Ledig stilling:

Visedekan for forskning - Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

Søknadsfrist: 10.08.2022

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det ledig åremålsstilling som Visedekan for forskning

Om fakultetet

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har en bred studieportefølje med virksomhet på syv av universitetets åtte campuser. Fakultetet tilbyr både studier innen store profesjonsutdanninger som grunnskolelærer og barnehagelærer og studier innen disiplinære fagtradisjoner som blant annet kunst, kultur, folkemusikk og idrett. Fakultetet tilbyr doktorgradsutdanninger innenfor pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole og innen kulturstudier. Det er ca. 620 ansatte ved fakultetet.

Mer informasjon om Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap finner du på våre nettsider.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet. Der de klassiske universitetene fokuserer på grunnforskning og disiplinbaserte utdanninger, fokuserer USN på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på våre nettsider.

Om stillingen

Vi søker en visedekan som har relevant høyere faglig utdanning, fortrinnsvis doktorgrad/førstestillingskompetanse eller høyere innenfor fakultetets fagområder. Det er ønskelig med ledererfaring, herunder erfaring med forskingsledelse og erfaring med strategi-, endrings- og omstillingsprosesser. USN søker en faglig sterk og strategisk orientert visedekan, som har høye ambisjoner og et sterkt engasjement på universitetets vegne. USN er i sterk utvikling, og vi ønsker ledere som evner å skape et sterkt fellesskap rundt videreutvikling og realisering av våre mål.

Visedekan ansettes i 100 % stilling på åremål for en periode på fire år fra 1.1.2023. Visedekan ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap skal i utgangspunktet ha hovedarbeidssted ved campus Porsgrunn, Bø, Notodden, Drammen eller Vestfold.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Visedekanen rapporterer til dekan og skal være en aktiv støttespiller for dekan, instituttlederne og forskningsgruppelederne. Visedekan inngår i fakultetets ledergruppe og har dekan som nærmeste leder.

Visedekan for forskning vil ha et delegert ansvar for å lede utviklingen av fakultetets FoUI-satsning og ha overordnet faglig ansvar for fakultetets PhD-programmer i samsvar med universitetets strategi, gjeldende lover, forskrifter, reglementer, avtaler og retningslinjer. Visedekan skal ha et spesielt strategisk ansvar for å utvikle og stimulere til forsknings-, utviklings- og innovasjonsaktiviteter nasjonalt og internasjonalt innenfor fakultetets fagområder. Videre vil visedekan bidra til god intern og ekstern samhandling, herunder arbeid for økt publisering og styrking av eksternt finansierte prosjekter.

Visedekan skal utvikle faglig samarbeid på tvers av fakultetets institutter, fagområder og studiesteder innenfor fagområdet og med andre relevante fagmiljøer ved andre fakultet. Videre skal visedekan være aktivt med i samhandling med arbeids- og samfunnsliv i regionen og nasjonale og internasjonale kunnskapsarenaer. Det vil også være aktuelt å delta på nasjonale og internasjonale fagpolitiske arenaer.

Visedekan for forskning skal skape enhetlige og forutsigbare rammevilkår for forsknings- og utviklingsarbeidet ved fakultetet. Visedekan skal, i samråd med dekan og instituttledere, følge opp sentrale vedtak og kvalitetssikre gjennomføringen av rammevilkårene. Visedekan skal også bidra til at ressursene brukes effektivt og i samsvar med de rammer og mål som er gitt av fakultetets ledelse.

Fakultetet ønsker en visedekan som evner å ivareta bredden av vår forskningsaktivitet, både i fakultetets disiplinfag og profesjonsfag.

Kvalifikasjoner

Vi søker en visedekan som har relevant høyere faglig utdanning, fortrinnsvis førsteamanuensis-/førstestillingskompetanse eller høyere, og gjerne innenfor fakultetets fagområde.

Det er et krav om solid forskningserfaring, herunder erfaring fra utvikling og ledelse av forskningsprosjekter og akkvisisjonsarbeid.

Det er ønskelig med ledererfaring, og erfaring med strategi-, endrings- og omstillingsprosesser.

Det søkes etter en visedekan som har gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter, og som evner å bidra til god intern og ekstern samhandling. Kandidater som er utviklings- og samarbeidsorientert og beslutningsdyktig vil bli foretrukket. En motiverende og inkluderende lederstil, evne til å arbeide strukturert og planmessig og god organisasjonsforståelse er også egenskaper som vil bli vektlagt.

Den som ansettes må beherske norsk/nordisk som daglig arbeidsspråk, og ha solide muntlige og skriftlige ferdigheter i engelsk.

I vurdering av kandidatene vil det i tillegg bli lagt vekt på personlig egnethet, motivasjon for stillingen og komplementær kompetanse til det øvrige lederteamet ved fakultetet.

Personlig kompetanse som vektlegges

 • Samarbeidsorientert, resultatorientert og beslutningsdyktig
 • Løsnings- og utviklingsorientert
 • Gode samarbeids- og relasjonelle egenskaper, herunder evne til å arbeide i linje og kollegium
 • Motiverende og inkluderende lederstil
 • Strukturert og planmessig
 • God organisasjonsforståelse
 • Evne til å engasjere og motivere medarbeidere og studenter på ulike nivåer
 • Erfaring fra strategi-, endrings- og omstillingsprosesser

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende lederoppgaver ved en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Inspirerende og sterke fagmiljøer
 • Mulighet til å sette preg på fremtidens utdanninger
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse (SPK) og andre ansattgoder

Lønn og vilkår

Stillingen som visedekan (stillingskode 1474) lønnes i lønnstrinn 80 – 89, som utgjør p.t. kr. 839 900 – 1 071 200 i året.www.spk.no.

Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd i Statens pensjonskasse (SPK), som innebærer pensjonssparing og risikoforsikring.

Stillingen har en åremålsperiode på fire år, med mulighet for å søke forlengelse etter offentlig utlysning.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Ansettelsesorgan er styret ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid er gjeldende for stillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Vi oppfordrer derfor alle kandidater som er kvalifisert til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsnedsettelse og nasjonal- eller etnisk bakgrunn.

I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS