LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Stipendiat innen Innovasjon i helse- og velferdsteknologi

Søknadsfrist: 14.06.2024

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no.

USN Handelshøyskolen tilbyr bachelor- og masterutdanninger innen en rekke fagområder, samt en ph.d.-utdanning i Marketing Management. I tillegg til flere årsstudier og mange videreutdanningsstudier. USN Handelshøyskolen tilbyr økonomi- og lederutdanninger på deltid på campus og nett. Vi har alt fra enkeltemner på bachelornivå til årsstudium i ledelse eller full mastergrad som man kan ta ved siden av jobb.

USN Handelshøyskolen har ledig åremålstilling som Stipendiat innen Innovasjon i helse- og velferdsteknologi

Om stillingen

Ved USN Handelshøyskolen er det fra 12.09.2024 ledig 100% midlertidig stilling som stipendiat innenfor Helse- og velferdsteknologi i et innovasjon- og ledelsesperspektiv.

Stillingen er knyttet til Institutt for Økonomi, historie og samfunnsvitenskap og nærmeste overordnede er instituttleder Camilla Nereid. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Vestfold.

Ansettelsen skjer for en periode på tre år med ren forskerutdanning. PhD-kandidaten skal jobbe tverrfaglig med forskere fra ulike fagmiljøer innen økonomi, teknologi og helse ved USN innen prosjektet CoTecH.

Det er et vilkår for tilsettingen at PhD-kandidaten tas opp på USNs PhD-program i Management innen tre måneder etter tiltredelse i stillingen.

Om doktorgradsprosjektet

Doktorgradsprosjektet skal utvikle kunnskap om hvordan den norske helsenæringen fungerer som innovasjonssystem med hensyn til bedrifters innovasjon og utvikling. Ulike forskningsmetoder som caseorienterte og kvalitative studier, surveys og statistiske analyser er aktuelle å anvende innen studier av bl.a. innovasjonssystemer, geografisk økonomi, innovasjonsledelse, sosiale nettverk og entreprenørskap. Disse perspektivene er blant flere som belyser læring og utvikling gjennom kunnskapsoverføring mellom aktører i et system, og hvordan sosial og kulturell nærhet kan spille en rolle.

Vi søker en stipendiat som er interessert i å utforske helsenæringen nærmere og som ønsker å være en del av et team av forskere og ledere som har som mål å bidra til en innovasjonsfremmende helsenæring.

Prosjektet skal med utgangspunkt i, men ikke begrenset til, helsenæringen i Sørøst-Norge undersøke tema og problemstillinger som forslagsvis:

 • Hvordan samarbeider ulike nasjonale og regionale aktører i helsenæringen om innovasjon?
 • Innovasjonsdrivere og flaskehalser sett fra næringsaktørenes perspektiv.
 • Eksisterende forskning om hjemmemarkedsmekanismer for innovasjon og industriell utvikling.
 • Hvordan kan ulike kompetansemiljøer for test og utprøving av helse- og velferdsteknologier fungere som læringsarenaer for bedrifter i helsenæringen?
 • Hvor mye og hva betyr personlige kontakter, sosiale nettverk og koblinger mellom aktører i næringen for å lykkes som entreprenør i helsenæringen?

Kandidaten må dokumentere interesse og forståelse for den empiriske konteksten.

Stillingen er knyttet til prosjektet "CoTecH – Samskapt helseteknologi", som er et seksårig prosjekt (2022 – 2028) finansiert av Norges Forskningsråd, USN og 30 regionale partnere.

Prosjektet har som mål å bygge kapasitet for utvikling og skalering av digital helse og teknologi, med fokus på nye teknologiske løsninger, systemer, tjenester og kunnskap. CoTecH vektlegger samskapende prosesser med aktører fra leverandørsiden, tjenesteytere, tjenestemottakere, pårørende og forskere. Forskningstema i CoTecH inkluderer bl.a. behovskartlegging, brukermedvirkning, teknologiutvikling, test, digitalisering av forretningsmodeller og implementering av tjenesteinnovasjon.

Den som ansettes i stillingen vil jobbe som en del av CoTecH-teamet ved USN.

Kvalifikasjoner

 • Relevant mastergrad (120 stp.) innen samfunnsvitenskap, markedsføring, innovasjon, ledelse, teknologi eller helsevitenskap tilsvarende høyere utdanning med gjennomsnittskarakter B eller bedre. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen.
 • Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram i Management innen tre måneder fra tiltredelse i stillingen. For opptak til doktorgradsprogrammene ved USN stilles det normalt krav om vektet gjennomsnittskarakter B eller bedre på mastergraden.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på et skandinavisk språk og engelsk. Arbeidsspåket i stillingen er hovedsakelig norsk.
 • Evne til selvstendig og fokusert arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper.
 • Evne til å jobbe som en del av et aktivt forskerteam.
 • Er strukturert og systematisk.
 • Har sterk motivasjon for forskning og har potensiale for å fullføre en doktorgradsutdanning

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø.
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 532 200 per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Førsteamanuensis Are Branstad, ab@usn.no tlf. 31009106
 • Instituttleder Camilla Nereid, camilla.nereid@usn.no tlf. 35026292

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Kari Ann Sommerset kari.a.sommerset@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte vitnemål av bachelor- og mastergrad (120 stp.). Søkere med høyere utdanning tatt utenfor EU må legge ved godkjenning av høyere utdanning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Andre relevante attester eller vitnemål (spesifiser dersom mulig)
 • Masteroppgave eller tilsvarende
 • Prosjektbeskrivelse (cirka tre sider)
 • Motivasjonsbrev (èn side)
 • For søkere utenfor EU som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må språkkompetansen (norsk, dansk eller svensk) dokumenteres og tilsvare minimum B2-nivå i det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR)
 • Eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • Kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Oversettelsene må være sertifiserte.

Søknaden blir vurdert etter vedlagt dokumentasjon, og det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS