Spennende jobbmulighet ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH)!

Førsteamanuensis / førstelektor i pedagogikk

Søknadsfrist: 16.04.2023

Dronning Mauds Minne - Høgskole for barnehagelærerutdanning

DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største.Høyskolens virksomhet er i all overveiende grad knyttet til barnehagen og tidlig barndom. DMMH er en selvstendig, spesialisert og profilert høyskole.


DMMH tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning med ulike profiler og vi har fire masterutdanninger. Høyskolen gir en rekke videreutdanningstilbud og vi har som mål og etablere et PhD-program for barnehagefeltet.


Høyskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder. Vi har nært samarbeid med praksisfeltet, og forholdene for praksisnær FoU ligger godt til rette. Andelen vitenskapelig tilsatte med førstekompetanse eller toppkompetanse som professor eller dosent er om lag 50 %. Høyskolen har 10 fagdisipliner som alle er rettet mot barnehageprofesjonen; matematikk, naturfag, fysisk aktivitet og helse, samfunnsfag, norsk, RLE, musikk, drama, kunst og håndverk og pedagogikk.


Gjennom utveksling, nettverk, FoU og utdanning samarbeider DMMH med institusjoner både i Europa og i andre verdensdeler. DMMH har gjennom flere år vært involvert i nettverksarbeid for oppbygging av barnehagelærerutdanning i flere land i det østlige og sørlige Afrika.


Vi har utmerkede kontor- og undervisningsforhold for både tilsatte og studenter.


Velkommen som søker!

Er du interessert i undervisning og forskning?

Stillingen

DMMH har ledig 2 stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk. Det er særlig behov for å dekke fagfeltene ledelse og veiledning.

Pedagogikk er et sentralt fag både i barnehagelærerutdanningen, i masterutdanningene og i nesten alle våre videreutdanninger. Faget bidrar med helt sentrale forskningsmessige perspektiver på barnehagefeltet. Pedagogikkseksjonen er den største fagseksjonen ved DMMH, og består av rundt 50 ansatte.

Stillingene vil være delt mellom undervisningsoppgaver, forskning og utvikling og oppdragsvirksomhet, avhengig av stillingsinnehaverens kompetanse og høyskolens behov. Deler av arbeidsoppgavene vil altså kunne bli lagt til vår oppdragsenhet FEI, som har ansvar for kompetansehevingstiltak for barnehager i regioner, kommuner og hos andre oppdragsgivere. Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Den som ansettes må ha kunnskap som er relevant for praksisfeltet i norske barnehager. Søkere med erfaringsbasert kompetanse fra barnehagelærerprofesjonen, men også annen pedagogisk utdannings- og forskningsbakgrunn med relevans for barnehagen og tidlig barndom, er aktuelle for stillingene.

Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være:

 • Undervisning, veiledning og vurdering på både bachelor- og masternivå
 • Praksisoppfølging
 • Bidra aktivt til kvalitetssikring av studieprogrammene
 • Gjennomføre oppdrag knyttet til kompetanseutvikling i barnehagefeltet
 • Initiere, lede og gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid

Kvalifikasjonskrav

Førsteamanuensis:Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet pedagogikk i henhold til krav gjengitt i §1-4 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Kunnskap som er relevant for praksisfeltet i norske barnehager, samt erfaring og kompetanse innen tidlig barndom, vil bli vektlagt
 • Den som tilsettes må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk eller et annet skandinavisk språk
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning og/eller undervisning og veiledning

Førstelektor:

Du må kvalifisere for stilling som førstelektor innenfor fagområdet pedagogikk i henhold toø krav gjengitt i §1-5 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
 • Kunnskap som er relevant for praksisfeltet i norske barnehager, samt erfaring og kompetanse innen tidlig barndom, vil bli vektlagt
 • Den som tilsettes må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk eller et annet skandinavisk språk
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning og/eller undervisning og veiledning

Vi ønsker videre at du har

 • Erfaring fra barnehage og/eller barnehagelærerutdanning
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på høyskole/universitetsnivå
 • Ledelseserfaring
 • Veiledningskompetanse
 • God evne til formidling

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt
 • Fagmiljøets arbeidsform krever tett samarbeid mellom vitenskapelige ansatte og ansatte i studieadministrasjonen, og gode samarbeidsevner er en forutsetning
 • Det forutsettes god evne til å kommunisere med studenter og kolleger
 • I tillegg ønsker vi søkere som er i stand til å formidle faglig kunnskap på høyt nivå, samt viser engasjement for fagfeltet
 • Den som tilsettes må også kunne utføre administrative oppgaver og takle tidvis høyt arbeidspress og varierte arbeidsoppgaver

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert, foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen

Vi tilbyr

 • Et godt fagmiljø på Norges eneste høyskole som er spesialisert på barnehage og tidlig barndom
 • Praksisnærhet
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Internasjonalt samarbeid
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte, dedikerte kolleger
 • Særegne lokaliteter i tradisjonsrike omgivelser
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstid

Lønn og vilkår

I stillingen som førsteamanuensis (kode 1011) / førstelektor (kode 1198) blir du lønnet tilsvarende Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Hovedarbeidssted er på DMMHs campus på Dalen / DMMHs campus i Kristiansund, men deler av stillingen vil være knyttet til utdannings- og oppdragsvirksomhet som vil medføre reisevirksomhet. Nytilsatte uten barnehageerfaring oppfordres til å søke praksisstipend med en uke i praksis i barnehage.

DMMHs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. DMMH ønsker å jobbe for en jevn fordeling av begge kjønn i vitenskapelige stillinger.

Søknadsfrist og søknad

Frist for å sende søknad er 19. mars 2023

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • pedagogisk mappe, der din utdanningsfaglige kompetanse fremstilles systematisk og samlet, jf Dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner ved søknad og ansettelse i vitenskapelig stilling
 • vitenskapelige arbeider - publiserte eller upubliserte - som du ønsker at vi skal ta hensyn til bedømmelsen (inntil 5 arbeider)
 • en liste over dine arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort
 • forsknings- og utviklingsplan
 • opplysninger om prosjekter du har vært prosjektleder for med informasjon om finansiering, varighet og størrelse
 • navn og kontaktinformasjon til tre relevante referanser

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeidene er vanskelig å identifisere innsatsen din, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning og veiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse, er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i universitets- og høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.

Spørsmål kan rettes til:

 • Prorektor Eva Stai Brønstad, esb@dmmh.no 73 56 83 04 / 95 77 39 41 eller
 • Seksjonsleder Marianne Pehrson, map@dmmh.no 73 56 83 57

Søknad skal sendes elektronisk via jobbnorge.no.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS