LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Avdelings- / overingeniør - elektroteknologi (2. gangs)

Søknadsfrist: 12.08.2024

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi har fem institutt innenfor fagområdene datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag, elektroteknologi, industriell teknologi, bygg-, energi og materialteknologi og automasjon og prosessteknologi. Fakultetet driver forskning, utdanning, innovasjon og formidling innenfor disse fagområdene, og har mange eksterne samarbeidspartnere.

Institutt for elektroteknologi

Stillingens arbeidsområde 

Liker du å eksperimentere? Da er kanskje elektrolaboratoriene noe for deg?

Ved Institutt for elektroteknologi (IET)er det en ledig 100% stilling som avdelings-/overingeniør innen elektroteknologi ved elektrolaboratoriene.

Stillingen er en del av kompetansen og fagmiljøet ved IET. Stillingen ivaretar det laboratoriefaglige ansvar ved instituttets virke innenfor studieprogrammene og forskningen sammen med andre vitenskapelig og teknisk/administrative tilsatte ved IET. Stillingen innebærer også deltakelse i faglige og administrative oppgaver så som tilrettelegge for utstyr til stands og markeringer, markedsføring for studieprogrammer og rekrutteringstiltak samt kontakt med relevant næringsliv.

IET disponerer flere laboratorier og er godt utstyrt og åpen for faglig aktivitet og samarbeid mellom akademia og næringsliv. Stillingen bidrar i arbeidet med å tilrettelegge for og videreutvikle fagområdet i samarbeid med undervisningspersonalet samt tilrettelegging for laboratorieaktivitet i forbindelse med undervisningsopplegg, hovedoppgaver, og masteroppgaver m.m.

Sentrale fagområder for stillingen er elkraftteknikk, bærekraftige energiteknologier og kraftelektronikk. Det tillegger også stillingen tilrettelegging for forskningsprosjekter samt muligheter for utvikling av systemer og teknologier som undervisning og forskning kan dra nytte av. Studieprogrammene skal være samfunnsmessig relevant og innbefatter at laboratorietjenesten samarbeider med undervisnings og forskningspersonale samt med eksterne aktører. 

Institutt for elektroteknologi er et av fem institutt under Fakultet for Ingeniørvitenskap og Teknologi (IVT) lokalisert på campus Narvik. IET har ca. 32 tilsatte i vitenskapelige og administrative stillinger. Det er ca. 170 studenter på våre ulike utdanninger og det er i øyeblikket 8 stipendiater, 1 postdoktor og 1 forsker. IET tilbyr utdanninger på bachelor- og master- og PhD nivå, og driver utdanning og forskning innenfor området elkraftteknikk, elektroteknikk, industriell elektronikk og satellitteknologi. Instituttet har stor økning innen forskning med flere profilerte prosjekter finansiert av det offentlige og næringsliv. Instituttet satser på mer aktivitet innen fagområdene elektroteknologi, fornybar energi, ladeteknologi og søker fagpersoner med riktig kompetanse. Faglig støtte fra laboratoriene er av stor betydning for undervisningen, forskningsprosjekter og utvikling.

Stillingen vil også påse at forskriftene Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg og Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og fakultetets rutiner for høyspent laboratoriet og for elkraftlaboratoriene etterleves. Dette innebærer oppfølging av tilsyn og internkontroll i henhold til myndigheters krav.

Arbeidssted er UiT i Narvik.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT)

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) er på Campus Narvik med fakultetsadministrasjon og 4 av 5 institutter. Ett av instituttene er på campus Tromsø. IVT skal være en drivkraft for utvikling av industri, næring og offentlig sektor - spesielt i nordområdene. Fakultetet har fremragende profesjonsrettede utdanningstilbud på alle nivå (bachelor, master og PhD.). Fakultetet står fremst i utviklingen av nye undervisningsmetoder og pedagogikk. Våre laboratorier med faglig kompetanse bidrar til å sikre en høy utdanningskvalitet og kandidatproduksjon i en effektiv flercampusorganisasjon.

Våre utdanninger er forskningsbaserte og nært knyttet til aktiviteter med deltakelse på internasjonale, nasjonale og regionale arenaer for forskningsformidling og prosjektutvikling. En aktiv tilstedeværelse er nødvendig for å ivareta forskning og innovasjon på et internasjonalt konkurransedyktig nivå. Vår forskningsaktivitet legger vekt på innovasjon og nyskaping innen ingeniørvitenskap og teknologi. Målet er å utvikle ny viten og nye produkter, tjenester og arbeidsplasser. Fakultetet holder til i Narvik og har studiesteder og aktiviteter fra Kirkenes til Mo i Rana

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig med faglig kompetanse innenfor fagområdene elkraftteknikk, bærekraftige energiteknologier, kraftelektronikk og miljø- og energiutfordringer eller tilsvarende. Det er også ønskelig med kjennskap til bransjerelevante IT-verktøy.

For tilsetning i stillingen må du ha elektro-relevant kompetanse for å utføre arbeid på elektrisk anlegg og/eller utstyr, jf. FEK §6 og §8. Du må ha relevant fagbrev som automatiker, elektriker, energimontør, energioperatør, eller tilsvarende. Den tilsatte vil også være driftsansvarlig og du må tilfredsstille FEK §7 første ledd. 

Krav til driftsansvarlig er 

 • Relevant master + 3 års erfaring
 • Relevant bachelor + 3 års erfaring
 • 2-årig fagskole og fagbrev + 3 års erfaring

Dersom du ikke har 3 års erfaring ved tilsetting, kan erfaring opparbeides i stillingen og du kan tilstås driftsansvar etter 3 år. 

For stilling som avdelingsingeniør kreves det normalt utdanning på bachelornivå innen de nevnte fagområder for stillingen. I tillegg er det ønskelig med relevant praksis. Lang og relevant erfaring innen fagområdet kan kompensere for manglende formell utdanning.

For stilling som overingeniør kreves utdanning på bachelor eller masternivå, alternativt spesialutdanning tilpasset de oppgavene stillingen skal dekke, samt relevant praksis og spesialkompetanse innen nevnte fagområder for stillingen. 

Det forutsettes at søker for stillingen behersker et skandinavisk språk meget godt, skriftlig og muntlig, samt behersker skriftlig og muntlig engelsk godt.

Følgende punkter vil bli tillagt vekt i vurderingen av søkerne:

 • Høyere utdannelse i tillegg til fagbrev innenfor elektro-, instrument- og/eller automasjon er ønsket
 • Arbeidserfaring innen elektroteknikk generelt
 • Kjennskap til bærekraftige energiteknologier
 • Kjennskap til relevante digitale verktøy 
 • Erfaring innen relevante fagområder for stillingen
 • Erfaring med veiledning av studenter på bachelor og masternivå
 • Du er strukturert og ryddig, evner å lære deg nye systemer, er kreativ og løsningsorientert, jobber godt både selvstendig og i team
 • Selvdreven, serviceinnstilt og systematisk
 • Villig til å engasjere seg i utviklingsarbeid innen fagområdet, og for universitetet som helhet.
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Norsk eller et skandinavisk språk. Det forventes at man behersker Norsk på nivå B2 etter 2 år i stillingen.

Vi tilbyr

 • Et fantastisk arbeidsmiljø, med medarbeidere fra mange nasjoner
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1085 eller 1087, avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

 • Arild Steen (Instituttleder), 76966201, arild.steen@uit.no
 • Ketil Hansen, (Overingeniør - elektronikklaboratoriene), 76966335, ketil.hansen@uit.no
Powered by Labrador CMS