LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Prodekan for utdanning

Søknadsfrist: 10.05.2024

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet utvikler et universitet i samarbeid med samfunns- og arbeidslivhar. Vi har omlag 15 000 studenter og 1 500 ansatte. Våre studiesteder er Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og vi tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 

Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Vil du være med å lede Norges sterkeste fagmiljø innen audiovisuelle medier og kunstformer? Vi søker Prodekan for utdanning

Om stillingen

Høgskolen i Innlandet søker prodekan for utdanning til vårt nye fakultet for audiovisuelle fagmiljøer innen film, TV og spill. Stillingen er en åremålsstilling over 4 år, med mulighet for ytterligere to perioder (totalt 12 år).

Høgskolens kunstfaglige fakultet for audiovisuelle fag består av Den norske filmskolen, TV-skolen og Spillskolen, som et nyetablert, samlet fakultet med virkning fra 1. august 2024. Sammenslåingen skal skape best mulige rammebetingelser for videre utvikling av de audiovisuelle fagmiljøene i høgskolen, og ivareta høgskolens nasjonale ansvar for kunstfaglig utdanning på høyeste nivå innenfor film og TV, samt spill. Fakultetet skal være et kunstfaglig fakultet som rommer teknologi, vitenskapelig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Som prodekan utdanning vil du ha en sentral rolle i å etablere og utvikle det nye fakultetet. Du skal bidra i utarbeidelse av visjon, strategi og ambisjon for det nye fakultetet, samtidig som du skal ha ansvar for utvikling og revidering av fakultetets studieportefølje og pedagogiske arbeid, i samarbeid med fakultetets ledergruppe. I tillegg skal du bl.a. bidra i utviklingen og planlegging av fakultetets samlede kompetanse, delta i fakultetets budsjettprosess og andre prosesser knyttet til forvaltning av utdanningsvirksomheten.

Stillingen inngår i fakultetets ledergruppe og rapporter til dekan. Fakultetet har virksomhet ved studiestedene Lillehammer, Hamar og Oslo, og prodekanen må påregne arbeidstid på alle tre studiesteder.

Ansvar og oppgaver i stillingen

 • Overordnet ansvar for utviklingen av fakultetets studieportefølje, i samarbeid med fakultetets ledergruppe. Oppgaven innebærer ansvar for effektivitet i utforming av studieporteføljen og god utnyttelse av undervisningsressurser på tvers av fakultetets studieprogram. Prosjektansvarlig ved utvikling og revisjon av studieplaner og utdanningsprosjekter.
 • I samarbeid med fakultetets ledergruppe, bidra til overordnet strategisk og langsiktig kompetanseutvikling/-planlegging, for å sikre at fakultetet til enhver tid har riktig kompetanse for å kunne tilby studier i tråd med fakultetets faglige strategier
 • Oppfølging av høgskolens kvalitetssystemer for å sikre god kvalitet i utdanningene og i undervisningen, ha ansvar for pedagogiske kvalitet og fremme utviklingen av nye undervisningsmetoder tilpasset læringssituasjonen på fakultetet. Fakultetet tilbyr et bredt spekter av undervisningsformer, fra akademiske studier til kunstfaglige undervisningsformer, og prodekan utdanning har ansvar for utviklingen av hele spekteret.
 • Arbeide aktivt med å realisere høgskolens vedtatte strategier knyttet til utdanningsledelse og utdanningskvalitet
 • Medlem av dekanens ledergruppe og ha medansvar for strategisk utvikling og profilering av både HINN og fakultetet. Aktivt bidra til profilering av fakultetets studieportefølje
 • Være fakultetets representant i høgskolens utdanningsutvalg og andre relevante fora
 • Lede forum for undervisningsledere ved fakultet
 • Delta i fakultetets budsjettprosess og prosesser knyttet til forvaltning av midler avsatt til utdanningsvirksomheten ved fakultetet.
 • Lede arbeidet med å sikre at studentenes lærings- og arbeidsmiljø stimuleres og forbedres
 • Lede fakultetets arbeid med internasjonalisering innenfor utdanningsfeltet
 • Prodekan utdanning kan tillegges personalansvar.

Formal- og erfaringskompetanse: 

Kandidaten må ha

 • Utdanning innenfor ett eller flere av fakultetets fagområder på førstekompetansenivå, iht. kompetansekravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisning og forskerstillinger. Særlig relevante kvalifikasjoner kan kompensere for kravet om førstekompetanse 
 • Kjennskap til utdanninger innen audiovisuelle fagområder
 • Evne til og erfaring med å lede omstillings- og endringsarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk

Det er ønskelig med 

 • Ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner og fra utdanningsledelse
 • Erfaring fra undervisning innenfor ett eller flere av fakultetets fagområder

Personlig egnethet vil tillegges vekt. 

Personlig kompetanse som etterspørres er

 • Evne til lederskap som fremmer utdanning og undervisning på tvers av fagdisipliner
 • Evne til å kommunisere og lytte, og til å videreutvikle en kultur for kollegial deltagelse
 • Evne til samarbeid, og til å initiere og gjennomføre endringsprosesser

Stillingen med tilhørende arbeidsoppgaver skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • lønn i stilling som prodekan etter kompetanse og erfaring.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger. 
 • gode arbeidsbetingelser.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her

Dekan tilsettes på åremål for fire år med mulighet for fornyelse (re-intredelse) to ganger (tilsammen 12 år). For søkere som ikke har et fast ansettelsesforhold å gå tilbake til kan det inngås avtale om etterlønn eller retrettstilling etter endt åremål.

Søke stillingen 

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen". 

 • Søknaden skal inneholde:
 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Jobbnorge kundeservice hjelper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden. 

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Om det nye fakultetet

Film og audiovisuelle kunstformer er blant vår tids viktigste kulturuttrykk, og former våre liv og samfunn. Audiovisuelle medier og kunnskap om historiefortelling er viktig for å opprettholde et demokrati. Studentene våre skaper morgendagens fortellinger og vår felles visuelle hukommelse. Vi utdanner prisbelønte filmskapere ,og det finnes knapt en drama-, fjernsynsproduksjon eller spill i Norge uten at en av våre studenter har vært involvert. Vi jobber med et bredt spekter av fortellinger for alle plattformer, sjangre og målgrupper.

Samarbeid og utvikling mellom fagmiljøene vil være avgjørende for innovasjon og fremtidsrettet virksomhet i et kunstfelt og bransje i stor teknologisk endring. Fakultetet vil være det største og mest innovative fagmiljøet i norsk sammenheng. Som prodekan for utdanning det nye fakultetet vil du ha en sentral rolle i å forme fremtiden og styrke fakultetets rolle og posisjon i en bransje som er preget av teknologisk og kunstnerisk utvikling.

Den norske filmskolen har siden den ble opprettet i 1997, utdannet nyskapende og kreative filmskapere til spillefilm og tv-drama i Norge og Skandinavia. Utdanningen har bidratt til å løfte norsk film, har en betydelig internasjonal anseelse og samarbeider tett med filmbransjen. Filmskolen tilbyr kunstfaglig bachelorutdanning innen manus, regi, produsent, foto, produksjonsdesign, klipp og lyd; en kunstfaglig masterutdanning med spesialisering innen konseptuell dokumentarregi, fiksjonsregi, manus, visuell design og produsent; og et kunstfaglig doktorgradsprogram med stipendiater knyttet til filmskolen, TV-skolen og Spillskolen. Filmskolen har i dag sin virksomhet på Lillehammer og i Oslo.

TV-skolen på Lillehammer startet i 1987, og har holdt høy kvalitet på sine tv-utdanninger siden oppstart. TV-skolen samarbeider tett med TV-bransjen og tilbyr utdanninger i kreative, tekniske og administrative fagfunksjoner i profesjonell programproduksjon og dokumentarfilm, gjennom utdanninger i TV- og dokumentarregi, og -produksjon og produksjons- og prosjektledelse. TV-skolen har bl.a. en i nordisk sammenheng unik flerkamerautdanning og et sterkt miljø for dokumentar.

Spillskolen ble etablert på Hamar i 2003. Skolen har et sterkt fagmiljø som har vært i front for spillutdanning i Norge og Norden, og samarbeider tett med andre miljøer i regionen. Spillskolen utdanner spillutviklere, animatører, teknologer og programmerere, og har bl.a. ansvar for etablering av en ny unik tverrfaglig bachelorutdanning i kunstig intelligens med planlagt oppstart høsten 2024. Fagmiljøet er internasjonalt med medarbeidere fra mer enn ti nasjoner, og ligger langt framme på forskning. Skolen har oppnådd å bli anerkjent som educational partner for både Unreal og Unity. 

Fakultetet vil totalt ha ca. 110 ansatte og 550 studenter når det etableres 01.08.2024 

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS