LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Forskningstekniker / ingeniør innen naturfrø

Søknadsfrist: 11.12.2022

Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.


NIBIO har hovedkontor i Ås i Viken, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


Landvik ved Grimstad er NIBIO's sydligste forskningsstasjon. Vi er 21 fast ansatte med arbeidssted på stasjonen. Forskningen på stasjonen er fokusert innen engfrø og naturfrø, kulturlandskap, gras til grøntanlegg, grønnsaker og tidligpotet, samt blå-grønt forskningsområde (akvaponi).


NIBIO Landvik er godkjent frøforretning, og leverer spesialfrøblandinger av blomsterengarter og grasfrø med opphav i ulike regioner. Det foregår produksjon og spesiallagring av naturgras- og blomsterengfrø for revegetering i ulike regioner av landet. Norsk kompetansesenter for blomstereng og naturfrø ble opprettet i 2018, som en del av prosjektet ‘Fra grasmark til blomstereng’.


For å vite mer om forskningsaktiviteten på stasjonen kan du lese her

Ønsker du å bidra i vårt forskningsmiljø innen blomstereng/naturfrø?

Vi søker vikar i ett år til en av våre ansatte som skal i barselpermisjon. Ansvarsområdet for stillingen er naturfrøproduksjon med oppformering, utplanting, stell av felt og høsting av frø samt organisering av kontraktfrøavl. Arbeidet omfatter om lag 80 arter av ville markblomster fra 9 ulike regioner. Du vil jobbe sammen med flere av våre ingeniører og to forskere. Arbeidet vil gå ut på å anlegge og følge opp produksjonsfelt og forsøksfelt samt formidling av resultat og følge opp sesonghjelp.

Stillingen er rettet mot bruk av regionalt stedegent blomsterengfrø og annet naturfrø. Satsningen innebærer frøproduksjon av ville arter der man har hentet morfrø fra gamle kulturmarker i ulike regioner over hele Norge. Produksjon av frø foregår hovedsakelig ved NIBIO's forskningsstasjon på Landvik i Grimstad.

NIBIO Landvik har gjennom flere år ledet det svært viktige arbeidet med å bygge opp en norsk produksjon og gitt råd om bruk av naturfrø og pollinatorvennlig blomsterengfrø for alle landsdeler.

Stillingens hovedoppgaver

 • Planlegging og organisering av produksjonsfelt og følge opp disse i vekstsesongen
 • Oppal og stell av pluggplanter
 • Anlegge produksjonsfelt og forsøksfelt
 • Registrere vekst-parametere og utføre høsting av frø
 • Tørking, rensing, renhets- og spireanalyser av frø
 • Følge opp sesonghjelpere og sørge for opplæring av disse
 • Samarbeide med forskere om arbeid tilknyttet forskningsprosjekt

Kvalifikasjonskrav

 • Fagbrev som gartner/agronom/tekniker eller bachelor/master innen biologi eller tilsvarende
 • Særlig relevant realkompetanse kan erstatte kravet om utdanning.

Det er en fordel om du har

 • Plantekjennskap
 • Erfaring/kjennskap til planteproduksjon
 • Autorisasjonskurs for plantevern
 • Erfaring fra forskningsarbeid/feltforsøk
 • God kompetanse innen databehandling/ bruk av Excel

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å jobbe selvstendig og til å organisere eget arbeid
 • Som person er du detaljorientert og nøyaktig i ditt arbeid
 • Du arbeider strukturert, effektivt og er løsningsorientert
 • Det er viktig at du har gode samarbeidsevner og evne til å tilpasse deg skiftende arbeidsoppgaver

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kollegaer
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som ingeniør kode 1275 eller avdelignsingeniør kode 1085, lønnstrinn 46-56 (kr 441.900 - 517.600 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Overingniør Kristine Sundsdal tlf: 906 57 055 eller S
 • tasjonsleder Randi Seljåsen tlf: 406 22 915

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS