LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Avdelingsingeniør - Institutt for biomedisin

Søknadsfrist: 04.12.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det medisinske fakultet består av fem institutt og sju senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Avdelingsingeniør

Ved Det medisinske fakultet, Institutt for biomedisin, er det ledig ei fast stilling som avdelingsingeniør (100 %). Stillinga er knytt til Studieseksjonen ved instituttet og vil ha arbeidsoppgåver retta mot praktisk undervisning av instituttets studentar, samt studieadministrative oppgåver. Dette inneber tilrettelegging og assistanse på laboratoriekurs i fysiologi, anatomi (makroskopisk og mikroskopisk) og kjemi/biokjemi. Det vil og bli tillagt studieadministrative oppgåver til stillinga. Det er ønskeleg med ein person som har brei fagleg grunnutdanning innanfor biologi, kjemi eller liknande. Erfaring med formidling og administrative oppgåver vil vere ein fordel. Personlege eigenskapar vil bli vektlagt særleg

Arbeidsoppgåver:

 • teknisk tilrettelegging av laboratoriekurs i fysiologi, kjemi/biokjemi og anatomi
 • assistanse på kurs
 • studieadministrasjon, som vil inkludere arbeid med timeplanar, eksamen og anna
 • oppdatering av laboratoriejournalar
 • reinhald og vedlikehald av utstyr og inventar

Studia ved instituttet er i stadig utvikling og den som blir tilsett må ta aktiv del i denne utviklinga. Innhaldet i stillinga og organiseringa av avdelinga vil derfor kunne endrast i samsvar med dette, og arbeidsoppgåver i andre avdelingar og grupper vil og kunne bli aktuelt.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • søkjarar må ha mastergrad innanfor dei faga som vert undervist (biologi, fysiologi, cellebiologi, molekylærbiologi, eller kjemi/biokjemi), eller tilsvarande. Lang relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte tilfelle kompensere for utdanningskravet
 • må ha god evne til å uttrykke seg godt skriftleg og munnleg på begge målformer; nynorsk og bokmål, samt på engelsk
 • erfaring med undervisning og/eller formidling vil vere ein fordel
 • erfaring med studieadministrativt arbeid vil vere ein fordel
 • god IT-kompetanse
 • det er ønskeleg med erfaring frå studieadministrative dataprogram
 • den som blir tilsett må ha evne til å arbeide sjølvstendig og ha god ordenssans

Vi søkjer ein person som

 • har gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar
 • har digital kompetanse og evne til å tileigne seg nye ferdigheiter
 • har høg motivasjon for stillinga
 • har eigna personlege eigenskapar

Vi tilbyr:

 • spennande og utviklande arbeidsoppgåver i et sterkt fagmiljø
 • stilling som avdelingsingeniør (kode 1085/22.10) med bachelorgrad i lønssteg 47-52 (for tida kr 439 900 – 475 80), med mastergrad lønssteg 51-53 (for tida kr 468 300 - 483 70). For særs kvalifisert søkjar kan høgare løn vurderast.
 • medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS