LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

2 stipendiatstillingar ved Det juridiske fakultet

Søknadsfrist: 15.10.2023

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det juridiske fakultet - Les meir om fakultet her. 

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Om stillingane

Ved Det juridiske fakultet er det to ledige stipendiatstillingar:

 • Ei stilling er tematisk open innanfor ramma av dei faglege tyngdepunkta omtalt i Strategiplanen for Det juridiske fakultet 2023–2030.
 • Ei stilling er øyremerkt forskingssenteret CENTENOL (Centre for the Europeanization of Norwegian Law), knytt til senterets forsking på retten til fri bevegelighet under EØS-lovgivningen og korleis denne påverkar norsk rett. Det opnast for søknader i heile bredda av senterets faglege tematikk, men prosjekt med relevans for arbeidspakken «Immigration law» (WP2) vil bli særleg prioriterte.

Normal åremålsperiode for stillingane er fire år med 25 prosent pliktarbeid. Avgjerda av om det skal leggjast til eitt år med pliktarbeid i form av undervisning, skal treffast innan seks månader. Eventuell undervisning skal kunne gjennomførast innanfor dei obligatoriske emna i masterstudiet i rettsvitskap ved UiB. Åremålsperiode med pliktarbeid blir vurdert særskilt etter søkjaren sine kvalifikasjonar.

 Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Du må ha mastergrad i rettsvitskap eller tilsvarande juridisk utdanning. Det er ein føresetnad at du har levert masteroppgåva innan søknadsfristen, og at mastergraden er oppnådd før tilsetjing kan skje.
 • Du må gjennom karakternivå og/eller skriftlege arbeid ha vist eit høgt fagleg nivå, som kvalifiserer for rettsvitskapleg arbeid
 • Du må kunne arbeide sjølvstendig og strukturert
 • Du må ha gode samarbeidsevner og evne til å bidra til utvikling av faget
 • Du må ta aktivt del i utviklinga av eit godt fagmiljø

For stillinga gjeldt følgande:

Om stipendiatstillinga

Administrasjons- og undervisningsspråket på fakultetet sitt doktorgradsprogram er til vanleg norsk. Eventuell undervisning skal kunne gjennomførast innanfor dei obligatoriske emna i masterstudiet i rettsvitskap ved UiB.

Prosjektskildringa bør vere på ca. 10 sider, og ho skal innehalde ein plan for gjennomføringa av prosjektet og forskarutdanninga. Prosjektet skal enten ta opp relevante problemstillingar for norske rettsforhold (inkludert komparative analyser) eller internasjonale spørsmål av betydning for fleire europeiske land. Prosjektskildringa skal følgje dei krava til innhald som står i rettleiinga for søkjarar til stipendiatstilling.

Prosjektskildringa for det øyremerkte prosjektet knytt til CENTENOL skal vere tematisk kopla til senterets faglege innretning (les meir på senterets nettsider).

Om forskarutdanninga

Som stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ein ph.d-grad innanfor ei tidsramme på tre år.

I tillegg til å fylle det generelle kravet for tilsetjing, må søkarane fylle kravet for opptak på fakultetet sitt ph.d.-program. Fakultetet nemner opp ein rettleiar for kandidaten etter tilsetjing og opptak på ph.d.-programmet.

Vi tilbyr

 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Løn etter lønssteg 54-59 (kode 1017) ut frå relevant praksis. Dette ligg for tida i spennet mellom 532 200,- og 575 400,-. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det bli aktuelt å vurdere høgare løn.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • Gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde

 • Ei kort utgreiing om forskingsinteressene dine og motivasjonen for å søkje stillinga
 • CV
 • Kopiar av karakterutskrifter og vitnemål for mastergrad, alternativt ei stadfesting av at mastergradsoppgåva er levert, samt relevante attestar
 • Vitskaplege arbeid og liste over desse (publikasjonsliste)
 • Namn og kontaktopplysningar til to referansepersonar, ein av desse bør vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva eller tilsvarande oppgåve
 • Søkjarar med utanlandsk utdanning må leggje ved offisiell dokumentasjon som viser kva for karakterar på vitnemålet som er på eit høgt fagleg nivå, og kva for kriterium som ligg til grunn for ei slik vurdering
 • Søkjarar med utanlandsk utdanning må òg leggje ved sertifisert omsetjing til engelsk eller skandinavisk dersom originalvitnemålet, karakterutskriftene og tilleggsdokumentasjonen eller vitskaplege arbeid ikkje er på eit av desse språka. Søkjar må i tillegg leggje ved NOKUT si generelle godkjenning av at utdanninga samsvarer med norsk mastergrad. Sjå Utdanning fra utlandet | HK-dir (hkdir.no) for meir informasjon om generell godkjenning av høgare utdanning.
 • All dokumentasjon må vere lagd ved søknaden. Søknaden skal vere komplett innan søknadsfristen. Fakultetet gjev inga vurdering av søknadene på førehand.

Du må laste opp søknad og vedlegg i Jobbnorge via lenkje på denne sida merka «Søk stillingen».

Generell informasjon:

Dei best kvalifiserte søkjarane vil bli kalla inn til intervju.

Utfyllande opplysningar om stillingane kan du få ved å vende deg til:

 • HR ved fakultetet, epostadresse hrjur@uib.no, eller til 
 • Prodekan for forsking Ragna Aarli, tlf. 55 58 95 52, e-post: ragna.aarli@uib.no

 For stillinga knytt til CENTENOL kan du óg kontakte senterleiar Christian Franklin, Christian.Franklin@uib.no.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn og nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Den som blir tilsett, må rette seg etter dei retningslinjene som til ei kvar tid gjeld for stillinga. Vi viser elles til rettleiing for søkjarar til stipendiatstilling som du finn på denne nettsida.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS