LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Ph.d.-stipendiat i informatikk: Visuell datavitskap for å meistre komplekse simuleringsensemble

Søknadsfrist: 03.04.2023

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av sju institutt og en rekke sentre. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Stipendiat i informatikk

Ved Institutt for informatikk er det ledig ei stilling som stipendiat i informatikk. Stillinga er for ein åremålsperiode på tre år, med høve til eit fjerde år. Stillinga er knytt til prosjektet «Visual Data Science to Master Complex Simulation Ensembles», som er eit samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Universitetet i Stuttgart i Tyskland. Den planlagde forskinga vil bli gjort i samanheng med CEDAS, UiBs senter for Data Science.

Om instituttet

Digitalisering av næringsliv, offentleg forvaltning og utdanning gjer at informatikk spelar ei stadig viktigare rolle i samfunnsutviklinga. Forsking og utdanning i informatikk er avgjerande for at den digitale transformasjonen av samfunnet skal lykkast. Institutt for informatikk bidreg til dette gjennom åtte etablerte forskingsgrupper som leverer forsking og utdanning av høg internasjonal kvalitet innan algoritmar, bioinformatikk, maskinlæring, optimering, programmeringsteori, sikker kommunikasjon, visualisering og informatikk fagdidaktikk. Instituttet tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. På grunn av den sentrale rolla som informatikk spelar i samfunnet, er instituttet i sterk vekst når det gjeld talet på studentar, forskingsretningar og tilsette. Vi har om lag 900 studentar og 150 tilsette, deriblant 37 førsteamanuensar og professorar og 70 stipendiatar. Vi har etablert Center for Data Science (CEDAS) som ei viktig utviding av aktivitetane våre innan forsking og utdanning, tverrfagleg samarbeid innan Data Science, maskinlæring og kunstig intelligens, i tillegg til andre relaterte emne og bruksområde.

Om prosjektet/arbeidsoppgåver:

Alle tilsette vert forventa å bidra til framifrå forsking og undervisning av høg internasjonal kvalitet. Arbeidsplass for denne stillinga vil vere ved (1) UiBs senter for datavitskap (data science), CEDAS, (2) dei involverte forskingsgruppene innan visualisering og maskinlæring, og dessutan (3) samarbeid mellom UiB og Universitetet i Stuttgart. Samarbeidet med UiBs institutt for geofag er òg viktig for denne stillinga. Ph.d.-prosjektet er leia av Prof. H. Hauser (visuell datavitskap) og bi-leia av førsteamanuensis N. Blaser (maskinlæring) og dessutan Professor Th. Spengler (meteorologi). Professor Th. Ertl og M. Sedlmair frå Universitetet i Stuttgart er òg involvert i den planlagde forskinga. Prosjektet går i korte trekk ut på følgjande: For å forstå ibuande uvisser i vêrpredikasjon, er det vanleg å konsultera stokastisk forstyrra simuleringsensembler med svært detaljerte ensemblemedlemmer. Å trekka ut relevante konklusjonar frå slike ensemble er svært utfordrande og avheng av ein vellykka kondensering av dataa. Spesielt når ein tar sikte på ei tolking av eit heilt ensemble når det gjeld domenerelevante trekk, som syklonar, frontar, regn osb., er oppsummering svært vanskeleg og berre mogleg på grunnlag av ekspertkunnskap. Vi føreser at nye visuelle dataviteskapelege metodar frå dette prosjektet i betydeleg grad vil støtta studiet av slike rike ensemble.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjarar må ha oppnådd mastergrad eller tilsvarande utdanning i informatikk, eller ha levert masteroppgåva til vurdering innan søknadsfristen er ute. Det er ein føresetnad at mastergraden er oppnådd før tilsetjing kan skje.
 • Søkjarar må dokumentera utdanninga si innan visualisering, visuell datavitskap, visuell databehandling eller eit nært nærskyldt felt.
 • Utdanning i/erfaring med maskinlæring, topologisk dataanalyse og/eller meteorologi er ein føremon
 • Ei solid matematisk utdanning (lineær algebra, kalkulus, etc., som del av grunnutdanninga) er eit krav og må dokumenterast i søknaden. Søkjarar må beskrive sitt kunnskapsnivå innan matematikk og tekniske emne.
 • Solid kunnskap og betydeleg erfaring med programmering er eit krav og må dokumenterast i søknaden. Eventuelle spesielle kunnskapar og/eller erfaringar med omsyn til datavitskap (data science) bør forklarast.
 • Søkjarar må forklara motivasjonen sin for å søka i følgjebrevet, også eksplisitt forhalda seg til prosjektkonteksten for denne stillinga (sjå ovanfor).
 • Søkjarar må kunne arbeide sjølvstendig og strukturert og ha gode samarbeidsevner.
 • Søkjarar må ha gode skriftlege og munnlege engelskkunnskapar
 • Kunnskapar i norsk (eller eit anna skandinavisk språk) er ein føremon.
 • Sterke personlege og relasjonelle eigenskapar er velkomne. Ambisjon og potensial tel òg ved vurdering av søknader.

For stillinga gjeldt følgande:

Om stillinga som ph.d.-stipendiat: Samla stipendperiode er 3 år, med høve til eit 4. år beståande av pliktarbeid (til dømes undervisning) fordelt med 25 % over tilsetjingsperioden. Dette avheng av kandidaten sine kvalifikasjonar og instituttet sitt behov for undervisning, og vert avgjort av instituttleiar ved tilsetjing. Om du tidlegare har vore tilsett i rekrutteringsstilling (stipendiat, vitskapleg assistent eller liknande), kan det bli gjort frådrag i tilsetjingsperioden.

Om forskarutdanninga: Som ph.d. stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ein ph.d.- grad innanfor ei tidsramme på 3 år. Frist for å søkje om opptak til ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet er to månadar etter tiltreding i stillinga eller etter oppstart av det forskingsprosjektet som skal leie fram til ph.d.-graden. Det er ein føresetnad at du fyller krava for opptak til ph.d.- studiet ved Universitetet i Bergen.

Vi kan tilby:

 • eit godt og fagleg stimulerande arbeidsmiljø
 • løn som stipendiat (kode 1017) i samsvar med det statlege lønnsregulativet. Dette utgjer ei brutto årsløn på kr 501 200 (tilsvarande lønstrin 54). Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • gode velferdsordningar.

Søknaden skal innehalde:

 • ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga, relatert eksplisitt til prosjektkonteksten for denne stillinga, inkludert ei utgreiing om søkjaren sitt kunnskapsnivå innan matematikk og tekniske emne samt kunnskap og erfaring med data science (sjå ovanfor)
 • namn og kontaktopplysningar til to referansar. Ein av desse bør vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva eller tilsvarande oppgåve.
 • CV
 • karakterutskrifter/vitnemål som viser fullført bachelor- og mastergrad (eller tilsvarande utdanning). Dersom mastergrada enno ikkje er fullført 100 %, må det leverast ei stadfesting frå vertsinstitusjonen som bekreftar at masteroppgåva er levert.
 • relevante sertifikat/referansar/anbefalingsbrev, viss tilgjengeleg
 • godkjend dokumentasjon på at du oppfyller krav til engelskkunnskapar (dersom påkravd, jfr. Krav til engelskkunnskaper ved opptak til ph.d.-programmet)
 • eventuell liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)
 • eventuelle publikasjonar

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i Jobbnorge.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til Professor Helwig Hauser.

For HR-relaterte førespurnader, ta kontakt med Mathilde Høgalmen.

Ansettelse er underlagt godkjenning i henhold til loven om eksportkontroll

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, gjeld reglane for moderat kjønnskvotering.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS