisnings- og forskerstilling vernepleie

Søknadsfrist: 07.11.2021

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold er en statlig høgskole med rundt 7800 studenter og 620 ansatte. Høgskolen er lokalisert i Fredrikstad og Halden og har en bred studieportefølje som spenner fra profesjonsutdanninger til kunstutdanninger, både på bachelor- og masternivå.

Høgskolen er i positiv vekst og har en ambisiøs strategi for fremtiden, herunder å etablere et tverrfaglig doktorgradsprogram "Digitalisering og samfunn", å levere fremragende samfunnsrelevante utdanninger, og å styrke samhandling med nærings- og samfunnsliv – både i utdanning og forskning.


Kjernen i høgskolens virksomhet er å gi studenter tilgang til fremragende samfunnsrelevante og profesjonsrettede studier. Vi skal sikre at studentene får et stort læringsutbytte og er klare for et arbeidsliv med raske omstillinger, både gjennom å ha fokus på kvalitet, satse på teknologi, infrastruktur og nye undervisningsmetoder. Studentene skal også oppleve nær sammenheng mellom teoretisk kunnskap, yrkesfelt og samfunnsbehov, og høgskolen skal derfor styrke sitt strategiske og forpliktende samarbeid med arbeidslivet.

Selv om vi har sterk regional forankring, er utdanningen vår i økende grad preget av et internasjonalt engasjement. Det er et uttalt mål å styrke utdanningssamarbeidet med utvalgte nasjonale og internasjonale utdanningsinstitusjoner.

Vi søker deg som brenner for å utvikle Høgskolen i Østfold og ønsker å bygge en attraktiv, kompetent og utviklingsorientert høgskole.

Om stillingen

Ved Fakultet for helse, velferd og organisasjon, Institutt for velferd, ledelse og organisasjon er det ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor. Instituttet har ca. 1175 studenter og 70 ansatte. Instituttet har fire bachelorprogram, tre masterprogram og flere videreutdanninger. Instituttet har et sterkt og aktivt fagmiljø, og mange av instituttets ansatte er tilknyttet forskningsgrupper og har forskningsprosjekter i samarbeid med relevante fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidsoppgavene innen undervisning har fokus på studentaktive læringsmetoder, simulering og ferdighetstrening, samt oppfølging av studenter i praksis. Studiene ved Høgskolen i Østfold er organisert ved våre to studiesteder i Halden og Fredrikstad. Ditt hovedarbeidssted vil for tiden være i Fredrikstad, men det kan bli aktuelt med tilstedeværelse på begge studiesteder. Den utlyste stillingen er for tiden knyttet til vernepleierutdanningen og vil inngå i team med andre faggrupper knyttet til utdanningen. Vi søker en person med kompetanse og interesse for vernepleieres arbeidsfelt og som kan ivareta det samfunnsvitenskapelige perspektivet innen dette feltet.

Arbeidsoppgaver

 • undervisning, emneansvar, studentveiledning, praksisoppfølging, sensurering og evaluering
 • bidra til å styrke undervisnings- og forskingsaktivitet innen fagområdet
 • tverrfaglig samarbeid internt i høgskolen og med andre utdanningsinstitusjoner, nasjonalt og internasjonalt
 • deltakelse i råd og utvalg på institutt-, fakultet- og institusjonsnivå kan være aktuelt

Kvalifikasjonskrav

 • minimum mastergrad innen samfunnsvitenskapelige temaer, med vekt på kompetanse innen politiske og administrative beslutningsprosesser, organisering av helse- og velferdstjenester.
 • kjennskap til helse- og velferdssektoren og til funksjonshemmedes situasjon i samfunnet.
 • relevant undervisnings- og forskningserfaring, og / eller veilednings- og fagutviklingserfaring
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk

I tillegg vektlegger vi

 • kompetanse innen etikk og etiske problemstillinger
 • kompetanse om profesjoners kunnskapsgrunnlag, ansvar og rolle i samfunnet og i samarbeid med andre profesjoner.
 • kjennskap til tverrfaglig, tverrprofesjonell og tverrsektoriell samhandling
 • kjennskap og interesse for vernepleieres arbeidsområder.
 • erfaring i bruk av digitale undervisningsmetoder
 • gode IT-kunnskaper i relevante systemer
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

Personlige egenskaper

 • vilje og evne til å bidra til et stimulerende fagmiljø
 • god evne til å motivere og legge til rette for studenters læringsarbeid
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Generelle kvalifikasjonskrav

Det stilles generelle krav om høyere utdanning, forskningskvalifikasjoner/relevant praksis og praktisk-pedagogisk kompetanse. Les mer om kravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger.

For stilling som høgskolelektor, førstelektor og dosent kreves kurs i universitets- og høgskolepedagogikk (200 timer) og kompetanse i digitale læringsformer (50 timer). For stilling som førsteamanuensis og professor kreves utvidede krav til utdanningsfaglig kompetanse. Se nærmere beskrivelse: krav til utdanningsfaglig kompetanse ved HiØ.

Dersom du ikke fyller krav til utdanningsfaglig kompetanse, må dette gjennomføres innen to år. Høgskolen tilbyr eget studium i praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer.

Der søkere ellers stiller likt vil søkere med førstekompetanse bli foretrukket.

Vi tilbyr

 • stillingen lønnes som førstelektor / førsteamanuensis kr 563 900 – 715 900 eller som høgskolelektor kr 491 200 - 650 300. Lønnsinnplassering avhenger av kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.
 • gode forsikringsordninger, pensjons- og lånemuligheter i Statens Pensjonskasse
 • positivt og utviklende arbeidsmiljø

Innsending av søknad

Du sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.

Beskriv dine kjerneområder innen undervisning og forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. I tillegg må du legge ved

 • CV
 • fullstendig publikasjonsliste der de mest sentrale/relevante arbeidene er omtalt
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • relevante attester og vitnemål

Aktuelle søkere vil bli bedt om å sende inn inntil 10 publikasjoner og vitenskapelige arbeider for sakkyndig vurdering.

Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25

Spørsmål om stillingen

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingen:

Positiv særbehandling i staten

Høgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS