LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Stipendiat i medievitenskap

Søknadsfrist: 25.11.2023

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet består av sju institutt. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Stipendiat

Vi ønskjer deg velkommen som søkjar til ei stilling som stipendiat ved Institutt for informasjons- og medievitskap. Stillinga er for ein åremålsperiode på 4 år, kor 25 % av samla tilsetjingstid er arbeidsplikt som skal utførast ved instituttet.

Om stillingen

Dette er ei ope utlysing, og vi ber deg relatere deg til ei eller fleire av dei relevante forskingsgruppene:

 • Forskingsgruppe for Film, fjernsyn og visuell kultur: Forskar på eit spekter av uttrykk - film, video, foto, teikneseriar, tv - og på grunnspørsmål i fagfelta medieestetikk og visuell kultur
 • Gruppe for journalistikkforsking: Ei brei tilnærming til forsking på nyheitsmedia og journalistiske dynamikkar i digitalsamfunnet.
 • Forskingsgruppe for retorikk, demokrati og offentleg kultur: Forskar på korleis ein brukar kommunikasjon til å argumentere, overtyde, og skape eller uttrykke identitet og identifikasjon – som individ, i organisasjonar og i samfunn.
 • Mediebruksgruppa: Forskar på korleis menneske – som publikum, brukarar og borgarar – relaterer seg til media, og korleis ein gjennom media relaterer seg til kvarandre og til samfunnet.
 • Forskingsgruppe for dataspel og virtuelle miljø: forskar på de sosiokulturelle aspekta ved dataspel og virtuelle miljø bredt sett, og studerer både praksis brukarar sjølv møter teknologiane med, samt eigenskapane ved teknologien.

For meir informasjon om forskingsgruppene og instituttet, sjå instituttet si heimeside Ta gjerne kontakt med leiar for aktuell(e) forskingsgruppe(r).

 Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Mastergrad i medievitskap eller tilsvarande utdanning. Graden må vera avlagt innan fristen for søknaden.
 • Minstekravet for søkjarane skal normalt vere B, eller betre, både på masteroppgåva og for mastergraden som heilskap.
 • Kunne arbeide sjølvstendig, ha stor arbeidskapasitet og entusiasme for forsking
 • Nytte engelsk skriftleg og munnleg

Aktuelle kandidatar vil bli innkalla til intervju.

Undervisningsspråket er til vanleg norsk, men noko av undervisninga blir og gjeven på engelsk.

For stillinga gjeldt følgande:

Om stipendiatstillinga:

Samla stipendiatperiode er 4 år, der 25 % av tida er pliktarbeid, knytt til forsking, undervisning og formidling. Om du tidlegare har vore tilsett i rekrutteringsstilling, kan det bli gjort frådrag i tilsetjingsperioden.

Om ph.d.-utdanninga:

Som stipendiat skal du delta i ph.d.-utdanninga ved Det samfunnsvitskaplege fakultet, UiB. Utdanninga har ei normert tidsramme på 3 år, og leiar fram til ein ph.d.-grad. For opptak må du ha fullført mastergrad. Omfanget av mastergraden må normalt vere på 120 studiepoeng og bygge på ein bachelorgrad på 180 studiepoeng (normalt 2+3 år), eller ein integrert mastergrad av 300 studiepoeng (5 år). I mastergraden skal det normalt inngå eit sjølvstendig arbeid av eit omfang på minimum 30 studiepoeng. Mastergraden skal normalt vere innan det fagområdet det vert søkt om opptak til.

Omtale av rutinar for tilsetting og opptak til forskarutdanning vedteke av dei einskilde fakulteta. 

Vi tilbyr:

 • Løn etter 532 200 NOK årleg (ltr. 54/kode 1017) ved tilsetjing. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga
 • Godt fagleg og sosialt miljø med høg kvalitet på forsking og undervising.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • Ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjon for å søkje stillinga
 • Namn og kontaktopplysningar til to referansepersonar, ein av desse må vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva eller tilsvarande oppgåve
 • Prosjektskildring
 • CV
 • Karakterutskrifter og vitnemål for bachelor- og mastergrad
 • Relevante attestar
 • Eventuell liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)
 • Eventuelle publikasjonar
 • Dersom du har mastergrad frå utanlandsk lærestad, eller 2-årig disiplinbasert mastergrad (eller tilsvarande) innan eit anna fagområde enn du vil bli knytt til, kan du verte bede om å sende inn ei oversikt over pensum til den mastergraden du har oppnådd

Ei kortfatta prosjektskildring (5-8 sider) skal ligge føre saman med søknaden. Prosjektskildringa skal gjere greie for tema, problemstilling(ar) og val av teori og metode. Skildringa skal innehalde framdriftsplan for dei ulike delane av forskingsarbeidet. Ved tilsetjing vil prosjektskildringa vere grunnlaget for opptak til ph.d.-utdanninga. 

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i Jobbnorge.

Søknadsfrist: November 25, 2023. 

Søknaden må merkast: 23/14434

Søknader utan prosjektskildring eller søknader som vert sende på e-post vil ikkje verte vurderte. Berre vedlagte dokument vil bli lagt til grunn for vurdering.

Generell informasjon:

Nærare opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Professor Knut Helland – knut.helland@uib.no

Praktiske spørsmål kring søknadsprosessen kan rettast til seniorkonsulent HR Pernille Hole – pernille.hole@uib.no

Den som vert tilsett vil bli tatt opp i fakultetet si ph.d.-utdanning. Eventuelle spørsmål om ph.d.-utdanninga kan rettast til rådgjevar: Hanne Gravermoen – hanne.gravermoen@uib.no

Undervisningsspråket er til vanleg norsk, men noko av undervisninga blir og gjeven på engelsk.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS