Ledig stilling ved Universitetet i Bergen

Seminarkoordinator / Vitskapleg assistent - Institutt for geografi

Søknadsfrist: 31.05.2020

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet består av sju institutt og tre senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Vitenskapeleg assistent

Ved Institutt for geografi, Universitetet i Bergen, er det ledig ei stilling som seminarkoordinator / vitskapleg assistent frå 1. august 2020. Samla tilsetjingstid kan ikkje overstige to år.

Vitskapleg assistent er ei rekrutteringsstilling der hovudoppgåva er å vere ein støttespelar for den vitskaplege staben i deira undervisnings- og forskingsverksemd. Stillinga skal gi høve til innsikt i vitskapleg arbeid og metode.

Arbeidsoppgåver:

 • Vere undervisningsassistent på emne på 100- og 200-nivå i haustsemesteret 2020 og vårsemesteret 2021, tilpassa utdanningsbakgrunn til den som får stillinga
 • Leie seminargrupper/datalab i dei respektive emna, både på norsk og engelsk. Kommentere obligatoriske oppgåver
 • Vere seminarkoordinator for alle undervisningsassistentane
 • Ha ei mentorrolle for bachelorstudentar og årsstudentar i geografi, spesielt dei heilt ferske studentane. Planlegge og gjennomføre rekrutteringsarbeid og besøk på vidaregåande skular
 • Førefallande arbeid for instituttet i periodar det er færre oppgåver knytt til emne ein er undervisningsassistent i

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Mastergradi i geografi
 • God språkkunnskap i engelsk og norsk, munnleg og skriftleg
 • God administrativ IT-kompetanse
 • Relevant arbeidserfaring vil vere ei føremonn. For undervisningsassistentar som ikkje har pedagogisk opplæring vil det bli arrangert kurs i seminarpedagogikk i byrja av semesteret
 • Evne til å arbeide systematisk
 • Resultatorientert og sjølvstendig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel og arbeidsvillig
 • Like å jobbe med menneske og vise engasjement for faget

Vi kan tilby:

 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Løn etter lønssteg 51 ved tilsetjing (Lpl. 17.515/1020) Dette utgjer for tida ei årsløn på kr. 456 400,-. For spesielt godt kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast.
 • Medlemsskap i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attestar skal leggjast inn elektronisk i JobbNorge. (via link på denne sida ”Søk på jobben”.)

Søknadsfrist: 31. mai 2020.

Søknaden skal merkast: 20/4570.

Det vil vere aktuelt med intervju før tilsetjing.

Til informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad avspegle mangfaldet i folket. Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med nedsett funksjonsevne og innvandrarbakgrunn vert oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Den som vert tilsett, må rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga.

Søk på jobben