LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Stipendiat knyttet til forskningsprosjektet EcoLogic

Søknadsfrist: 15.08.2022

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet består av sju institutt. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Stipendiat

Vi ønsker deg velkommen som søker til en stilling som stipendiat ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap (fra august 2022: Institutt for politikk og forvaltning). Stillingen er for en åremålsperiode på 3 år.

Stipendiaten vil være tilknyttet et større forskingsprosjekt, The Logic of Measuring, Managing and Governing Ecosystems (EcoLogic), finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet er ledet fra forskningsinstituttet NORCE, men utføres i samarbeid med Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap og Senter for klima- og energiomstilling (CET) ved Universitet i Bergen.

Om prosjektet/arbeidsoppgåver:

Prosjektet studerer nyere utviklingstrekk i miljøpolitikken særlig økt oppmerksomhet mot økosystemer, og hvilke vitenskapelige, administrative og politiske konsekvenser dette har. Prosjektet sammenligner utviklingen på dette feltet i Norge og Sverige det siste tiåret. En hovedtese er at denne overgangen ikke nødvendigvis medfører en mer "miljøvennlig" politikk, men at det blant annet kan gi støtte til en mer nyttemaksimerende politikk. Analysene skal baseres på kvalitative intervjuer med embetsmenn og fageksperter i de to landene, samt offentlige dokumenter fra politiske, administrative og faglige kilder.

Arbeidet med å samle inn og analysere data vil skje i et tett samarbeid med forskerne på prosjektet. I tillegg til stipendiaten vil forskergruppen bestå av to forskere i Norge (UiB og NORCE) og forskere i Sverige (Universitetet i Örebro). Søkere inviteres til å foreslå problemstillinger og perspektiver som er relevante for EcoLogic og som man er særskilt interessert i å utforske som stipendiat på prosjektet. Søkere oppfordres derfor til å sette seg inn i prosjektbeskrivelsen, denne er tilgjengelig via denne lenken eller på forespørsel.

Stipendiaten vil være ansatt ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og inngå i stipendiatgruppen der, men vil ha sitt arbeidssted på Senter for klima og energiomstilling (CET). CET er et tverrfaglig forskingssenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet som har som mål å skape handlingsretta kunnskap om hvordan man kan oppnå dyp, rask og bærekraftig transformasjon av samfunnet for å møte klimautfordringene.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Mastergrad eller tilsvarende utdanning fra utlandet innen et relevant samfunnsvitenskapelig fag, for eksempel statsvitenskap, sosiologi, e.l. Graden må være avlagt innen fristen for søknaden.
 • Minstekravet for søkerne skal normalt være B, eller bedre, både på masteroppgaven og for mastergraden som helhet. Kompetanse, erfaring og interesse innen temaet for EcoLogic-prosjektet (prosjektbeskrivelsen vil være viktig i vurderingen av søkerne).
 • Erfaring med relevante metoder, for eksempel dybdeintervju, dokumentanalyser og lignende.
 • Kunnskap om og interesse for relevante teoretiske perspektiver og tema, og evne til å jobbe sammen med andre.
 • Man må beherske norsk eller annet skandinavisk språk, dette er et krav fordi prosjekt sitt empiriske felt og datamateriale står i en norsk og svensk kontekst. Kompetanse i skriftlig og muntlig engelsk er en fordel.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Gode evner til selvstendig og systematisk arbeid

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

For stillinga gjeldt følgande:

Om ph.d.-utdanningen:

Som stipendiat skal du delta i ph.d.-utdanningen ved Det samfunnsvitskaplege fakultet, UiB. Utdanningen har en normert tidsramme på 3 år, og leder frem til en ph.d.-grad. For opptak må du ha fullført mastergrad. Omfanget av mastergraden må normalt være på 120 studiepoeng og bygge på ein bachelorgrad på 180 studiepoeng (normalt 2+3 år), eller en integrert mastergrad av 300 studiepoeng (5 år). I mastergraden skal det normalt inngå et selvstendig arbeid arbeid av et omfang på minimum 30 studiepoeng. Mastergraden skal normalt være innen det fagområdet det vært søkt om opptak til.

Det er forventet at den som mottar stillingen bor og arbeider i Bergen-området i prosjektperioden og deltar aktivt i felles aktivitetar på instituttet og på CET.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter lønnstrinn 54 (st. kode 1017) ved tilsetting. Dette utgjør en årslønn på kr 491 200 brutto. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen
 • Godt faglig og sosialt miljø med høy kvalitet på forsking og undervisning.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Prosjektet:

En kortfattet prosjektbeskrivelse (5-8 sider) skal leveres sammen med søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal gjøre rede for tema, problemstilling(er) og valg av teori og metode. Beskrivelsen skal inneholde et forslag til fremdriftsplan for de ulike delene av forskingsarbeidet. Ved tilsetting vil prosjektbeskrivelsen være grunnlaget for opptak til ph.d.-utdanningen. Prosjektbeskrivelsen bør også inneholde forslag til hvordan man ser for seg at doktorgradsprosjektet passer innenfor rammene av EcoLogic-prosjektet.

Søknaden skal inneholde:

 • En kort redegjørelse for søkeren sine forskingsinteresser og motivasjon for å søke stillingen
 • Prosjektbeskrivelse (5-8 sider)
 • Navn og kontaktopplysninger til to referansepersoner, en av disse må være hovedveilederen fra masteroppgaven eller tilsvarende oppgave
 • CV
 • Karakterutskrifter og vitnemål for bachelor- og mastergrad
 • Relevante attester
 • Eventuell liste over vitenskapelig arbeid (publikasjonsliste)
 • Eventuelle publikasjoner
 • Dersom du har mastergrad fra utenlandsk lærested, eller 2-årig disiplinbasert mastergrad (eller tilsvarende) innen et annet fagområde enn det du vil bli knyttet til, kan du bli bedt om å sende inn en oversikt over pensum til den mastergraden du har oppnådd

Søknad og vedlegg med attesterte oversettelser til engelsk eller et skandinavisk språk må lastes opp i Jobbnorge via lenke på denne siden "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 15. august 2022.

Søknaden må merkes: 2022/7850

Søknader uten prosjektbeskrivelse eller søknader som blir sendt på e-post vil ikke bli vurdert. Bare vedlagte dokument vil bli lagt til grunn for vurdering.

Generell informasjon:

Nærmere opplysninger om stillingen kan en få ved å henvende seg til:

 • Professor Simon Neby (Adm.Org/CET), e-post: [email protected] , tlf.: +47 45460249 eller +47 55588344

Praktiske spørsmål kring søknadsprosessen kan rettes til HR – seniorkonsulent Hanne Cappelen, [email protected]

Den som blir ansatt vil bli tatt opp i fakultetet si ph.d.-utdanning. Eventuelle spørsmål om ph.d.-utdanningen kan rettes til rådgiver: [email protected]

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er derfor et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS