LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Avdelingsingeniør / overingeniør - akvakultur - fysiologi, endokrinologi og immunologi (vikariat)

Søknadsfrist: 01.11.2021

Nord universitet

Gjennom forsking, utdanning og samfunnsdeltaking, bidreg Nord universitet til å skape ei berekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.


I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremjer våre 11 500 studentar og 1 350 tilsette innovative løysningar og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.


Nord universitet har fire strategiske satsingsområde: blå og grøn vekst, berekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerheit og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for biovitskap og akvakultur (FBA) utdannar menneske som fremjar berekraftig og nytenkjande utvikling for å møte globale utfordringar innan matproduksjon, klima og miljø.


Fakultetet er ein internasjonal arena for utdanning, forsking og kunnskapsformidling, med tilsette og studentar frå 25 land. Fakultetet tilbyd doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitskap.Fakultet for biovitskap og akvakultur har 900 studentar og 160 tilsette i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk og Husdyr, alger og mikrobiell bioteknologi, produksjon og velferd.

Les meir: www.nord.no/fba

Om stillinga

Ved Nord universitet, Fakultet for biovitenskap og akvakultur er det ledig eit vikariat i 100 % stilling som avdelingsingeniør/overingeniør innan akvakultur - fysiologi, endokrinologi og immunologi . Vikariatet er frå 1. desember 2021 - 31. januar 2023.

Stillinga høyrer til faggruppa Akvakultur og rapporterar til leiar av gruppa. Stillinga er tilknytta fakultetet sine undervisnings- og forskningslaboratoriar og skal bidra med fagleg støtte til forsknings- og undervisningsaktivitetane knytta til fysiologi, endokrinologi og immunologi. Vikariatet har arbeidsstad Bodø.

Arbeidsoppgåver

 • Teknisk støtte til studentar (bachelor, master og ph.d.) og tilsette i gjennomføring av laboratorieøvelsar knytta til utdanningsvirksomheita.
 • Bistå og leggje til rette for forskning, forskningsstøtte og optimal bruk av laboratoriet.
 • Ansvar for drifta av fakultetet si fysiologiske og radioimmunologiske laboratorium samt etablering av nye metodar for å videreutvikla fagfelt (bruk av molekylærbiologiske metodar, Elisa, proteomikk)
 • Oppfølgjing av ph.d.-, master- og bachelorstudenter under laboratoriearbeid innen fysiologi, endokrinologi og immunologi.
 • Ved behov delta i laboratorieanalysar knytta til fakultetet si forskning og datahandsaming av resultat frå desse analysane.
 • Oppretthalde laboratoriet sine rutinar samt følgje opp strålevernberedskap ved fakultetet (den som blir tilsett må gjennomføre kurs i strålevern).
 • Førebu og gjennomføre laboratoriekurs og praktiske øvingar. Andre arbeidsoppgåver som naturleg høyrer inn under faggruppe akvakultur, til dømes feltarbeid.

Kvalifikasjonskrav

 • Det krevjast kunnskap og erfaring med fysiologisk og immunologisk laboratoriearbeid. For stilling som avdelingsingeniør krevjast bahcelorgrad og for stilling som overingeniør krevjast mastergrad, begge innafor fagfeltet biologi/fysiologi eller tilsvarande. Lang og relevant praksis kan kompensera for delar av utdanningskravet
 • Det er forventa at søkjarar har gode evner i både skriftleg og muntleg norsk og engelsk

Ønska kvalifikasjonar:

 • Erfaring frå tilretteleggjing og gjennomføring av laboratoriekurs for studentar
 • Erfaring frå fysiologiske og immunologiske måleteknikkar (ulike blodparameter, flowcytometri o.l.)
 • Erfaring frå radioimmunologiske måleteknikkar og ELISA metodar
 • Erfaring frå Akvakultur
 • Erfaring frå drift av forskningslaboratorium
 • Kjennskap til HMS-arbeid
 • Kjennskap til/erfaring frå høgare utdannings- og forskningsinstitusjonar

Øvrige kvalifikasjonar og personleg eigna til jobben

Vi ser etter ein motivert og samarbeidsvillig person som evnar å arbeide tett saman med studentar, forskarar og kollegaer. Det vert derfor stilt krav til personlege eigenskaper som god orden, vurderingevne, sjølvstende og praktiske evner. Personlige eigenskapar vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyd

Stillinga blir løna etter statens lønnsregulativ, avdelingsingeniør 1085 (446 800,- - 491 200,-), overingeniør 1087(483 700,- - 574 700,-).For særleg kvalifiserte søkarar kan ein avtale høgare løn.

 • Frå løna går lovfesta innskot til Statens pensjonskasse.
 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • Ein arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som blir tilsett, må rette seg etter dei lover, avtalar og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga. Det blir teke atterhald om endring i ansvars- og arbeidsområde som følgje av framtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Nord universitet oppfordrar difor kvalifiserte kandidatar med nedsett funksjonsevne, hol i CV-en, innvandrarbakgrunn og elles ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpassingsavtale for hovudavtalen i Staten.

Opplysingar om nedsett funksjonsevne eller hol i CV kan bli brukte til anonymiserte registreringsføremål.

Aktuelle kandidatar vil bli kalla inn til intervju.

Kontakt

Nærare opplysningar om stillinga blir gjeven ved å ta kontakt med:

Søknad

Søknad m/cv og kopi av vitnemål og attestar sendast elektronisk innan 01.11.2021.

All dokumentasjon som det skal takast omsyn til, skal lastast opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon skal sendast inn innan søknadsfristen.

Etter at søknadsfristen er gått ut blir det utarbeidd ei offentleg søkjarliste. Vi gjer merksam på at opplysingar om søkjaren kan offentleggjerast sjølv etter ønskje om å bli utelaten frå søkjarlista. Søkjarar som likevel bed om konfidensialitet, skal grunngje dette særskilt i søknaden. Søkjarane vil i så fall bli varsla på førehand om offentleggjering.

Referanse: 30071650

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS