LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Avdelingsingeniør - Institutt for Biomedisin

Søknadsfrist: 26.06.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det medisinske fakultet består av fem institutt og sju senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Avdelingsingeniør (mellombels)

Ved Det medisinske fakultet, Institutt for Biomedisin, er det ledig ei stilling (100 %) som avdelingsingeniør i 12 månadar.Laboratorieverksemda omfattar mellom anna metodar innan cellebiologi og molekylærbiologi som kan nyttast i translasjonell biomedisinsk forsking.Stillinga er knytt til ERC prosjektet ‘Discovery of post-translational N-terminal acetylation’. Her vil det vere fokus på undersøking av nye gen og deira funksjon.

Arbeidsoppgåver:

 • Cellekulturarbeid, inkludert utvikling av nye celleliner
 • Celleanalysar og mikroskopering
 • Protein analysar
 • Førefallande laboratoriearbeid vil også vere ein del av oppgåvene
 • I tillegg må den som vert tilsett kunne læra opp studentar i ulike laboratorietekniske metodar

Det kan verte aktuelt å leggje andre oppgåver til stillinga.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjar må ha relevant mastergrad innan biomedisin eller molekylærbiologi
 • Relevant praksis er eit krav
 • Søkjar må ha røynsle innan cellelineutvikling av humane celler, inkludert klonal seleksjon, flowbasert cellesortering og FACS
 • Søkjar må kunne dokumentere røynsle innan cellemorfologianalysar og bruk av holografisk mikroskopi og bileteanalyse
 • I tillegg må ein ha god IT-kompetanse
 • Søkjar må ha god erfaring med å arbeide i forskingslaboratorium
 • Søkjar kan ikkje ha allergi mot kjemikal som vert handsama med vanlege sikringstiltak
 • Søkjar må meistra norsk og engelsk, munnleg og skriftleg
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar. Søkjar må ha stor arbeidskapasitet, interesse for forsking og vere ansvarsmedviten
 • Søkjar må dokumentere evne til å arbeide sjølvstendig og kreativt, men samstundes kunne arbeide i team

Vi søkjer ein person som

 • har gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar
 • har digital kompetanse og evne til å tileigne seg nye ferdigheiter

Ved vurdering av søkjaren vil vi leggje stor vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga.

Vi tilbyr:

 • Spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • Stilling som avdelingsingeniør (kode 1085/22.10) med bachelorgrad i lønssteg 47-52 (for tida kr 430 500 – 466 500), med mastergrad lønssteg 51-53. For særs kvalifisert søkjar kan høgare løn vurderast
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS