LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Undervisningsstilling i klipp

Søknadsfrist: 27.03.2023

Den norske filmskolen søker kollega som vil være med å utdanne fremtidens filmskapere.

Om stillingen

 • Kunstfaglig undervisningsstilling i klipp.
 • 40% stilling, 4-årig åremål, i perioden 01.07.2023 - 30.06.2027
 • Arbeidsstedet er primært Lillehammer, noe reisevirksomhet må påregnes.

Den norske filmskolen tilbyr kunstfaglige studieprogram der studentene velger seg inn på linjer med disiplin-spesifikke utdanningsløp. Undervisningen gjøres gjennom en kombinasjon av linjevis veiledning i små grupper og gjennom praktiske produksjonsøvelser i større eller mindre team. Disse introduserer studentene for kunstfaglig praksis samtidig som de får en rolleforståelse og et fokus på egenarten ved arbeidet innen deres valgte fagområde. Studentene trenes i kreativt samarbeid og kunstnerisk ledelse og oppfordres til å utvikle sin egen kunstneriske stemme. Skolens erfaringsbaserte pedagogikk forutsetter tett studentkontakt og tilstedeværelse på studiestedet.

Klippeutdanningen skal først og fremst utvikle studentene som fortellere, med fokus på billedmontasjens rolle i den narrative prosessen. I løpet av studiet tilegner studentene seg de faglige kunnskaper, den disiplin og den autoritet som er nødvendig i rollen som kreativ samarbeidspartner for regissør og øvrige fagfunksjoner, samt å utføre kompetente oppdrag under etterarbeid i moderne audiovisuell produksjonssammenheng. Utdanningen skal tilføre nødvendige kunnskaper om filmpraksis, filmteori og fortellerteknikk, og utvikle studentens kunstfaglige kompetanse og kommunikasjonsferdigheter.

Skolen forbereder nå en revisjon av bachelor- og masterstudiene, og som ansatt hos oss vil du få mulighet til å være med å forme Den norske filmskolens utvikling og fremtid!

Arbeidsoppgaver

Som underviser og veileder i klipp vil du bidra aktivt til den faglige progresjonen blant Den norske filmskolens studenter samt bidra til fremtidsrettet utvikling av vår filmutdanning. Du vil ha medansvar for studentenes faglige utvikling og for klippefagets utvikling som helhet, både overfor andre studenter på bachelorstudiene, samt på skolens master- og ph.d.-studier. Du vil jobbe tett med fagansvarlig for klippelinjen for å legge til rette for felles øvelser, workshops og evalueringer der det er hensiktsmessig, samtidig som klippestudentene skal få en utdanning om utfordrer deres individuelle faglige og kunstneriske utvikling.

Hovedoppgaver:

 • I samarbeid med fagansvarlig bidra til gjennomføring av et overordnet flerårig studieløp for fagspesialisering klipp. Dette innebærer blant annet:
  • Undervisning innenfor relevante emner.
  • Gjennomføring og veiledning på praktiske produksjonsøvelser, både på linjen og tverrfaglig.
  • Veiledning av studenter på både bachelor og master nivå. Mulig veiledning av stipendiater på Ph.d. nivå.
  • Bidra i gjennomføring av semesterevalueringer, andre evalueringer og eksamen.
 • Det forventes at undervisere bruker størsteparten av sin tid i møte med studentene og bidrar til skolens kunstfaglige utvikling på tvers av bachelor-, master- og Ph.d. nivå.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjonskrav

Kompetanse og erfaring

Underviserstillingstilling ved Filmskolen krever kunstfaglig kompetanse som professor/førsteamanuensis,– enten som formalkompetanse på kunstfaglig grunnlag eller dokumenterbar profesjonell og kunstnerisk erfaring. Dnf tilbyr veiledning til søkere som ikke har vært gjennom en kompetansevurderingsprosess tidligere. Dersom det ikke melder seg søkere som tilfredsstiller de formelle kvalifikasjonskravene kan det være aktuelt å ansette på lavere nivå, jf. Lov om universiteter og høgskoler § 6-5.

Den nasjonale Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger krever relevant pedagogisk utdanning enten ved ansettelse eller innen to år fra man tiltrer stillingen. Dnf tilbyr en slik utdanning for de som ikke kan dokumentere det fra før.

Erfaringskompetanse:

 • Den som tilsettes må kunne dokumentere profesjonell erfaring som kunstfaglig yrkesutøver og være oppdatert på utviklinger innen film og beslektede audiovisuelle kunstfelt
 • Det er ønskelig med erfaring med formell høyere utdanning eller høyere yrkesfaglig utdanning og at søker har utdanning fra kunstfaglig filmskole på nivå med utdanningene ved Dnf

Annen stillingsspesifikk kompetanse:

 • Ha et filmfaglig nettverk i bransjen
 • Oppdatert på utviklinger innen film og beslektede audiovisuelle kunstfelt
 • IT-kunnskaper på brukernivå vil bli tillagt vekt
 • Det er nødvendig å beherske norsk (eller skandinavisk språk) og engelsk, muntlig og skriftling

Personlig kompetanse :

Gode evner til

 • kommunikasjon og samarbeid
 • relasjons- og nettverksbygging
 • fleksibilitet og selvstendig arbeid

Formelle kvalifikasjonskrav går fram av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og av HINN sine Retningslinjer for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger.

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende, etter nærmere avtale med høgskolen.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av faglige kvalifikasjoner, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Om søknaden

Høgskolen benytter elektronisk søknadssystem. Du kommer til søknadsskjemaet ved å følge linken "Søk stillingen" oppe til høyre i annonseteksten.

 • Søker bes om å skrive søknad som presenterer kunstnerisk produksjon og kunstnerisk utviklingsarbeid samt utfyllende CV.
 • Søker bes også dokumentere pedagogisk erfaring og eventuelt arbeid med pedagogisk utviklingsarbeid gjennom en systematisk samlet fremstilling hvor følgende områder belyses:
  • Søkerens grunnsyn eller filosofi for sin undervisning

  • En curriculum vitae for søkerens erfaring og utdanning som underviser

  • En fortegnelse over undervisnings-, veilednings- og vurderingsformer som har vært brukt

  • Refleksjoner over erfaringer som er gjort og planer for utvikling

  • Erfaringer fra arbeid med utvikling av undervisnings- og studiekvalitet

  • Dokumentasjon på at man har utført pedagogisk utviklingsarbeid, laget læremidler og utviklet metoder, attester og tjenesteuttalelser for pedagogisk lederskap, samarbeid med kolleger, resultat fra studentevalueringer er elementer som kan styrke framstillingen. Dokumentasjonen må foreligge i digital form og som en pedagogisk portefølje. Fremstillingen må være i en form som egner seg for mulig offentliggjøring.

 • Søker bes legge ved minimum 5, men inntil 15, faglige arbeider/verk etter eget valg (f.eks. spillefilm, TV-serie, o.l.) som ønskes vurdert sammen med søknaden. Verkene skal legges inn elektronisk som vedlegg eller som lenker til søknaden. Det er en fordel om disse verkene akkompagneres av korte tekster som beskriver hvordan søkeren har bidratt til verkenes kunstneriske utvikling og tilblivelse.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en ledende filmskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
  • en nasjonal filmskole med utdanning på 3 nivå: BFA, MFA og ph.d
  • høyt motiverte og kvalifiserte søkere til alle våre studieplasser
  • høyt motivert faglig stab med interesser for kunstnerisk utviklingsarbeid
  • en levende åpen skole som tilbyr fremtidsrettet utdanning
  • en skole i vekst med en tett relasjon til nasjonal og internasjonal bransje
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1013 Professor / 1011 Førsteamanuensis i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se inn.no og filmskolen.no

Spørsmål om stillingen

Kontakt:

Om Den norske filmskolen

Den norske filmskolen (Dnf) ligger til Høgskolen i Innlandet (HINN), og har studiesteder på Lillehammer og i Oslo.Dnf tilbyr kunstfaglig utdanning på høyeste nivå innen film og beslektede audiovisuelle kunstformer. Dnf tilbyr bachelor (8 linjer), master (5 spesialiseringer) og ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid. Vi har som mål at vår utdanning skal tilføre norsk og skandinavisk bransje dyktige filmkunstnere og kompetente yrkesutøvere, samt ha en dynamisk og ledende posisjon innen internasjonal filmutdanning og bidra til den fremtidige utviklingen av vårt fagfelt.

Siden 1997 har Den norske filmskolen utdannet kreative og innovative filmskapere til spillefilm og tv-drama i Norge og Skandinavia. Utdanningen har bidratt til å løfte norsk film og har en betydelig internasjonal anseelse.

Vår utdanning skal tilføre norsk og skandinavisk bransje dyktige filmkunstnere og kompetente yrkesutøvere, samt at skolen skal ha en dynamisk og ledende posisjon innen internasjonal filmutdanning og bidra til den fremtidige utviklingen av filmfeltet.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS