LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Bibliotekar (vikariat) - Universitetsbiblioteket (UB)

Søknadsfrist: 07.08.2022

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Universitetsbiblioteket (UB) gjev studentar og vitskapleg tilsette tilgang til kunnskapskjelder, og gjev undervisning og rettleiing som har som mål å heva deira informasjonskompetanse. Vidare utviklar og driftar UB digital forskingsinfrastruktur, med særleg vekt på tenester som fremjar open vitskap. Les meir om UB her.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Om stillinga:

Ved Universitetsbiblioteket (UB) er det ledig 100 % stilling (vikariat) som bibliotekar (stillingskode 1410 bibliotekar) i 6 mnd fra 15. august 2022. Stillinga er for tida knytt til Seksjon for bibliotektenester, med arbeidsstad på Bibliotek for humaniora.

Arbeidsoppgåver:

 • Delta i førstelinetenesta fysisk og digitalt, inkludert fjernlån, og dessutan bidra i chattetenesta
 • Delta i brukaropplæring og brukarrettleiing
 • Delta i oppgåver knytt til dokumentlevering, kunnskapsorganisering/bibliografisk registrering/katalogisering
 • Vera med å vidareutvikla dei fysiske læringsareala og formidlingsaktivitetane i biblioteket
 • Bidra til effektivisering, forbetring og fornying av arbeidsprosessar
 • Bidra til utvikling av tenester som gjev ein auka verdi for UB sine brukargrupper og UiB si kjerneverksemd

Den som vert tilsett kan verta pålagd å delta i vaktordningar utanom ordinær kontorarbeidstid.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

Kvalifikasjonar:

 • Utdanning innan bibliotek- og informasjonsvitskap på minst bachelornivå, eller tilsvarande, eller spesialutdanning tilpassa dei oppgåvene stillinga skal dekke. Relevant realkompetanse kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i nokre tilfelle kompensera for utdanningskravet.
 • God digital kompetanse er naudsynt
 • Relevant arbeidserfaring frå biblioteksektorane er ein føremon
 • Kjennskap til biblioteksystemet ALMA/Oria er ein føremon
 • Erfaring med rettleiing og formidling er ein føremon
 • Gode språkkunnskapar både skriftleg og munnleg i norsk og engelsk

Personlege eigenskapar vi etterspør:

 • Du er initiativrik, fleksibel og omgjengeleg, med gode samarbeids- og formidlingsevner
 • Du er handlekraftig, løysningsorientert og har høg arbeidskapasitet
 • Du har evne til å arbeide både sjølvstendig og i team
 • Du er endringsvillig, nytenkjande og serviceorientert

Ved vurdering av søkjarane vil det bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar som er naudsynte for stillinga.

Vi kan tilby:

 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Spennande og motiverande kontakt med fagmiljø ved UiB
 • Løn som bibliotekar (kode 1410) etter lønssteg 45 - 58 i det statlege lønsregulativet, avhengig av tenesteansiennitet og kvalifikasjonar. Dette utgjer for tida kr. 435 600 – 534 900. For særleg kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å venda seg til:

 • Hovudbibliotekar Astrid J. Sømhovd, telefon 55 582544 , e-post [email protected] eller
 • Seksjonsleiar for bibliotektenester Trude Færevaag, 478 04 626 (mobil), e-post [email protected]

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS