Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Avdelingsingeniør / overingeniør ved Kjernefasilitet Biobank

Søknadsfrist: 09.06.2020

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet / Institutt for samfunnsmedisin

Om stillingen

Ved Institutt for samfunnsmedisin (ISM), Det helsevitenskapelige fakultet er det ledig en fast 100% stilling som avdelingsingeniør/overingeniør tilknyttet Kjernefasilitet for Biobank. Kjernefasilitet for Biobank oppbevarer humant biologisk materiale, som for eksempel blodprøver, som er samlet inn gjennom befolkningsundersøkelser og forskningsprosjekter. Målet vårt er å tilby en hotellfunksjon med standardiserte prosedyrer for alle aspekter ved mottak, oppbevaring og utlevering av biologisk materiale. Herunder inngår også lovmessig forankring, samt rådgiving i forskningsprosjekters ulike faser. Kjernefasiliteten forvalter et volum på 70 ultrafrysere fordelt på 560 kvadratmeter, og har lokaliteter i tre bygg. Den tilsatte vil inngå i biobankens dedikerte team, men også i ISM sitt større kollegium.

Arbeidsoppgaver

Overordet skal den ansatte bidra til opprettholdelse og videre utvikling av Kjernefasilitet for Biobank sine tjenester for helsefaglig forskning ved UiT. Den tilsatte vil inngå i den daglige driften og utviklingen av biobanken, og vil yte biobankfaglig bistand til forskningsprosjekter.

Driftsoppgaver inkluderer oppfølging og vedlikehold, samt logging av all aktivitet i biobanken tilknyttet fysisk utstyr og programvare. Dette inkluderer å fungere som kontaktpunkt mellom biobanken og tekniske instanser som universitetets avdeling for bygg og eiendom, og eksterne leverandører. Kjernefasiliteten har 24-timers temperaturovervåkning av fryseboksparken, og den ansatte vil ha ansvar for vaktordningens opplæring og turnus som til enhver tid innbefatter rundt 6 personer, samt ansvar for å følge opp eventuelle hendelser. Videre skal vedkommende bidra til at kjernefasilitetens prosedyrer for drift, vedlikehold, HMS, prøvemottak, prøveoppbevaring og forsendelser følges, og at prosedyrene videreutvikles og oppdateres i henhold til nasjonale retningslinjer og biobankfagets utvikling.

Oppgaver knyttet til forskningsprosjekter inkluderer biobankfaglig veiledning og bistand til forskningsprosjekter med biobankrelatert aktivitet, slik som laboratoriefaglige og praktiske aspekter ved innsamling av biologisk materiale, prøvehåndtering, og logistikk rundt innsamlinger. Vedkommende skal tilrettelegge biologisk materiale og tilhørende dokumentasjon i henhold til biobankens systemer og nasjonalt lovverk, utføre import til databasesystemet EUTRO-Biobank, samt lagring til universitetets arkivsystem.

Arbeidsoppgaver og organisatorisk plassering kan bli endret i tråd med fremtidige behov.

Kvalifikasjoner

Stillingen krever utdanning på bachelornivå innen laboratorierelaterte fag. Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på kompetanse innen områder som er relevante for biobanken. Krav om utdanning kan fravikes dersom søkeren har særlig relevant og omfattende praksis innen stillingens arbeidsområde, kombinert med kurs eller etter- og videreutdanning. For ansettelse i stilling som overingeniør kreves det relevant erfaring.

Søker må ha gode kunnskaper i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi ønsker en person som er faglig engasjert, systematisk, løsningsorientert, opptatt av kvalitet og detaljer. Vedkommende må kunne jobbe selvstendig og nøyaktig, men også fungere godt i en større gruppe. Erfaring med håndtering av humant biologisk materiale, herunder etiske, kvalitetsmessige og laboratoriefaglige hensyn er ønskelig. Også erfaring med databaser er ønskelig. Gode evner innen planlegging og logistikk, og god teknisk og praktisk sans vil telle positivt. Arbeidsoppgavene tilknytta stillingen vil være varierte, og søkere må være fleksible og villige til å utvikle sine ferdigheter. Videre ønsker vi en person som vil bidra positivt både faglig og sosialt, og som har god serviceinnstilling.

I vurderingen av søkerne vil personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1085 avdelingsingeniør eller 1087 overingeniør avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

  • Faglig leder for Kjernefasilitet for Biobank, Karina Standahl Olsen (tlf: 776 44818, e-post: [email protected]), eller
  • Daglig leder Kristin Sørensen (tlf: 776 45348, e-post: [email protected])

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen