Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Klinisk stipendiat - Campus Ahus

Søknadsfrist: 15.08.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Beskrivelse 

Det er ledig stilling som klinisk stipendiat SKO 1378 ved Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Campus Ahus. Arbeidssted for undervisning er Akershus universitetssykehus. Stillingen er ledig fra 1. september 2024.

Tilsettingen som klinisk stipendiat gjelder for en periode på fem år. Stillingen omfatter forskerutdanning tilsvarende tre år (60 % av stillingen) parallelt med undervisningsarbeid tilsvarende 2 år (40 %). Pliktarbeidet består av undervisningsarbeid (se under). 

Undervisningsoppgavene til den kliniske stipendiaten vil i hovedsak bestå av smågruppeundervisning av medisinstudenter innen indremedisin, propedeutikk og journalretting. Den kliniske stipendiaten vil også kunne få oppgaver i forbindelse med planlegging og avvikling av eksamen. Merk at undervisningsoppgavene vil kunne endres i henhold til det aktuelle behov til enhver tid.

Siktemålet for forskerutdanningen er en PhD grad. Alle kliniske stipendiater ved Det medisinske fakultetet er forpliktet til følge doktorgradsprogrammet for graden PhD ved Universitetet i Oslo. Den som tilsettes i stillingen som klinisk stipendiat må søke opptak på doktorgradsprogrammet senest tre måneder etter oppstart i stillingen. 

For informasjon om søknadsprosess og krav i forbindelse med søknad om opptak på Det medisinske fakultets PhD-program, vises det til følgende nettside

Det er ønskelig at utkast til forskningsprosjekt vedlegges søknad. Alternativt kan det legges frem i etterkant av ansettelse. Forskningsprosjektet må beskrive tema, problemstillinger, valg av teori og metode, samt tidsplan for forskningsprosjektet.

Søkeren kan knytte seg til et forskningsprosjekt ved en av avdelingene tilknyttet Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, eller presentere sitt eget opplegg. Alternativt kan Klinikk for indremedisin og laboratoriefag være behjelpelig med prosjekter og med å finne egnet veileder. Forskningsarbeidet skal forankres ved Campus Ahus men kan gjerne skje i samarbeid med andre institusjoner eller avdelinger. Søker må, i samarbeid med sin veileder, innen tre måneder etter oppstart i stillingen, ha utarbeidet en fullstendig prosjektbeskrivelse som skal vedlegges søknad om opptak på doktorgradsprogrammet. 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper 

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på utkastet til forskningsprosjekt og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre forskningsprosjektet og undervisningen.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Vi er interessert i kvalifiserte og motiverte søkere, og tilbyr kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø. Klinikk for indremedisin og laboratoriefag har økende aktivitet og flere pågående prosjekter med behov for gode Phd kandidater.

 • Stillingen kan søkes av personer med medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon
 • Det er nødvendig med god kjennskap til norsk helsevesen
 • Klinisk erfaring innen indremedisin tillegges vekt ved tilsetning. 
 • Undervisningsspråket er vanligvis norsk, og det forutsettes derfor at man kan undervise på norsk eller annet skandinavisk språk. 

Det vil normalt bli avholdt intervjuer for aktuelle søkere.

Vi tilbyr 

 • lønn etter stillingskode 1378 – Brutto årslønn fra 604 900 – 657 300 kr 
 • et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål og attester
 • fullstendig publikasjonsliste 
 • eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen

Det er mulig å legge utkast til prosjektbeskrivelse ved søknaden. Alternativt kan prosjektbeskrivelse legges frem i etterkant av ansettelse.

Forskrift om tilsetting av stipendiater finner du på følgende adresse.

Nærmere opplysninger om stillingen

 • Klinikkleder Trygve Holmøy, e.post: trygve.holmøy@medisin.uio.no

Ved spørsmål om innlegging av elektronisk søknad og saksgang: 

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Universitetet i Oslo ønsker flere kvinner i vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres til å søke.

Universitetet i Oslo ønsker også flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

 Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS