LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Feltarkeologer 2024

Søknadsfrist: Løpende

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag, Universitetsmuseet

Om stillingene

Universitetsmuseet er en del av UiT Norges arktiske universitet og driver forskning, formidling og innsamling av både naturhistorisk og kulturhistorisk materiale fra Nord-Norge. Universitetsmuseet er forvaltningsmyndighet for arkeologisk materiale nord for Rana kommune. Dette innebærer blant annet arkeologiske undersøkelser av kulturminner som er dispensert fra Lov om kulturminner. Funnmaterialet er basis for museets arkeologiske forskning og formidling.

Norges arktiske universitetsmuseum – UiT søker etter feltarkeologer for sesongen 2024, juni-september. De som tilsettes skal ivareta arbeid på ulike forvaltningsarkeologiske utgravninger i Nord-Norge. Tilsettingene vil være av ulik lengde og kan omfatte deltakelse i flere prosjekter.

Sesongen 2024 vil omfatte prosjekter fra flere perioder. Flere av prosjektene avventer endelig godkjenning fra Riksantikvar og tiltakshaver, slik at endelig prosjektportefølje og personalbehov vil kunne endres i løpet av feltsesongen. Søknader vil bli vurdert fortløpende og utlysningen er åpen gjennom hele feltsesongen.

Feltarkeolog, arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner

Feltarkeolog (stillingskode 1512 forskningstekniker) utfører oppgaver ved feltarbeid under ledelse av feltleder/utgravingsleder og/eller prosjektleder. Feltarkeolog utfører oppgaver som utgraving, prøvetaking, funnhåndtering, dokumentasjon, assistanse ved innmåling og databehandling i Intrasis. Andre oppgaver kan og legges til stillingen.

Kvalifikasjonskrav:

Minimumskrav er normalt bachelorgrad og gjennomført feltkurs. Relevant arbeidserfaring kan veie opp for manglende formelle kvalifikasjoner. Må beherske engelsk, norsk eller er annet skandinavisk språk godt.

Feltleder, arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner

Feltleder (stillingskode 1513 senior forskningstekniker) skal avlaste prosjektleder eller utgravingsleder i ulike oppgaver knyttet til arkeologiske utgravinger. Feltleder kan bli tildelt lederansvar for en avgrenset del av feltarbeidet. Feltleder utfører også oppgaver som utgraving, prøvetaking, funnhåndtering, dokumentasjon, innmåling og databehandling i Intrasis. Etterarbeid vil normalt innebære varierte oppgaver knyttet til funn- og prøvebehandling, samt utforming av rapport etter anvisning av prosjektleder/utgravingsleder. Andre oppgaver kan og legges til stillingen.

Kvalifikasjonskrav:

Mastergrad i arkeologi kombinert med bred erfaring fra arkeologisk feltarbeid. Omfattende relevant arbeidserfaring kan veie opp for manglende formelle kvalifikasjoner. Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk flytende. Det er krav om førerkort for personbil.

Kompetanse innenfor GIS/Intrasis er en fordel.

Vi ser det som en fordel at søkeren har:

 • Erfaring med ledelse av arkeologisk feltarbeid
 • Faglig bredde, men særlig ønskelig er erfaring med nordnorsk arkeologi
 • Oppdatert kompetanse innen relevante dokumentasjonsmetoder, som Intrasis, fotogrammetri og droneflyging.
 • Erfaring med katalogisering og nasjonale funn- og fotodatabaser

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Anja Roth Niemi, Fagleder forvaltningsarkeologi, Telefon: 77645026, E-post: anja.r.niemi@uit.no 

Vi tilbyr

 • Deltagelse i prosjekter med gode muligheter for faglig egenutvikling.
 • Variert feltarbeid i unike naturomgivelser. 
 • Inkluderende arbeidsmiljø og engasjerte kolleger.
 • Ved ansettelse over 6 måneder utbetales feltgodtgjørelse (pt. kr1048,25 pr dag)
 • For ansettelser på feltarbeid med varighet mer enn 2 måneder gis betalt hjemreise 1 gang i måneden. 
 • Vi tilstreber å tilby mest mulig sammenhengende og langvarige engasjementer. 

Lønnsplassering og godtgjørelser reguleres av "Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for kortvarige, tidsbegrensede engasjementer og oppdrag ved feltarbeid (feltavtale) ved UiT Norges arktiske universitet"

Feltarkeolog lønnes i ltr 49/årslønn kr 495 200 (oppnådd BA) eller ltr 55/årslønn kr 540 500 (oppnådd MA).

Feltleder lønnes i lønnstrinn 61/årslønn kr 594 500.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. Søknaden må inneholde CV som inkluderer tidligere felterfaring, attester og vitnemål (med karaktergrunnlag).

Søknadene vil brukes som grunnlag for utvelgelse av personell til påløpende prosjekter utover sesongen. Det er derfor viktig å oppgi i hvilke tidsrom du kan jobbe. Sørg også for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. Søkere som får tilbud om tilsetting, vil bli kontaktet.

Vi ønsker oss søkere:

 • Som trives på feltarbeid og liker å jobbe i team
 • Som er fleksible og løsningsorienterte
 • Som har interesse for faglig utvikling

For at søknaden skal bli vurdert, må du oppgi:

 • Ønsket stilling (feltleder og/eller feltarkeolog).
 • Tidsrommet du er tilgjengelig for arbeid.
 • Antall ukesverk med arkeologisk erfaring (spesifiser registrering og/eller utgravning).
 • Faglige og metodiske interesser og kompetanser.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

For stillinger med arbeidssted i Finnmark: Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Du kan få slettet 20 prosent av lånet ditt, maksimalt 30 000 kroner hvert år, hvis du bor og arbeider i regionen Finnmark.

Midlertidige: Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS