LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Universitetsbibliotekar mediefag - 50% vikariat

Søknadsfrist: 17.10.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet.


Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities.

Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Om stillingen

Vil du bli en av Universitetsbibliotekets informasjonsspesialister innenfor mediefag?

Ved Universitetsbiblioteket i Stavanger er det ledig et vikariat i 50% som universitetsbibliotekar innenfor mediefag ved Avdeling for forsknings- og studiestøtte frem til og med 31.8.2024

Den som ansettes vil være kontaktbibliotekar ut mot studenter og ansatte for deler av Institutt for medie- og samfunnsfag, med fagansvar for mediefagene ved instituttet. Les mer om instituttet her: Institutt for medie- og samfunnsfag

Arbeidssted er campus Ullandhaug.

Universitetsbibliotekar vil være del av et team med andre ressurspersoner, i et inkluderende, aktivt og spennende arbeidsfellesskap. Les mer om oss på Facebook, Instagram og nettside.

Hovedoppgaver

 • være kontaktbibliotekar for studenter og ansatte ved Institutt for medie- og samfunnsfag
 • undervise og veilede studenter og forskere i f.eks litteratursøk, kildebruk, referansehåndtering og akademisk skriving
 • kjøpe inn relevante databaser, tidsskrifter og bøker til bruk innenfor mediefag
 • ha ansvar for at bibliotekets samling for mediefag til enhver tid er oppdatert
 • kontroll av pensumlister innenfor mediefag
 • forstå brukernes behov og ivareta/utvikle relevante bibliotektjenester
 • publikumsarbeid
 • delta i utviklingsprosjekter

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • master i bibliotek- og informasjonsvitenskap eller mastergrad med relevante fagområder, (f.eks. innen mediefag, journalistikk, kommunikasjon m.m.)
 • relevant erfaring, fortrinnsvis fra universitets- eller høgskolebibliotek
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk. Du må kunne undervise på engelsk.

Videre legges det vekt på at du:

 • har utdanning/erfaring innenfor formidling/undervisning og veiledning
 • har god digital kompetanse
 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommende
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerer og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for å gjennomføre gode arbeidsprosesser

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.520, kode 1199, LR 25, kr. 262 450 - 302 350 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nesatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere menn til avdelingen og oppfordrer derfor menn til å søke. Dersom flere søkere blir vurdert til å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en mann bli prioritert foran en kvinne.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Kaja Lillelien, tlf: 51 83 13 10, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering av søknaden, lastes opp som vedlegg. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS