Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i religion

Søknadsfrist: 15.08.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i religion tilknyttet Institutt for religion, filosofi og historie. Arbeidssted er primært Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for religion, filosofi og historie har for tiden 45 ansatte i vitenskapelige stillinger og omtrent 500 studenter på flere studieprogram innen religion, filosofi og historie. Instituttet tilbyr 60 studiepoeng i KRLE i Grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 og master i KRLE i Grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10. I tillegg har instituttet ansvar for kunnskapsområdet SRLE i barnehagelærerutdanningen, deler av PEL-faget i lærerutdanningene og religionsdidaktikk og historiedidaktikk i PPU. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og tilbyr også disiplinstudier på BA-, MA-, og ph.d.-nivå.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes, vil i hovedsak få arbeidsoppgaver knyttet til lærerutdanningene. Stillingen innebærer undervisning, veiledning, studiekoordinering, fagutvikling og forskning primært innenfor lektorutdanningen/ praktisk-pedagogisk utdanning, eventuelt også grunnskolelærerutdanningene. Vedkommende vil tilknyttes prosjektet Dekomp (Desentralisert kompetanseheving for lærere i forbindelse med fagfornyelsen) og ellers inngå i en felles stab med ansvar for instituttets samlede undervisnings-, veilednings- og forskningsbehov. Den som tilsettes, må være villig til å undervise i fagfelt som ligger utenfor kjernen av egen utdannings- og erfaringskompetanse.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Den som tilsettes, må ha minst hovedfag/mastergrad innen religion eller tilsvarende.

Utover dette vil følgende kriterier bli vektlagt i prioritert rekkefølge:

1. Arbeids- eller undervisningserfaring primært fra videregående skole, sekundært fra ungdomstrinnet, eller undervisningserfaring fra primært lektorutdanningen/praktisk-pedagogisk utdanning, sekundært fra grunnskolelærerutdanningene.

2. FoU-arbeid knyttet til skolefeltet

3. Annet FoU-arbeid

4. Konkrete planer for FoU-virksomhet innen skolefeltet (se under «Søknad» nedenfor)

I vurderingen av FoU-arbeid vektlegges primært arbeider fra de siste fem årene.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes, må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig, ved tilsetting. I forbindelse med universitetets satsing på internasjonalisering, må den som tilsettes være forberedt på å gi undervisning og veiledning på engelsk.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

For stillinger som førstelektor/universitetslektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast tilsetting, kan det være aktuelt med midlertidig tilsetting av eventuelle kandidater som antas å ha forutsetninger for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av tilsettingsperioden. Det vises i denne forbindelse til § 6-5 (1) i Universitets- og høgskoleloven. Tilsettingsmyndigheten fastsetter i slike tilfeller varigheten av tilsettingsperioden, som ikke skal overstige tre år. Søkere må opplyse om de eventuelt også søker slikt kvalifiserende engasjement.

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig at søkerne har erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av digitale læringsressurser i undervisningen.

Personlige egenskaper

Følgende personlige egenskaper vektlegges:

• Kommunikative evner

• Samarbeidsevner

• Organisatoriske evner

• Evne til å arbeide systematisk og målrettet

• Evne til å overholde frister

• Fleksibilitet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

  • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
  • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
  • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
  • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr. 594.800 - 667.200 bto pr. år, kode 1198 førstelektor, 594.800 - 667.200 bto pr år eller kode 1009 universitetslektor kr 573.100-627.700 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen"

Følgende må lastes opp elektronisk:

• cv

• attester og vitnemål

• liste over publikasjoner

• vitenskapelige arbeider (inntil 6)

• et kort notat (maksimalt to sider) der søker gjør rede for egne planer om skolerelatert forskings- og utviklingsarbeid, gjerne innen religionsdidaktikk i lektorstudiet/praktisk-pedagogisk utdanning eller i faget KRLE i grunnskolelærerutdanningene

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15.08.20

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

  • Instituttleder Reidar Salvesen, tlf. 38 14 19 35, mobil 934 26 062, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen