LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

HR-direktør

Søknadsfrist: 01.02.2022

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet.


Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som HR-direktør fra 1. august 2022.

Den som ansettes skal lede og utvikle HR-avdelingen med 30 ansatte som støtter organisasjonen i strategisk HR-arbeid og HR-relaterte prosesser. HR-direktør rapporterer til direktør for organisasjon og infrastruktur.

Universitetet har i Strategi 2030 satt høye ambisjoner for utvikling, omstilling og resultater for årene fremover. Vi søker en engasjert og utviklingsorientert HR-direktør som gjennom strategisk og operativt arbeid med menneskelig ressurser og organisasjon, kan bidra til å oppfylle ambisjonene. Dette skal gjennomføres ved nært og aktivt samarbeid med linjeledere og tillitsvalgte, samt strategiske bidrag til toppledelsen.

Arbeidsspråket er norsk og engelsk.

Hovedoppgaver

 • lede og utvikle HR-avdelingen, herunder fag-, personal- og budsjettansvar
 • være pådriver for organisasjonsutvikling og strategisk HR
 • bidra til gode, proaktive og strategiske leveranser fra avdelingen ut i organisasjonen innenfor bl.a
  • organisasjonsutvikling
  • strategisk bemanningsplanlegging og rekruttering
  • internasjonal ansattmobilitet
  • arbeidsrettslige saker, lønns- og arbeidsvilkår
  • kompetanse- og karriereutvikling, herunder lederutvikling
  • mangfold og likestilling
  • samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten
  • HMS og beredskap
  • personaladministrasjon
 • arbeide for digitalisering og effektivisering innenfor avdelingens ansvarsområder

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter HR-direktør som har:

 • en motiverende, inspirerende og inkluderende lederstil preget av integritet, samarbeid og dialog
 • relevant erfaring, ledererfaring innen fagområdet fra kunnskapsorganisasjon er en fordel
 • operativ og strategisk HR-faglig kompetanse
 • prioriterings-, beslutnings- og gjennomføringsevne
 • mangfoldskompetanse
 • gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå

Vi tilbyr

 • en meget sentral lederposisjon ved et universitet i god utvikling
 • dyktige, engasjerte og høyt kvalifiserte medarbeidere
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.100, kode 1060, kr 940.000 - 1.050.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemsskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nesatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til lederstillinger og oppfordrer derfor kvinner til å søke. Dersom flere søkere blir vurdert til å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen om stillingen fås ved henvendelse til:

Mercuri Urval bistår universitetet i rekrutteringsprosessen og interessenter kan ta uforpliktende kontakt med seniorkonsulent Silje Bolset, tlf 975 59 049, e-post: [email protected].

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering av søknaden, lastes opp som vedlegg. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS