CICERO Senter for klimaforskning har en ledig spennende stilling!

PhD-stipendiat i naturvitenskapelig klimaforskning

Søknadsfrist: 01.09.2020

CICERO Senter for klimaforskning

CICERO Senter for klimaforskning er en privat stiftelse som siden 1990 har levert tverrfaglig forskning av høy vitenskapelig kvalitet, blant annet til FNs klimapanel og Arktisk Råd. Vår forskning skal fremskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere klimaproblemet og styrke det internasjonale klimasamarbeidet. Gjennom internasjonalt samarbeid utvikler CICEROs forskere kunnskap om naturlige og menneskeskapte klimaendringer, effekten av endringene på natur og samfunn, og hvordan samfunn kan tilpasses og motvirke endringene.


CICEROs medarbeidere kommer fra en rekke ulike land og har variert bakgrunn fra samfunns- og naturvitenskap. Vi er ca. 80 ansatte og holder til i Forskningsparken i Oslo.

Om stillingen

CICERO har ledig en PhD-stilling for forskning innenfor matematisk, naturvitenskapelig og teknologisk (MNT) klimaforskning, finansiert av Norges forskningsråd. Stipendiatens forskning vil ligge innenfor CICEROs prioriterte naturvitenskapelige forskningsområder: Vi jobber med å forstå de fysiske prosessene i klimasystemet, de fysiske virkningene og konsekvensene av klimaendringene og hvordan disse påvirker sektorer, helse og infrastrukturer, og hva som driver dagens og framtidens menneskeskapte utslipp. Våre metoder inkluderer global og regional modellering, både bruk av observasjonsdata og statistisk analyse.CICERO har forskning i bredden av naturvitenskapelige disipliner. For å forstå klimasystemet bedre studerer vi strålingspådriv og hvilken rolle gasser, aerosoler, skyer og landoverflaten spiller. Aktuelle tema er klimarespons og variabilitet over ulike tidsskalaer, klimafølsomhet, turbulensprosesser, aerosoleffekter på klimaet, nedbørsendringer og ekstremværhendelser, og koblinger mellom land/vegetasjon, atmosfære og klima. Vi har forskning på kortlevde klimadrivere og regionale klimaendringer, inkludert i Arktis og Asia.

Vi gjør også kvantitative konsekvens- og risikoanalyser og studerer klimaeffekten på sektorer som landbruk, matproduksjon, energi og transport. Vi ser på sammenhengen mellom fysiske klimaendringer, særlig ekstreme hendelser, og klimarisiko, og samspillet mellom klimaendringer, luftforurensning og helseeffekter. Vi jobber også med å forstå karbonbudsjettet, hva som driver dagens og framtidens klimagassutslipp, vi sammenligner utslippssektorer og -regioner og studerer trender og hva som får disse til å endre seg på kort, mellomlang og lang sikt. Forskningsprosjektene er rettet mot globale, regionale og nasjonale spørsmål, og er stort sett finansiert fra Norges forskningsråd eller EUs rammeprogram. Vi legger vekt på å presentere våre resultater til et bredt publikum og på en forståelig måte. Kunnskapen vi produserer er nyttig for beslutningstakere i privat og offentlig sektor, og vi er opptatt av at kunnskapen når ut til beslutningstakere slik at de lettere kan ta riktige avgjørelser.

Stillingen er særlig knyttet til en av CICEROs forskningsgrupper for utslippsreduksjoner (https://cicero.oslo.no/no/globale-utslipp), klimakonsekvenser (https://cicero.oslo.no/no/konsekvenser)eller atmosfæreforskning (https://cicero.oslo.no/no/klimasystemet), og det er ønskelig at vår nye kollega vil samarbeide med en bredde av disse, samt med eksterne partnere.

Varighet på stipendiatperioden er i utgangspunktet tre år. Den kan eventuelt utvides til fire år med 75 prosent forskning og 25 prosent prosjektarbeid dersom kandidaten kan fylle et udekket behov i fakturerbare prosjekter ved CICERO.

Ønskede kvalifikasjoner

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og skal lede fram til en PhD-grad. Solid kvantitativ naturvitenskapelig bakgrunn er avgjørende. Det kreves mastergrad eller tilsvarende, der aktuelle fagområder kan være (men er ikke begrenset til) klima, statistikk og anvendt naturvitenskap. Kompetanse i numerisk modellering og programmering og håndtering av store datamengder vil være en fordel.

Mastergraden må være avlagt innen søknadsfristen, med karakter B eller bedre (eller tilsvarende) både på oppgaven og mastergraden som helhet. Det kreves gode ferdigheter i skriftlig og muntlig engelsk.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved PhD-program ved en relevant doktorgradsgivende institusjon. Det må søkes om opptak til PhD-programmet senest tre måneder etter tilsetting, og kandidaten må oppfylle kravene for opptak. Kriterier framkommer av søknadsskjema til det aktuelle programmet.

Videre legges det vekt på at kandidaten er motivert for det aktuelle forskningstema, har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne, gode samarbeidsevner og evne til å arbeide målrettet, strukturert og selvstendig.

Krav til søknaden

I tillegg til et søknadsbrev med beskrivelse av motivasjon for stillingen, bakgrunn og forskningsinteresse, bes søkere om å utforme en foreløpig prosjektskisse for stipendiatperioden, med utgangspunkt i egen fagbakgrunn og interesse. Forskningsområdet må ligge innenfor et av CICEROs naturvitenskapelige satsingsområder som beskrevet over. Skissen vil være foreløpig og trolig ikke være den endelige planen for forskningen. Den vil inngå som en del av grunnlaget for vurdering av kandidatens kvalifikasjoner.

Skissen skal være skrevet på engelsk på maksimum fem sider pluss en forside med et sammendrag. Prosjektskissen skal inneholde forskningsspørsmål, kort litteraturgjennomgang, forskningsoppgaver, valg av teori og metode, aktuelle samarbeidspartnere og gjennomføringsplan. Den må også få fram forskningens mulige relevans for klimapolitikk og -tiltak. Videre bør skissen oppgi forslag til gradsgivende institusjon og doktorgradsprogram. Det forutsettes at prosjektet kan gjennomføres innenfor tilsettingsperioden.

Søkere oppfordres til å ta kontakt med CICERO for å få noe veiledning ved innretning av prosjektskissen. Se kontaktdetaljer under.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev på norsk eller engelsk med beskrivelse av fagbakgrunn, forskningsinteresse og motivasjon for stillingen
 • Prosjektskisse på engelsk på maks fem sider pluss forside med sammendrag
 • Inntil tre vitenskapelige arbeider (inkl. master/hovedfagsoppgave)
 • CV (inkl. ev. publikasjoner, herunder populærvitenskapelige arbeider)
 • Kopi av vitnemål og karakterutskrifter
 • Søkere med utdanning fra utlandet må legge ved engelsk eller skandinavisk oversettelse og forklaring på karaktersystem
 • Tre referanser med kontaktdetaljer og beskrivelse av relasjon til søker

Søknad med vedlegg må leveres elektronisk i vårt søknadssystem.

Aktuelle søkere vil inviteres til intervju og prøveforelesning.

Vurdering

Søkerne til stillingen vil bli vurdert av en komité med blant annet to faglige eksperter. Bare prosjekter innenfor MNT-fag som er knyttet til pågående eller vedtatt langsiktig forskningsaktivitet ved CICERO vil bli vurdert. Videre er bare prosjekter som møter disse kriteriene på en god måte aktuelle:

a) Bidrag til av en eller flere av CICEROs faglige strategiske satsinger slik de er beskrevet over

b) Potensielle bidrag til forskning på tvers av forskingsområder i CICERO

c) Potensielle bidrag til utvikling av samarbeid med andre strategisk viktige forskningsaktører

Ved vurdering av søkerne vil det også bli lagt vekt på fagbakgrunn, karakterer og hvordan prosjektskissen får fram kandidatens kvalifikasjoner. Søkernes skriftlige og muntlige framstillingsevne, motivasjon og personlige egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med om lag 60 forskere med bakgrunn i bredden av naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige disipliner
 • Anledning til å jobbe med verdensledende forskere og i et forskningsområde i internasjonal forskningsfront
 • Nasjonalt og internasjonalt samarbeid gjennom et bredt kontaktnett
 • Dynamisk, hyggelig og mangfoldig arbeidsmiljø
 • Moderne lokaler i Forskningsparken i Oslo
 • Startlønn for stipendiater er kr 479 600,-
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

CICERO er en IA-bedrift og ønsker at de ansatte skal speile mangfoldet i befolkningen.

Mer informasjon om CICERO: www.cicero.oslo.no. (http://www.cicero.oslo.no.)

Kontaktinformasjon

For nærmere informasjon, og for å settes i kontakt med relevant veileder i CICERO, kontakt:

Søknadsfrist: 1. september 2020.

Søk på stillingen