LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Stipendiat - friluftsliv og helsefremmede arbeid

Søknadsfrist: 15.08.2024

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for humaniora, idretts-, og utdanningsvitenskap har ledig midlertidig stilling som Stipendiat - friluftsliv og helsefremmede arbeid

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.01.2025 ledig 100% stilling som stipendiat innenfor friluftsliv og helsefremmende arbeid, med tema utenforskap og innenforskap blant unge voksne. Stillingen er knyttet til Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving, og nærmeste overordnede er faggruppeleder Kirsten H. Wielandt. Hovedarbeidssted er p.t. campus Bø i Telemark. Ansettelsen skjer for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid.

Om doktorgradsprosjektet: 

Stipendiatstillingen vil være tilknyttet prosjektet «Innenforskap ute», ledet av forskningsgruppen Friluftsliv, samfunn og bærekraft. Hovedmålsetningen for prosjektet er å utforske, i samarbeid med eksterne aktører, hvilke roller friluftsliv og natur kan spille i tiltak rettet mot å redusere og forebygge utenforskap og fremme innenforskap hos unge voksne (mellom 18-30 år) som står utenfor arbeid og utdanning.

Prosjektet tar utgangspunkt i et utvidet helsebegrep, som ser sammenhenger mellom det personlige, det sosiale og det økologiske, hvor naturen spiller en sentral rolle. Prosjektet bygger videre på eksisterende forskning rundt utenforskap hos unge voksne, herunder hvordan en kan legge til rette for at friluftsliv og natur kan spille en rolle for å fremme innenforskap. Med prosjektet ønskes samtidig å belyse de institusjonelle faktorene som virker hemmende og fremmende, blant annet i tilknytning til utdanningsaktører, som USN, NAV, kommunale helseforetak og i samarbeid med andre helsefremmende foretak.For å nå hovedmålet forventes det at både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder anvendes. Stipendiaten skal kunne gjøre feltanalyser, kvantitative undersøkelser basert på registerdata, samt aksjonsforskning. Fokus vil blant annet være på å belyse rollen til friluftslivveilederen, se på kompetanse og tilrettelegging knyttet til bruk av natur og friluftsliv i forbindelse med utenforskap, hvilken rolle naturen kan spille i denne bruken av friluftsliv, herunder også forholdet til dyr og sted, samt institusjoners rolle med primær forankring i kommunehelsetjenesten. Stipendiaten vil kunne samarbeide med andre stipendiater, både ved HIU og ved fakultetet for Helse og Sosialvitenskap (HS). Stipendiaten vil inngå i et tverrfaglig veilederteam og knyttes til forskningsgruppen Friluftsliv, samfunn og bærekraft.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillingen må ha relevant mastergrad (120 stp.) innen samfunnsvitenskap, humaniora, friluftsliv, helsefremmende arbeid eller tilsvarende høyere utdanning. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen. Den som ansettes må beherske et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk), muntlig og skriftlig. Søker må i tillegg ha gode kunnskaper i engelsk, både muntlig og skriftlig. Gitt at stillingen inneholder 25% pliktarbeid må søker ha undervisningskompetanse innen friluftslivfeltet på universitets/høgskolenivå. Det teller positivt med relevant arbeidserfaring, og det er ønskelig at kandidaten har erfaring fra eller kjennskap til forskningsområder som er relevante for utlysningen, interesse for natur og friluftsliv i en helsefremmende sammenheng.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram innen tre måneder fra tiltredelse i stillingen. For opptak til doktorgradsprogrammene ved USN stilles det normalt krav om vektet gjennomsnittskarakter B eller bedre på mastergraden.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig og fokusert arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper. Evne til å jobbe som en del av et aktivt forskerteam etterspørres. I tillegg til formell kompetanse vil søkerens motivasjon for forskning og potensiale for å fullføre en doktorgradsutdanning vektlegges. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø.
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 532 200 per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

I særskilte tilfeller kan det blir aktuelt å tilsette i stillingskode 1378.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Professor Per Ingvar Haukeland: per.i.haukeland@usn.no eller
 • Førsteamanuensis Lise Trangsrud: lt@usn.no 

For spørsmål om rekrutteringsprosessen:

 • HR-rådgiver Jeanette G. Wilhelmsen, jwilh@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • attesterte vitnemål av bachelor- og mastergrad (120 stp.).
 • andre relevante attester eller vitnemål
 • masteroppgave eller tilsvarende 
 • 5 siders prosjektbeskrivelse eller motivasjonsbrev
 • Dokumentasjon på språkferdigheter 
 • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Oversettelsene må være sertifiserte.

Søknaden blir vurdert etter vedlagt dokumentasjon, og det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS