LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Stipendiat i kystbasert reiseliv

Søknadsfrist: 02.08.2024

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no.

USN Handelshøyskolen tilbyr bachelor- og masterutdanninger innen en rekke fagområder, samt en ph.d.-utdanning i Management. I tillegg til flere årsstudier og mange videreutdanningsstudier. USN Handelshøyskolen tilbyr økonomi- og lederutdanninger på deltid på campus og nett. Vi har alt fra enkeltemner på bachelornivå til årsstudium i ledelse eller full mastergrad som man kan ta ved siden av jobb.

USN handelshøyskolen har en ledig midlertidig stilling som Stipendiat i kystbasert reiseliv

Om stillingen

Ved USN Handelshøyskolen er det fra ledig midlertidig 100% stilling som stipendiat innenfor kystbasert reiseliv. Oppstart så snart som mulig/etter avtale. 

Stillingen er knyttet til Institutt for Økonomi og IT, og nærmeste overordnede er Terje Andersen. Hovedarbeidssted er i utgangspunktet Campus Bø.

Ansettelsen skjer for en periode på tre år med ren forskerutdanning. Stipendiaten vil jobbe med et prosjekt om bærekraftig innovasjon og produktutvikling innen konteksten reiseliv i et tverrfaglig miljø. 

Stillingen inngår som et samarbeidsprosjekt mellom Sparebankstiftelsen Skagerak og USN Handelshøyskolen. Samarbeidet er knyttet til doktorgradsprosjektet og kompetansestyrking innen regionalt reiseliv i stiftelsens nedslagsfelt. Dersom stipendiaten sluttfører sin ph.d. i løpet av ansettelsesperioden kan det være aktuelt å tilby ett års videre arbeid innen prosjektområdet dersom bl.a. finansiering av stillingen sikres.

Om doktorgradsprosjektet

I Norge har det de siste årene vært et økende fokus på og økt satsning på reiseliv som næring og reiseliv er nå fra Næringsdepartementet definert som en eksportnæring det skal satses på.

 • Det overordnede temaet for dette doktorgradsprosjektet er utfordringer og muligheter for kystbasert reiseliv som en viktig næringsvirksomhet, med søndre del av Telemark som område. 
 • Telemark har mange attraktive reiselivsdestinasjoner langs kysten og det er et stort potensial for å øke reiselivsaktiviteten som næring i regionen gjennom videreutvikling og utvikling av nye produkter og målgrupper. Samtidig sliter reiselivet og reiselivsdestinasjonene med overturisme om sommeren og «spøkelsesby» om vinteren eller omvendt. Dette skaper en rekke utfordringer bl.a. vis a vis arealbruk, bosetting og helårlige arbeidsplasser.
 • PhD-prosjektet skal bidra med ny kunnskap om hvordan bærekraftig innovasjon og produktutvikling kan bidra til økt verdiskapning i den kystbaserte reiselivsnæringen i Telemark.
 • Prosjektet skal ha søndre del av Telemark som nedslagsfelt, og problemstillingen/ problemstillinger for Phd-prosjektet må ta utgangspunkt i noen av de utfordringene/mulighetene som denne regionen har. Flere ulike problemstillinger vil være aktuelle. 

Telemark har identifisert reiseliv og opplevelser som et regionalt fortrinn og også ett strategisk satsningsområde. Kysten langs Telemark er tett på noen av de store fritids- og turistmarkedene både nasjonalt og internasjonalt med sin kyststripe mot Skagerak. Kysten her huser også en av Norges relativt nye marine nasjonalparker (Jomfruland). 

Kvalifikasjoner

Formelle kvalifikasjoner:

 • Mastergrad (120 stp.) innen innen økonomi, ledelse, entreprenørskap, innovasjon eller tilsvarende høyere utdanning. F.eks. Master of Science in Business, Management, Innovasjon eller lignende
 • Mastergraden må være oppnådd innen søknadsfristen. 
 • Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram i Management innen tre måneder fra tiltredelse i stillingen. For opptak til doktorgradsprogrammene ved USN stilles det normalt krav om vektet gjennomsnittskarakter B eller bedre på mastergraden. 
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på et skandinavisk språk og engelsk. Arbeidsspråket i stillingen er hovedsakelig norsk. 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Akademisk og/eller praktisk erfaring innenfor fagfeltet
 • Erfaring med prosjektarbeid, formidling og veiledning
 • Har tidligere publikasjoner med relevans for utlysingen
 • Faglige kvalifikasjoner innenfor temaområdet
 • Relevant metodekompetanse

Ønskede personlig egenskaper:

 • Gode forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen i løpet av stipendiatperioden
 • Evne til å arbeide selvstendig, ta initiativ og være fleksibel
 • Evne til å arbeide effektivt og systematisk
 • Gode samarbeids- og formidlingsevner
 • Gode analytiske ferdigheter
 • Evne til nytekning og gjennomføring

I vurderingen av søkere vil det bli lagt særlig vekt på:

 • Kvaliteten på masteroppgaven (karakter A eller B).
 • Kvaliteten på prosjektbeskrivelsen
 • Akademiske og arbeidskvalifikasjoner innenfor forskingsområdet.
 • Andre vitenskapelige publikasjoner

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 532 200 per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. 

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten

Andre opplysninger

 • Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
 • Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.
 • Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.
 • USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.
 • I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden: 

 • Attesterte vitnemål av bachelor- og mastergrad (120 stp.). Søkere med høyere utdanning tatt utenfor EU må legge ved godkjenning av høyere utdanning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Andre relevante attester eller vitnemål (spesifiser dersom mulig)
 • Fem (5) siders prosjektskisse: Skissen skal beskrive tema, problemstillinger, valg av teori og metode, og plan for gjennomføringen av prosjektet. Denne foreløpige prosjektbeskrivelsen vil bli benyttet i vurderingen av kandidaten sine kvalifikasjoner og er ikke den endelige prosjektbeskrivelsen. Stipendiatprosjektet vil bli videre utformet i samarbeid med hovedveileder
 • For søkere utenfor EU som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må språkkompetansen (norsk, dansk eller svensk) dokumenteres og tilsvare minimum B2-nivå i det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR)
 • Eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • Kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Oversettelsene må være sertifiserte. 

Søknaden blir vurdert etter vedlagt dokumentasjon, og det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS