LEDIG STILLING VED FORSKNINGSRÅDET

Maritim nasjonal ekspert i Europakommisjonen (Brussel)

Søknadsfrist: 01.03.2024

Forskningsrådet

Forskningsrådet jobber for et samfunn der forskning blir skapt, brukt og delt, og vi bidrar til omstilling og et mer bærekraftig samfunn. På vegne av regjeringen investerer vi årlig ca 11 milliarder kroner i offentlige midler i forsknings- og innovasjonsprosjekter til forskningsorganisasjoner, næringsliv og offentlig sektor. Vår oppgave er å sikre at de beste prosjektene får finansiering. Vi er også den sentrale rådgiveren for myndighetene i forskningspolitiske spørsmål.

Kan du tenke deg å jobbe som maritim nasjonal ekspert i Europakommisjonen i Brussel? 

En nasjonal ekspert er en ansatt utlånt fra forvaltningsorganer i Norge til Europakommisjonen for en periode på 2 år med mulighet til forlengelse i inntil ett år. For å være aktuell som søker, må du ha minimum tre års relevant erfaring og ha vært fortrinnsvis fast ansatt i en lokal, regional, nasjonal eller fellesstatlig myndighet i 12 måneder før tiltredelsen. Du må ha jobbet sammenhengende i minimum ett år hos din nåværende arbeidsgiver før du blir sendt ut. Ordningen er et viktig virkemiddel for Norges EU-arbeid.

Det er ledig et engasjement i 100 prosent stilling som nasjonal ekspert ved Generaldirektoratet for forskning og innovasjon (DG RTD), enhet C3, "Clean Transport Transitions". Stillingen har varighet i to år, med mulighet for forlengelse i inntil ett år. Arbeidsstedet er Brussel, med tiltredelse i løpet av andre kvartal 2024. Arbeidsspråket er primært engelsk.

Arbeidsområde og hovedoppgaver

Enhet RTD C.3, "Clean Transport Transitions", har som mål å fremme forskning og innovasjon (FoU) for å modernisere hele transportsektoren, inkludert maritim transport. Målet er å redusere den negative påvirkningen på planeten og innbyggernes helse, miljø og sikkerhet, samtidig som en øker digitaliseringen og sektorens konkurranseevne og respekterer innbyggernes behov og forventninger til mobilitetstjenester. Denne stillingen gjelder kun området maritim transport og ikke øvrige transportformer.

Enheten tar sikte på å etablere en helhetlig europeisk satsing for maritim sektor, som kobler forsknings- og innovasjonsteknologier, skipsoperasjoner, drivstoff og drivstoffinfrastruktur og markedsbaserte tiltak og er i tråd med EUs grønne vekststrategi ("Green Deal") og EUs oppdaterte industripolitiske strategi.

Den utlyste stillingen som maritim nasjonal ekspert er særlig knyttet til enhetens arbeid med den maritime delen i klynge 5 i Horisont Europa-arbeidsprogrammet og Zero Emission Waterborne Transport (ZEWT)-partnerskapet, i tillegg til å bidra til EUs maritime forsknings- og innovasjonssynergier (inkludert samarbeid med andre Horisont Europa-partnerskap, og andre nasjonale og regionale maritime programmer). Enheten bidrar for eksempel også i arbeidet med Renewable and Low-Carbon Fuels Value Chain Industrial Alliance og Zero Emission Shipping Mission.

For å nå målet om å avkarbonisere økonomien innen 2050, også i maritim sektor, må vi utvikle disruptive teknologier. Eksisterende klimanøytrale teknologier bør også videreutvikles og tas i bruk for å sikre markedsopptaket i stor grad. Alt dette må gjøres i sterk koordinering med etablering og anvendelse av relevant politisk regelverk og retningslinjer.

Koordinering mellom EU og nasjonal forskning og innovasjon er av avgjørende betydning for å akselerere omstillingen. Det er derfor naturlig at det den maritime nasjonale eksperten vil ha dialog med Forskningsrådet og Nærings- og fiskeridepartementet i perioden. Det vil også være viktig å utvikle en sammenhengende, konsistent og effektiv metodikk for å å evaluere virkningene (miljømessige, økonomiske og samfunnsmessige) av resultatene fra de europeiske maritime FoU-prosjektene/-programmene (støttet gjennom partnerskapene ZEWT/Clean Hydrogen og Horisont Europa, klynge 5).

Spesielt for maritim sektor jobber Europakommisjonen tett med industrien gjennom Zero Emission Waterborne Transport (ZEWT)-partnerskapet der Kommisjonen koordinerer FoU-prosjektene og kommuniserer relevant EU policy for denne sektoren. Noen av hovedtemaene er overgangen til bærekraftige/ikke-forurensende drivstoff for industrien. For å kunne nå målene som er satt opp for maritim sektor, spesielt gjennom FuelEU Maritime Regulation og inkludering av maritim i EU ETS, utvikles blant annet nye lovende teknologier for alternative drivstoff (som ammoniakk og hydrogen). Enheten samarbeider også tett med andre virkemidler og generaldirektorater i Kommisjonen, som for eksempel Innovasjonsfondet (DG CLIMA) og CEF-Transport (DG MOVE). I utviklingen av disse nye teknologiene ser enheten også på konkurranseevneaspektene ved sektoren i EU. Enheten deltar også aktivt i alliansen Renewable and Low Carbon Fuel (RLCF).

Aktuelle oppgaver

 • Bidra i arbeidet med utvikling og gjennomføring av EUs maritime forsknings- og innovasjonspolitikk, særlig knyttet til arbeidsprogrammet (klynge 5) i Horisont Europa.
 • Koordinere og følge opp relevante maritime samfunnsoppdrag og partnerskap, deriblant Zero Emission Waterborne Transport (ZEWT) partnerskapet.
 • Representere enheten i møter og koordineringsaktiviteter mellom ulike deler av Kommisjonen og eksternt.
 • Utarbeide analyser og strategi- og politikkdokumenter, samt holde taler/presentasjoner, for å sikre en felles forståelse og implementering av de maritime politiske målene.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på minimum masternivå.
 • Minst tre års relevant erfaring fra lignende arbeid i privat eller offentlig sektor, samt ha jobbet hos nåværende arbeidsgiver i en fortrinnsvis fast stilling i lokal, regional, nasjonal eller fellesstatlig myndighet sammenhengende i minimum 12 måneder før utsendingen
 • God kjennskap til maritim sektor.
 • God kjennskap til EU generelt og EUs arbeid innen forskning og innovasjon spesielt.
 • Særdeles gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig.
 • Erfaring fra administrasjon av internasjonale programmer, kommunikasjonsarbeid og/eller policyutvikling innen forskning og innovasjon er ønskelig.
 • Kunnskap i fransk og/eller andre europeiske språk er en fordel.
 • Erfaring med analysearbeid og å holde presentasjoner.
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid blir vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Tilpasningsdyktig, fleksibel og initiativrik.
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team.
 • Evne til å tilpasse seg internasjonale organisasjoners arbeidsmåte og miljø.

Særlige vilkår/andre opplysninger

 • Dette er en utfordrende og interessant stilling i et internasjonalt miljø med stort arbeidspress og høyt tempo.
 • Kandidaten ansettes i Forskningsrådet, men Europakommisjonen har instruksjonsmyndighet.
 • For å være aktuell for stillingen må søker ha jobbet hos nåværende arbeidsgiver i en fortrinnsvis fast stilling i en lokal, regional, nasjonal eller fellesstatlig myndighet sammenhengende i minimum 12 måneder før utsendingen.
 • Blant de kvalifiserte søkere innstiller Nærings- og fiskeridepartementet, i tett dialog med Forskningsrådet, inntil tre kandidater til stillingen. Europakommisjonen vil på bakgrunn av denne innstillingen foreta den endelige beslutningen om hvem som tilbys stillingen.

Vi tilbyr deg

 • Lønn etter avtale, tillegg for arbeid i utlandet iht. Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger.

Les mer om nasjonale eksperter på følgende websider:

Vi ser inkludering og mangfold som en styrke.

Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Annen praktisk informasjon

Hvis du ønsker å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd. 

Forskningsrådet er underlagt sikkerhetsloven og det kan derfor kreves sikkerhetsklarering.

Vi gjør en bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Dette er en del av vår vanlige praksis. Legg ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Søknad og komplett Europass CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis, skal skrives på engelsk. Vennligst merk søknaden med navnet på enheten til stillingen du søker.

Søknad og Europass CV lastes opp sammen med vitnemål og attester. Det skal også skrives et kort motivasjonsbrev på engelsk. Europass CV finn du her.

Søk på stillingen

Hjemmeside: forskningsradet.no

Kontakt:

 • John Vigrestad (Avdelingsdirektør), E-mail, 91748448 91748448
Powered by Labrador CMS