LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Sykepleier ved Institutt for klinisk odontologi

Søknadsfrist: 25.09.2022

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det medisinske fakultet består av fem institutt og sju senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Sjukepleiar

Ved Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk odontologi er det ledig ei 50 % fast stilling som sjukepleiar med tilsetting så snart som mulig. I periodar kan det verte høve for større stillingsprosent.

Seksjon for oral kirurgi og oral medisin utdannar tannlegar og spesialistar i oral kirurgi. Me har eit dynamisk og aktivt miljø, og i tillegg til undervisning driv me også med forsking, bla på bruk av stamceller for å bygge kjevebein. Arbeidsmiljøet er godt.

Arbeidsoppgåver:

 • Ta del i operasjonsverksemd og poliklinisk verksemd i studentklinikken og spesialistklinikken
 • Omsorg for pasientar
 • Rettleiing og undervisning av tannlegestudentar, tannpleiarar og spesialistkandidatar
 • Ved behov delta i drifta av seksjonens sterilsentral

Det kan verte aktuelt å leggje andre oppgåver til stillinga.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjar må ha utdanning og autorisasjon som sjukepleiar
 • Relevant vidareutdanning er ønskjeleg, gjerne operasjonssjukepleiar
 • Erfaring frå undervisning/veiledning er ønskjeleg
 • For søkjarar utan spesialutdanning vert det krevd relevant erfaring
 • Erfaring med verksemd innan oral kirurgi/kjevekirurgi er ein føremon
 • Gode norsk kunnskapar

Vi søkjer ein person som:

 • Er fleksibel og serviceinnstilt
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er positiv og engasjert
 • Kan planlegge og utføre eigne arbeidsoppgåver sjølvstendig, effektivt og nøyaktig, samt kunne jobbe godt i team
 • Har digital kompetanse og evne til å tileigne seg nye ferdigheiter
 • Liker å delta i undervisning

Ved vurdering av søkjaren vil vi leggje stor vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga.

Vi kan tilby:

 • Spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • Stilling som sjukepleiar (kode 807) for tida kr 534 900 for ei fulltidsstilling. For særs kvalifisert søkjar kan høgare løn vurderast
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar utvida dokumentinnsyn ved tilsettingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Søknad og CV skal sendast elektronisk til Universitetet i Bergen via linken ”Søk stillinga” øvst på denne sida. Kopi av vitnemål og attestar skal berre sendast dersom du får melding om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk stillinga

Powered by Labrador CMS