LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Stipendiat i vernepleie / funksjonshemming og inkludering

Søknadsfrist: 01.08.2023

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for helsevitenskap har ledig midlertidig stilling som Stipendiat i vernepleie/funksjonshemming og inkludering

Om stillingen

Ved Fakultet for helsevitenskap er det fra 01.01.24 ledig 100% stilling som stipendiat innenfor vernepleie/funksjonshemming og inkludering. Stillingen er knyttet til Institutt for Helse-, sosial- og velferdsfag, og nærmeste overordnede er Gro Karsten Skarholt. Hovedarbeidssted er p.t. ved campus Porsgrunn.

Ansettelsen skjer for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid. Alt: Ansettelsen skjer for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Om doktorgradsprosjektet

Hovedmålet med doktorgradsprosjektet er å styrke kunnskapsgrunnlaget for arbeid med å inkludere barn og unge med funksjonsnedsettelser i fritids- og samfunnsliv for derigjennom å styrke deres livskvalitet og helse. Prosjektet vil bl.a. kartlegge fritidslivet og livskvalitet blant barn og unge i Vestfold og Telemark fylke med ulike funksjonsnedsettelser, undersøke sammenhengen mellom disse faktorene, samt hvilke forhold som kan styrke både deltakelse i fritidsaktiviteter og livskvalitet. Prosjektet vil baseres på eksisterende kvantitative data fra forskningsprosjektet Ungdata Pluss.

Kvalifikasjoner

 • Søkere til stipendiatstillingen må ha relevant mastergrad (120 stp.) innen helse- og sosialvitenskapelige fag, eventuelt samfunnsvitenskap eller pedagogikk. Andre masterutdanninger hvor funksjonshemming er sentral tematikk er også relevante. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen.
 • Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram i Personorientert helsearbeid innen tre måneder fra tiltredelse i stillingen. Det gjøres oppmerksom på at programmet er under revisjon og får nytt innhold og navn ("Person, helse og samfunn"), muligens allerede før tiltredelsesdato. For opptak til doktorgradsprogrammene ved USN stilles det normalt krav om vektet gjennomsnittskarakter B eller bedre på mastergraden.
 • Siden undervisningsspråket er norsk må den som ansettes kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk). Og/eller: Søkeren må dokumentere at han/hun behersker [norsk og] engelsk flytende, både muntlig og skriftlig.
 • Det er ønskelig med erfaring fra kvantitativ metodikk.

Personlige egenskaper

 • I tillegg til formell kompetanse vil søkerens motivasjon for forskning og potensiale for å fullføre en doktorgradsutdanning vektlegges.
 • Den som tilsettes må ha evne til selvstendig, systematisk, fokusert arbeid mot gitte mål, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper.
 • Evne til å jobbe som en del av et aktivt forskerteam etterspørres.
 • Gode formidlingsevner vektlegges, både skriftlig og muntlig, i et skandinavisk språk og på engelsk.
 • Vi ønsker en kandidat som er nysgjerrig og lærevillig.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø.
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 532 200per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Gro Karsten Skarholt, instituttnestleder, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, tlf: 31009926 eller
 • Catherine Lorentzen, førsteamanuensis, tlf: 31009266

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Rådgiver Ruth Helen Haugerud, , Ruth.Haugerud@usn.no, telefon 35 95 26 17

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • attesterte vitnemål av bachelor- og mastergrad (120 stp.).
 • andre relevante attester eller vitnemål (spesifiser dersom mulig)
 • masteroppgave eller tilsvarende
 • 3 siders prosjektbeskrivelse og 1 sides motivasjonsbrev, Prosjektbeskrivelsen skal baseres på tilgjengelige data i Ungdata Pluss-prosjektet. Prosjektbeskrivelse til Ungdata Pluss-prosjektet, inkludert oversikt over tilgjengelige variabler i prosjektet, fås ved henvendelse til Catherine Lorentzen (catherine.lorentzen@usn.no).
 • Dokumentasjon på språkferdigheter
 • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Oversettelsene må være sertifiserte.

Søknaden blir vurdert etter vedlagt dokumentasjon, og det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS