LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Professor / Førsteamanuensis / Dosent / Førstelektor i pedagogikk / didaktikk

Søknadsfrist: 15.09.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.


Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Studieavdelingen har overordnet ansvar for studieadministrasjonen ved Nord universitet, så som studieplanarbeid, kvalitetssikring av studier, opptak, eksamen, vitnemål, internasjonalisering og støtte til bruk av IKT i utdanningene. Studieavdelingen har også ansvar for tiltak knyttet til utdanningsfaglig kompetanse gjennom opplæring og dokumentasjon av erfaring innenfor undervisning, veiledning og studieprogramarbeid. Studieavdelingen er avhengig av et godt samspill med fakultetene og avdelingene ved universitetet.

Om stillingen

Ved Nord universitet, Studieavdelingen er det ledig fast 100 % stilling som professor/førsteamanuensis/dosent/førstelektor i pedagogikk/didaktikk. Stillingen er knyttet til arbeidet med å utvikle og tilby en kursportefølje innenfor utdanningsfaglige emner ved Nord universitet. Stillingen skal i samspill med andre ved universitetet, inkludert Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT), ha ansvar for å utvikle og gjennomføre interne kurs som skal sikre nødvendig utdanningsfaglig kompetanse for fagpersonalet ved universitetet. Det er naturlig at den som ansettes i stillingen samarbeider med relevante fagpersoner og fagmiljøer internt og eksternt. Siden stillingen er en felles ressurs for hele universitetet, knyttes den organisatorisk til Studieavdelingen med prorektor for utdanning som nærmeste leder.

Stillingen skal ha arbeidssted Bodø.

Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Stillingen skal overordnet ha ansvar for å bidra til å utvikle og gjennomføre interne kurs som skal sikre nødvendig utdanningsfaglig kompetanse for fagpersonalet ved universitetet. Den som ansettes skal bidra aktivt til undervisning og forskning tilknyttet pedagogikk og didaktikk innen høyere utdanning. Veiledning av kursdeltakerne inngår som en viktig del av stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning i utdanningsfaglige kurs
 • Arbeide med videreutvikling av det universitetspedagogiske fagområdet, inkludert universitetets kursportefølje på området
 • Forskning, publisering og formidling av forskningsresultater innen pedagogikk og didaktikk i utdanning på universitetsnivå
 • Initiere og bidra i arbeidet med å søke om eksterne midler til utdannings- og forskningsprosjekter
 • Kunne bidra i strategisk arbeid med utvikling av universitetets utdanningsfaglige kompetansegrunnlag
 • Stillingen vil også fokusere på oppfølging og videreutvikling av ordning for merittert underviser ved universitetet
 • Bidra til å belyse og videreutvikle gode tilnærminger til universell utforming av undervisning

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som professor:

 • For ansettelse som professor kreves professorkompetanse innenfor relevant fagområde. Kvalifikasjonsgrunnlag for professor er vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal standard innen gjeldende fagområde.
 • Utover de grunnleggende ferdighetene innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning som gjelder for utdanningsfaglig kompetanse, må søkeren dokumentere: Kvalitetsutvikling i undervisning og veiledning, bred veiledningserfaring og utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider.

Ansettelse som førsteamanuensis:

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.

Ansettelse som dosent:

 • For ansettelse som dosent kreves dosentkompetanse innen det relevante fagområdet. Kvalifikasjonsgrunnlag for dosent er dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet og dokumentert omfattende pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogisk virksomhet av høy kvalitet. I tillegg kreves høye kvalifikasjoner innenfor ett eller flere av følgende områder:
  • Ledelse av forsknings- og utviklingsprosjekt
  • Tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging
  • Omfattende samarbeid med nærings- og samfunnsliv for utvikling av studietilbud og forsknings- og utviklingsvirksomhet
  • Omfattende samarbeid med kulturlivet for utvikling av studietilbud og forsknings- og utviklingsvirksomhet
  • Yrkeserfaring av særskilt karakter og relevans fra nærings- og samfunnsliv
  • Yrkeserfaring av særskilt karakter og relevans fra kulturlivet
  • Oppbygging av vitenskapelige samlinger

Ansettelse som førstelektor:

 • For ansettelse som førstelektor kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde for doktorgradsarbeid.
 • Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet skal tillegges stor vekt.

Felles for alle stillingene:

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk og norsk (ev. skandinavisk språk) vektlegges
 • Kvalifiserte søkere med kun engelsk språk vil også bli vurdert. For søkere som ikke snakker norsk eller skandinavisk språk og ikke har engelsk som morsmål må både muntlig og skriftlige språkferdigheter kunne dokumenteres, herunder undervisning på engelsk.
 • De som på ansettelsestidspunktet ikke behersker norsk muntlig og skriftlig må ta norskkurs så snart det lar seg gjøre og innen to år, og ellers etterstrebe å lære seg norsk skriftlig og muntlig.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfagligkompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogiskkompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • God undervisnings- og formidlingsevne, interesse og engasjement for fagfeltet
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med kursdeltakere og kolleger
 • God kunnskap og erfaring med bruk av IKT og studentaktive læringsformer
 • Vitenskapelige publikasjoner innen fagfeltet
 • God evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne, på norsk, skandinavisk og engelsk
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ kode 1013 for professor, kode 1532 dosent, kode 1011 for førsteamanuensis og kode 1198 for førstelektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Vitenskapelige kvalifikasjoner vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité i henhold til innsendt materiale.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det kan også bli aktuelt med prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 15.09.2022

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søknadsfrist: 15.09.2022

Ref.nr. 30098925

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS