LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Doktorgradsstipendiat i drama / teater

Søknadsfrist: 09.10.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, er det ledig 1-3 100% stillinger som doktorgradsstipendiat, tilknyttet Institutt for visuelle og sceniske fag, for en periode på tre år, eventuelt 75% over fire år. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand, og den som får stillingen, har residensplikt. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultet for kunstfag har ca. 550 studenter og 90 ansatte i vitenskapelige stillinger. Fakultetet består av Institutt for visuelle og sceniske fag, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk og Institutt for rytmisk musikk.

Institutt for visuelle og sceniske fag tilbyr ph.d.-spesialisering i Kunst i kontekst, mastergrad i kunstfag, bachelorgrad i samtidsteater og bachelor i visuell kunst og formidling, i tillegg til flere årsstudier og en rekke emner innenfor lærerutdanning. Instituttet anvender et bredt og åpent teaterbegrep, og studietilbudene kombinerer didaktisk, vitenskapelig og utøvende/skapende praksis.

Arbeidsoppgaver

Stillingen inngår i fakultetets forskningsplattform Kunst i kontekst. Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten er tatt opp på fakultetets ph.d.-program, spesialisering i Kunst i kontekst (KiK). For nærmere opplysninger se studieplan for ph.d.-program i kunstfag, informasjon om KiK-ph.d.-spesialisering, Utfyllende regler for ph.d-program for kunstfag og Forskrift for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Universitetet i Agder.

KiK-ph.d.-spesialiseringen åpner opp for to ulike avhandlingsformater, vitenskapelig avhandling i form av monografi eller en sammenstilling av flere mindre arbeider (artikkelbasert avhandling), og kombinert kunstnerisk-vitenskapelig avhandling. Søkerne til stillingen skal opplyse i søknaden hvilket avhandlingsformat de ønsker å arbeide med.

Det er ønskelig at doktorgradsprosjektet bidrar til ny innsikt innen ett av de følgende områder:

- Barns estetiske opplevelser i egen lek og i samspill med drama og teater.

- Barnehagelæreren som igangsetter av barns lek, estetiske læringsprosesser og performative prosesser

- Samspillet mellom lek, samtidskunst og didaktikk, og da samtidskunst forstått som skapende, relasjonell, performativ, didaktisk og/eller sosial praksis.

Prosjektet skal knyttes til en av KiK-forskningsgruppene: Kunst og konflikt, Kunst og sosiale relasjoner eller Kunst og barn & unge. Søkerne kan i søknaden redegjøre for prosjektets relevans for minst en av disse forskningsgruppene. For nærmere opplysninger se forskningsgruppenes presentasjon på https://www.uia.no/senter-og-nettverk/kunst-i-kontekst-kik. Videre oppfordres det til å søke opptak ved en av de nasjonale forskerskolene for lærerutdanningene.

Basert på ovenstående, inviterer vi aktuelle søkere til å utarbeide en selvstendig prosjektbeskrivelse.

Nødvendige kvalifikasjoner

Den som tilsettes må ha mastergrad/hovedfag innen drama/teater. Søkere med mastergrad innen lærerutdanning eller tverrfaglige studier, som kunstfag, estetiske fag, barnekultur eller lignende, må dokumentere fordypning i drama/teater. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen. Nærmere bestemmelser for stilling som stipendiat framgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2006, med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler § 6-4 fjerde ledd.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper og ferdigheter i engelsk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant tema i masteroppgaven og/eller annen FoU-arbeid
 • Relevant erfaring/praksis

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode evner til å arbeide målrettet, systematisk, konsentrert og selvstendig.

Ved vurdering av søkerne legges det vekt på prosjektbeskrivelsen, masteroppgaven, oppnådde eksamensresultater samt eventuelt tidligere publiserte arbeider og relevant erfaring. Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil også bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 501 200 bto. pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal følge søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maksimum 7 sider inkludert referanseliste. Den skal presentere forskningsfeltet som ph.d-prosjektet bidrar til, presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, materiale, teoretiske perspektiver og forskningsmetoder. Den skal også inneholde en fremdriftsplan innenfor den gitte rammen, budsjett og opplysninger om nødvendig infrastruktur.

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken «Søk stillingen».

Følgende må registreres/lastes opp elektronisk:

 • CV
 • Prosjektbeskrivelse på inntil 7 sider inkludert referanseliste
 • Masteroppgave/hovedfagsoppgave (fulltekst)
 • Fullstendig publikasjonsliste over vitenskapelige publikasjoner og ev. kunstneriske arbeider
 • Eventuelle vitenskapelige publikasjoner (inntil 5) (i tillegg til masteroppgaven)
 • Dokumentasjon av inntil 5 kunstneriske produksjoner og/eller utviklingsarbeider
 • Vitnemål med karakterutskrift for all utdanning utover videregående skole til og med bachelorgrad
 • Vitnemål med karakterutskrift for høyere grad/mastergrad med oversikt over hvilke emner/kurs som inngår i graden
 • Dersom søkeren har en tverrestetisk master, må fordypning innen teaterfeltet dokumenteres
 • Eventuelle attester
 • Søkere med utdanning fra utlandet skal vedlegge en offisiell beskrivelse av karaktersystemet der utdanningen er avlagt.
 • Søkere fra ikke-skandinaviske land må dokumentere språkkunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig (flytende).

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 09.10.22.

Digitalt søkerseminar: Det tilbys et digitalt søkerseminar 22. august kl. 9.00. For påmelding til søkerseminaret, send e-post til [email protected] innen 15. august.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttleder Merete Elnan, tlf. 38 14 14 81, mobil 926 52 807, e-post [email protected]
 • Professor Anne Haugland Balsnes, ph.d.-programleder, tlf. +47 3814 1218, mobil +47 481 87 108, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Seniorrådgiver Tone Elisabeth Furre, tlf. +47 3814 1965, mobil +47 911 00 030, e-post [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS