LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

1 stipendiatstilling ved Det juridiske fakultet (3 eller 4 år)

Søknadsfrist: 01.10.2023

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.

 

Det juridiske fakultet - Les meir om fakultet her. 

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Om stillinga

Ved Det juridiske fakultet er det ledig ei stilling som stipendiat knytt til prosjektet «Artificial Intelligence in Education: Layers of Trust (EduTrust AI)».

Prosjektet er tverrfagleg og koplar informatikk og informasjonsvitskap, læringsvitskap, samfunnsvitskap og rettsvitskap for å utvikle ny kunnskap om påliteleg bruk av kunstig intelligens (KI) i utdanningssektoren der transparente og rettferdige KI systemer også må baserast på tillit og ha høg grad av aksept i samfunnet. Det rettsvitskaplege bidraget i prosjektet skal vere innan rettsområda EU/EØS-reglar om personvern og koplinga mellom personvern og KI. Det er eit krav at den som blir tilsett har erfaring frå desse rettsområda.

Stillinga er for ein periode på tre år, og kan bli forlenga til fire år dersom den som vert tilsett er kvalifisert til å undervise på dei obligatoriske emna på fakultetet sitt masterprogram. Tiltreding er seinast 15. januar eller før etter avtale.

 Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Du må ha norsk mastergrad i rettsvitskap eller tilsvarande utanlandsk utdanning
 • Du må ha erfaring frå rettsområda personvern, EU/EØS-rett og deira kopling til kunstig intelligens. Kunnskap om bruken av KI i utdanningssektoren er ein fordel, men ikkje eit krav
 • Du må gjennom karakternivå og/eller skriftlege arbeid ha vist eit høgt fagleg nivå, som kvalifiserer for eit rettsvitskapleg forskingsarbeid
 • Du må kunne arbeide sjølvstendig og strukturert, og ha evne til å samarbeide med andre, særleg med tanke på at prosjektet inngår i eit tverrfagleg og internasjonalt samarbeid
 • Du må ha gode kunnskapar i engelsk, munnleg som skriftleg.
 • Det er ein klar fordel med kunnskap om norsk rettssystem, lover og reglar og at du er flytande i norsk eller eit anna skandinavisk språk

For stillinga gjeldt følgande:

Som stipendiat tilknytt EduTrust AI:

 • Arbeide med ei doktoravhandling (artikkelbasert eller monografi) som skal leverast mot slutten av stipendiatperioden
 • Ta del i ph.d.-programmet ved Det juridiske fakultet
 • Bidra til å formidle prosjektresultata og kunnskap om prosjektet på relevante arenaar
 • Delta på og være med å organisere dei tverrfaglege aktivitetane i prosjektet, i tett samarbeid med dei andre prosjektmedlemane
 • Delta aktivt som medlem av Forskargruppa for europarett (BERG) og Forskargruppa for informasjons- og innovasjonsrett, og vere med på å byggje opp eit godt fagmiljø ved fakultetet.

EduTrust AI-prosjektet

Hovudmålet med EduTrust AI er å utvikle framifrå forsking innan området påliteleg KI i utdanning. Gjennom eit tverrfagleg samarbeid mellom Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE), Det psykologiske fakultet og Det juridiske fakultet ved UiB, vil prosjektet 1) identifisere korleis tillit blir forstått og knytt til bruken av KI i utdanningssektoren med omsyn til dei komplekse ansvarlegheitsrelasjonane (konseptuelt rammeverk), 2) utvikle retningslinjer (pedagogiske, teknologiske og regulatoriske) for KI applikasjonar i utdanning som er tilstrekkeleg transparente, tolkbare og ansvarlege for ulike interessentar, 3) utvikle målretta material og verktøy for interessentgruppar for å bygge og støtte tillit til bruken av KI i utdanningssektoren , og 4) omsette innsikter om juridiske, psykologiske og sosiokulturelle determinantar av tillit til juridiske krav i utdanningssektoren. Slik skal EduTrust AI bidra med vitskapleg verdi og gje innspel til dei praktiske rammeverka knytt til dei utfordrande spørsmåla rundt bruk av studentdata og KI-system i utdanning, relevant for fagområda rettsvitskap, informasjonsvitskap og informatikk, læringsvitskap og samfunnsvitskap. Prosjektet er finansiert av Trond Mohn Stiftelse (TMS).

Som stipendiat knytt til Det juridiske fakultet skal du bidra med forsking på det juridiske rammeverket gjennom analysar av relevante EU/EØS-regler om personvern og KI samt nasjonal regulering av utdanningssektoren (til dømes opplæringslova & universitets- og høyskolelova). Spørsmålet om regelverket sikrar påliteleg KI i utdanningssektoren vil vere sentralt og, viss nødvendig, skal du i samarbeid med prosjektmedarbeidarane sjå på moglegheita for regulatorisk utvikling på både EU/EØS- og nasjonalt nivå som etterlyst av Personvernkommisjonen (NOU 2022: 11).

Forskarane ved Det juridiske fakultet vil samarbeide med Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE) og Det psykologiske fakultet ved UiB, og vere i dialog med prosjektet sitt Scientific Advisory Board. For meir informasjon sjå prosjektet si nettside, eller ta kontakt med førsteamanuensis Malgorzata.Cyndecka@uib.no.

Om forskarutdanninga

Som stipendiat skal du delta i fakultetets utdanningsprogram for ein ph.d.-grad innanfor ei tidsramme på 3 år. Les meir om forskarutdanninga ved fakultetet her. Det er ein føresetnad at du fyller krava for opptak til ph.d.-studiet ved Universitet i Bergen.

Vi tilbyr:

 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø ved fakultetet, med særs gode moglegheiter for kompetanseutvikling
 • Opning for å søke stipend for å gjennomføre forskingsopphald ved institusjonar utanlands som ein del av stillinga
 • Løn som stipendiat (kode 1017) i samsvar med det statlege lønsregulativet. Dette ligg for tida i spennet mellom 532 200,- og 575 400,- (tilsvarande lønnssteg 54-59). For særleg kvalifiserte søkjarar kan det bli aktuelt å vurdere høgare løn
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • Gode velferdsordningar

Du kan lese meir om kva Universitetet i Bergen kan tilby sine tilsette.

Søknaden skal innehalde:

 • Ei kort utgreiing om forskingsinteressene dine og motivasjonen for å søkje stillinga, og korleis dette er i samsvar med prosjektmåla i EduTrust AI-prosjektet. Sjå prosjektet si nettside for informasjon om prosjektmåla.
 • CV (fyllast ut i søknadsportalen)
 • Prosjektomtale (8-10 sider). Omtalen skal innehalde ei beskriving av Ph.d.-prosjektet sitt overordna tema, mål, teori og metode, samt ein plan for gjennomføringa av prosjektet og forskarutdanninga (sjå rettleiing her)
 • Kopiar av karakterutskrifter og vitnemål
 • Liste over vitskapleg arbeid (publikasjonsliste)
 • Full versjon av masteravhandlinga og inntil 3 andre faglege publikasjonar i pdf-format. Publikasjonane må vere på engelsk eller eit skandinavisk språk, med mindre anna er avtalt. Søkar kan velge å inkludere upubliserte manuskript
 • Namn og kontaktopplysningar til to referansepersonar, ein av desse bør fortrinnsvis vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva

Søkarar med utanlandsk utdanning må òg legge ved sertifisert omsetjing til engelsk eller skandinavisk dersom originalvitnemåla, karakterutskriftene og tilleggsdokumentasjonen ikkje er på eit av desse språka. Søkarar må i tillegg leggje ved NOKUT si generelle godkjenning av at utdanninga samsvarer med norsk mastergrad. Sjå: Utdanning fra utlandet | HK-dir (hkdir.no) for meir informasjon om generell godkjenning av høgare utdanning.

Søknaden og prosjektomtalen kan skrivast på engelsk, norsk eller eit anna skandinavisk språk. All dokumentasjon må vere lagd ved søknaden. Søknad og vedlegg må lastast opp i JobbNorge via lenke på denne sida merka «Søk stillingen».

Søknaden skal vere komplett innan søknadsfristen. Søknader som ikkje inkluderer alle dei obligatoriske vedlegga vil ikkje bli vurdert.

Søknadsfristen er 01. oktober 2023.

Generell informasjon:

Vurderinga av søkarane vil leggje vekt på kvaliteten på prosjektomtalen og relevansen for EduTrust AI-prosjektet. Vurderinga vil òg leggje vekt på søkjaren sine faglege og personlege føresetnadar for å gjennomføre ph.d.-programmet og bidra til fagmiljøet ved fakultetet. Dei best kvalifiserte søkjarane vil bli kalla inn til intervju.

Nærare informasjon om tilsettingsprosessen ved Universitetet i Bergen her.

 • Utfyllande opplysningar om stillinga og prosjektet kan ein få ved å vende seg til: førsteamanuensis Malgorzata Cyndecka (e-post Malgorzata.Cyndecka@uib.no, tel. + 47 91101024).
 • Utfyllande informasjon om rekrutteringsprosessen og tilsetjingsvilkår kan ein få ved å vende seg til HR ved fakultetet (e-post hrjur@uib.no).

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Den som blir tilsett, må rette seg etter dei retningslinene som til ei kvar tid gjeld for stillinga.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS