LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Stipendiat i pedagogikk / spesialpedagogikk

Søknadsfrist: 25.10.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har ledig midlertidig stilling som Stipendiat i pedagogikk/spesialpedagogikk

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap er det ledig 100 % stilling som stipendiat fra 01.01.2022.

Stillingen er knyttet til Institutt for pedagogikk (IPED), hovedarbeidssted vil være på Campus Vestfold og nærmeste leder er nestleder ved IPED, campus Vestfold.

Ansettelsen skjer for en periode på tre år med ren forskerutdanning. Det er ikke pliktarbeid knyttet til stillingen.

Om doktorgradsprosjektet

Stipendiaten vil være tilknyttet det tverrfaglige Forskningsrådsfinansierte prosjektet Youth with Neurobiological Diagnoses; Living Conditions, Public Services and Prognoses for Inclusion (NEROLIFE). Fafo leder og adminstrerer prosjektet, og vil således være en viktig partner. I tilleg er følgende samarbeidspartnere tilknyttet prosjektet: USN, Universitetet i Aarhus, Karoliska Institutet, og Universitetet i Groningen. Prosjektet har som målsetting å finne ut hvilke faktorer som bidrar til å fremme livsmestring og livskvalitet hos ungdom og unge voksne med nevorutviklingsdiagnosene ADHD, Autisme og Tourette Syndrom. Doktorgradsprosjektet er lagt under den kvantitative arbeidspakken i prosjektet, og innebærer innhenting av og analyse av store mengder offentlige registerdata tilknyttet helse, utdanning og velferd.

En kort presentasjon av prosjektet ligger her: www.fafo.no/neurolife

Den fulle prosjektbeskrivelsen kan deles etter forespørsel, dersom man sender en mail til [email protected]

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillingen må ha relevant mastergrad (120 stp.). Graden må være oppnådd innen søknadsfristen.Vedkommende må ha erfaring med, eller sterk interesse for å tilegne seg kompetanse på håndtering og bruk av registerdata.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram PEDRES innen tre måneder fra tiltredelse i stillingen. For opptak til doktorgradsprogrammene ved USN stilles det normalt krav om vektet gjennomsnittskarakter B eller bedre på mastergraden.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig og fokusert arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper. Evne til å jobbe som en del av et aktivt forskerteam etterspørres. I tillegg til formell kompetanse vil søkerens motivasjon for forskning og potensiale for å fullføre en doktorgradsutdanning vektlegges. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Søknader fra Sverige og Danmark ønskes også velkommen, og kandidater med nevroutviklingsdiagnoser og/eller andre funksjonsnedsettelser oppfordres til å søke.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø.
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 491 200 per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Professor Marie-Lisbet Amundsen, telefon 412 77 048

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • attesterte vitnemål av bachelor- og mastergrad (120 stp.).
 • andre relevante attester eller vitnemål (spesifiser dersom mulig)
 • masteroppgave eller tilsvarende [dersom aktuelt]
 • X siders prosjektbeskrivelse eller motivasjonsbrev [angi antall sider]
 • Dokumentasjon på språkferdigheter [dersom aktuelt for stillingen]
 • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Oversettelsene må være sertifiserte.

Søknaden blir vurdert etter vedlagt dokumentasjon, og det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS