LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Stipendiat - språkvitenskap

Søknadsfrist: 15.08.2024

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for humaniora, idretts-, og utdanningsvitenskap har ledig midlertidig stilling som Stipendiat - språkvitenskap

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.01.2025 ledig en 100% stilling som stipendiat i språkvitenskap innenfor prosjektet Maskinskapte tekster og språkvitenskap. Stillingen er knyttet til Institutt for språk og litteratur, og nærmeste overordnet er Jørn Varhaug. Hovedarbeidssted er p.t. Drammen. Ansettelsen skjer for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid.

Om doktorgradsprosjektet: 

Prosjektet Maskinskapte tekster og språkvitenskap har som formål å kartlegge og analysere mulighetene store språkmodeller skaper for språkteoriutvikling, og implikasjonene den økte andelen maskinskapte tekster kan få for språkteknologiske data som språkforskere, språkteknologiutviklere og språkobservatører er avhengige av (bl.a. for språknormering og teoriutvikling). Implikasjonene kan dreie seg om statistiske endringer av den operative språknormen, og om endringer av holdninger knytta til språklige varianter. Den som tilsettes som stipendiat, skal under veiledning utvikle prosjektet sitt innafor rammene av det overordna prosjektet om maskinskapte tekster.

Aktuelle metoder i doktorgradsprosjektet kan være språkteknologiske metoder inkludert kvantitative korpusundersøkelser, samt innsamling og statistisk analyse av store mengder data (bl.a. for å studere språkbruksprofiler og «normklynger» eller grammatiske fingeravtrykk), og eventuelt korpusbygging. Andre aktuelle metoder kan være innsamling og fortolking av kvalitative data fra samfunnsaktører som er avhengige av språkdata (som språkpolitiske beslutningstakere, språkforskere, språkteknologiutviklere, lærere) om grunnlaget for språkobservasjon før og etter den økte bruken av maskinell tekstgenerering, språkvask og oversettelse.

Den som blir tilsatt, vil være tilknyttet forskningsgruppen Språklig variasjon i samfunn og utdanning.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinga må ha relevant mastergrad (120 stp.) innen norsk, nordisk, lingvistikk eller tilsvarende høyere utdanning. Siden undervisningsspråket er norsk, må den som ansettes kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk).

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram innen tre måneder fra tiltredelse i stillingen. For opptak til doktorgradsprogrammene ved USN stilles det normalt krav om vektet gjennomsnittskarakter B eller bedre på mastergraden.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig og fokusert arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper. Evne til å jobbe som en del av et aktivt forskerteam etterspørres. I tillegg til formell kompetanse vil søkerens motivasjon for forskning og potensiale for å fullføre en doktorgradsutdanning vektlegges. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø.
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 532 200 per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

I særskilte tilfeller kan det blir aktuelt å tilsette i stillingskode 1378.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Førsteamanuensis Urd Vindenes, tlf.: 35 02 64 72

For spørsmål om rekrutteringsprosessen:

 • HR-rådgiver Jeanette G. Wilhelmsen, jwilh@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • attesterte vitnemål av bachelor- og mastergrad (120 stp.).
 • andre relevante attester eller vitnemål 
 • masteroppgave eller tilsvarende
 • 5 siders prosjektbeskrivelse eller motivasjonsbrev 
 • Dokumentasjon på språkferdigheter 
 • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Oversettelsene må være sertifiserte.

Søknaden blir vurdert etter vedlagt dokumentasjon, og det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS