Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

20 % bistilling som praksiskoordinator psykologi (for ansatte med hovedstilling ved UNN, BUPA)

Søknadsfrist: 17.04.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Om Institutt for psykologi

Ved Institutt for psykologi (IPS) er det ledig 20 % bistilling som praksiskoordinator (universitetslektor II) for ansatte med hovedstilling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). IPS har gjennom studieåret 12 studenter ved profesjonsstudiet i psykologi som har 4. års praksis og veiledning i 2 ukedager ved UNN, BUPA.

Bistillingen gjelder for 3 år og forutsetter samtykke fra hovedarbeidsgiver.

Institutt for Psykologi har om lag 100 ansatte, fordelt på 43 faste vitenskapelige, 10 administrative, 3 tekniske og et varierende antall stipendiater, postdoktorer og midlertidige vitenskapelige stillinger. Instituttet har 10 forskningsgrupper med forskning innen basal, anvendt og klinisk psykologi. Vi tilbyr fire studieprogrammer til totalt 750 studenter: Årsstudiet, Bachelorstudiet, masterstudiet og Profesjonsstudiet i psykologi, samt Forskerlinje for master- og profesjonsstudenter. Det gis undervisning på alle nivåer, inkludert fakultetets phd-program. Instituttet driver en Psykologisk klinikk som tilbyr psykologisk behandling og nevropsykologiske utredninger.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Arbeidsoppgaver

Bistillingen innebærer hovedansvar for 4. års praksis ved profesjonsstudiet i BUPA med følgende arbeidsoppgaver:

 • Ha dialog både med ledelse og kollegaer på poliklinikken i Tromsø for å lage de nødvendige rammene rundt praksis
 • Ha en dialog inn mot Institutt for psykologi og emneansvarlig for det aktuelle studieåret
 • Tilrettelegge for nødvendig kunnskapsbygging og veiledning for studenter i klinikk- praksis og hovedpraksis ved BUPA
 • Være en faglig ressurs for veiledere ved BUPA
 • Direkte kunne følge opp studenter i praksis ved BUPA
 • Ha dialog med tilsatt i samme type stilling ved VPP-UNN

Kvalifikasjonskrav

Den som tilsettes må være psykologspesialist og fortrinnsvis også ha videreutdanning i veiledning. Søker må beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

 • Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan
 • Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

For nærmere informasjon om pedagogisk mappe, se: https://result.uit.no/om-pedagogisk-mappe/

Kravet til utdanningsfaglig kompetanse kan fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle. 

Arbeids- og lønnsvilkår

Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov, må rette seg etter retningslinjer for undervisning og ta del i eksamensarbeid uten særlig godtgjørelse.

Den som ansettes og må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for universitetet som helhet.

Arbeidsomfang i bistilling utgjør ca. 20 % av full stilling. I denne tiden står bistillingsinnehaveren til universitetets disposisjon.

Bistillingen lønnes med 20 % av ordinær lønn etter statens regulativ kode 1009 universitetslektor.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema i www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
 • Vitnemål og attester alle grader
 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning, eller en praktisk prøve med relevans for veiledning.

Generelt

For øvrig følges utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i vitenskapelige stillinger ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen