LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Feltarkeologer 2022 - Norges arktiske universitetsmuseum (Tromsø)

Søknadsfrist: 01.02.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Universitetsmuseet er en del av UiT Norges arktiske universitet og driver forskning, formidling og innsamling av både naturhistorisk og kulturhistorisk materiale fra Nord-Norge. Universitetsmuseet er forvaltningsmyndighet for arkeologisk materiale nord for Rana kommune. Dette innebærer blant annet arkeologiske undersøkelser av kulturminner som er dispensert fra Lov om kulturminner. Funnmaterialet er basis for museets arkeologiske forskning og formidling.

Vi har behov for arkeologer på veiprosjektet «Arkeologi langs Hålogalandsvegen» sesongen 2022 (mai-september). Dette er tidenes største arkeologiske prosjekt i Nord-Norge, og feltsesongen 2022 vil være den siste av i alt tre sesonger med utgravninger. Lokalitetene som skal graves kommende feltsesong ligger i Tjeldsundet, langs veistrekningen mellom Harstad og Vesterålen, og omfatter steinalderboplasser og samiske gammetufter.

Første ansettelsesrunde vil skje i medio februar. Søkerlista kan også benyttes dersom det kommer andre prosjekter ved Universitetsmuseet.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene omfatter:

 • Utgravning og dokumentasjon i felt
 • Håndtering av funn, prøver og data
 • Digital innmåling og databehandling i Intrasis

Andre oppgaver, for eksempel formidling, filmproduksjon og funnvask, kan tillegges noen av stillingene.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Prosjektleder Inga Malene Bruun:

eller assisterende prosjektleder Janne Oppvang:

For å se litt av hva prosjektet har jobbet med de siste årene, viser vi til vår facebookside «Arkeologi langs Hålogalandsvegen».

Kvalifikasjoner

For tilsetting som feltarkeolog stilles krav om minimum bestått feltkurs, og fortrinnsvis BA i arkeologi. Det vil legges vekt på erfaring med utgravning, og førerkort klasse B vil være et fortrinn. Vi stiller krav om at søkere må kunne snakke og skrive et skandinavisk språk eller engelsk.

Vi ønsker oss søkere som

 • liker å jobbe i team og trives i sosiale fellesskap
 • er fleksible og løsningsorienterte
 • har interesse for faglig egenutvikling
 • er studenter som ønsker å skrive oppgaver på materiale frembrakt av prosjektet
 • har erfaring med filmproduksjon og kan lage formidlingsvideoer

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

Stilling som feltarkeolog lønnes etter statensregulativ i kode 1514 eller 1512, avhengig av stilling, utdanningsnivå og ansiennitet. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

 • Reiseutgifter dekkes etter gjeldende regelverk.
 • Betalt hjemreise i henhold til feltavtalen, for tilsatte med kontrakt utover 2 måneder.
 • Kurs og opplæring etter gjeldende regelverk.
 • Gode muligheter til faglig utvikling.
 • Inkluderende arbeidsmiljø.
 • Vi tilstreber å tilby mest mulig sammenhengende og langvarige engasjementer.

Lønns- og arbeidsvilkår er regulert av Lokal Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for kortvarige, tidsbegrensede engasjementer og oppdrag ved feltarbeid (feltavtale) ved UiT Norges arktiske universitet.

Søknaden

I søknaden må du opplyse om

 • Eventuelle særlige faglige interesser (perioder/materiale/metoder).
 • Tidsrommet du er tilgjengelig for arbeid.
 • Hvorvidt du er aktuell for tilsetting på andre utgravninger i Universitetsmuseets regi feltsesongen 2022.
 • Antall ukesverk med arkeologisk erfaring. Spesifiser andel erfaring som feltleder/feltassistent, og andel erfaring med registreringsarbeid/utgravningsarbeid.
 • I forbindelse med tildelingen vil det bli foretatt en lønnsplassering. Legg derfor ved dokumentasjon av utdanning og relevant arkeologisk tjenesteansiennitet.
 • Søkere som får tilbud om engasjement vil bli kontaktet.

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS