LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Visedekan for forskning, utvikling og innovasjon

Søknadsfrist: 24.04.2024

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for helse- og sosialvitenskap søker ny utviklingsorientert

Om stillingen

Fakultet for helse- og sosialvitenskap søker en erfaren, faglig sterk og strategisk orientert visedekan for forskning, utvikling og innovasjon (FoUI). Den rette kandidaten har ambisjoner og et sterkt engasjement på universitetets vegne. USN er i utvikling og vi ser etter en visedekan som evner å skape et sterkt fellesskap rundt videreutvikling og realisering av våre strategier innen forskning, utvikling og innovasjon.

Universitetets profil er profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, og både forskning og utdanning kjennetegnes ved tett samspill med samfunns- og arbeidsliv i regionen. USN har fem strategiske forskningsområder som skal gi oss den kraften som trengs for å møte felles samfunnsutfordringer regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet har ansvar for følgende forskningsområder; fremtidens helse- og velferdstjenester, sykepleie, kvinne/familie/barns helse, omsorgsforskning, helse og teknologi, eldreforsk, psykisk helse og rus, barnevern, funksjonshemming og inkludering, helsefremming, radiografi, optometri og arkitektonisk lysdesign. 

Som visedekan vil du være med å lede utviklingen av fakultetes FoUI-satsning i samsvar med universitetets strategi, lover og rammeverk. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med ledelsen på fakultetet, andre visedekaner og viserektor for forskning, bærekraft og nyskaping.

Dekan er leder for fakultetets faglige og administrative virksomhet i samsvar med de rammer og pålegg som styret fastsetter. Visedekan skal støtte og avlaste dekan med overordnet virksomhetsstyring og fagstrategiske lederoppgaver. Som visedekan kan du tillegges oppgaven som stedfortreder for dekan.

Visedekan ansettes på åremål for fire år fra 01.08.2024 eller etter avtale. Hovedarbeidssted er etter nærmere avtale.

Du kan lese mer om fakultet for helse- og sosialvitenskap her

Ansvar og arbeidsoppgaver

Dine ansvarsområder vil være:

 • Å tilrettelegge for utvikling og realisering av fakultetets strategier og mål, med særlig fokus på USN som samfunns- og arbeidslivsintegrert forskningsinstitusjon som fremmer bærekraftig samfunnsutvikling og nyskaping.
 • Strategisk ansvar for å lede, utvikle og stimulere til FoUI-aktiviterer innenfor fakultetets fagområder.
 • Å utvikle faglig samarbeid på tvers av fakultetets institutter, fagområder og campuser og med andre relevante fagmiljøer ved USN.
 • Å bidra til enhetlige og forutsigbare rammevilkår for forskningen, herunder å arbeide for økt publisering og styrking av eksternt finansierte prosjekter.
 • I samråd med dekan og instituttledere følge opp sentrale vedtak, og bidra til at ressursene brukes effektivt og i samsvar med gitte rammer og mål.
 • Å bidra med å være en aktiv støttespiller for dekan, instituttlederne og forskningsgruppelederne.
 • Å delta på nasjonale og internasjonale fag -og forskningspolitiske arenaer.
 • Å bidra til at universitetet er en attraktiv samarbeidspartner, anerkjent for kvalitet i utdanning, forskning, utvikling og innovasjon.
 • Overordnet ansvar for fakultetets Ph.d. program i Person, Helse og Samfunn. 

Kvalifikasjoner

Vi søker en leder med følgende kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning med minimum doktorgrad.
 • Solid forskningserfaring, og erfaring med å lede forsknings- og/eller utviklingsprosjekter.
 • Erfaring med ekstern finansiering/akkvisisjon.
 • God sektorkunnskap.
 • Norsk er arbeidsspråk i USN og i sektoren. Kandidaten må også ha solide språklige ferdigheter i engelsk.

Det er ønskelig med følgende kvalifikasjoner:

 • Relevant ledererfaring.
 • Erfaring med å tilrettelegge for kollegiale fellesskap rundt utvikling av forskning- og forskningskvalitet.
 • Erfaring med å tilrettelegge for studentengasjement i forskning.
 • Erfaring fra internasjonalt forskningssamarbeid.

Vi vektlegger disse personlige egenskapene: 

 • Gode leder- og samhandlingsegenskaper.
 • Evne til å bygge gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å skape tillit og bygge nettverk.
 • Har en strukturert og systematisk tilnærming til arbeidet.
 • Resultatorientert med stor gjennomføringsevne.
 • Fremtidsrettet og strategisk anlagt.
 • Evne til å inspirere til faglig utvikling, omstilling og endring.
 • God organisasjonsforståelse.

Vi tilbyr deg:

 • Interessante og utfordrende lederoppgaver ved en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling.
 • Inspirerende og sterke fagmiljøer.
 • Mulighet til å sette preg på fremtidens utdanning og forskning.
 • Mulighet for faglig- og personlig utvikling.
 • Gode låne- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Gode velferdsordninger.

Lønn og vilkår

Viserdekan (stillingskode 1474) lønnes i spennet mellom kr. 919 200 – 1 149 700 i året. I særskilte tilfeller kan annen lønn vurderes.

Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd i Statens pensjonskasse (SPK), som innebærer pensjonssparing og risikoforsikring.

Stillingen har en åremålsperiode på fire år, med mulighet for å søke forlengelse etter offentlig utlysning.

Hovedarbeidssted etter nærmere avtale. Det må påregnes reisevirksomhet mellom campuser.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. Dine ansvarsområdet vil kunne endre seg i løpet av åremålsperioden som følge av at virksomheten utvikler seg.

Stillingen regnes som særlig uavhengig og har som hovedregel ikke rett til overtidsgodtgjøring, jfr. HTA §13 (4)

Kontaktinformasjon

For opplysninger om stillingen:

 • Dekan Cecilie Varsi, mobil: 908 56 339, epost: cecilie.varsi@usn.no

For opplysninger om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Ruth Helen Haugerud, + 47 35 95 26 17, ruth.haugerud@usn.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS