Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat i komparativ urfolksforskning

Søknadsfrist: 25.09.2020

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det ledig en stilling som stipendiat for søker som ønsker å ta graden philosophiae doctor (ph.d.). Stillingen er tilknyttet Institutt for samfunnsvitenskap (ISV).Ansettelsesperioden gjelder for fire år.

En stipendiatstilling har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden.

Stillingens forskningsområde

Komparativ urfolksforskning: I løpet av de siste tiårene har posisjonen til nordlige urfolk blitt styrket, og de har en bemerkelsesverdig sterk stilling sammenlignet med urfolk i andre deler av verden. En grunn er betydningen til folkerett og internasjonale prosesser, en annen etablering av selvstendige urfolksinstitusjoner, og en tredje deltakelse og involvering i sentrale beslutningsprosesser. Posisjonen er imidlertid under kontinuerlig press, hvor ikke minst store industrielle prosjekter defineres som en trussel mot tradisjonell bruk av arealer og ressurser.Siktemålet med dette prosjektet er å studere urfolks inkludering og påvirkning i konsekvensutredninger ved større industrielle utbygginger. Dette er prosesser hvor urfolk har fått gjennomslag for kravene om involvering, og hvor det antas at deres rolle er styrket. Vi vet imidlertid ikke om det er tilfelle. Har de ressurser til å delta? På hvilken måte er det mulig å skape balanse mellom ulike typer aktører i konsekvensutredninger? Påvirkes slike prosesser av folkerettslige rammer som urfolk legger stor vekt på? I prosjektet er formålet å studere hva som skjer i møtet mellom urfolksinteresser og andre samfunnsinteresser, om deltakelsen har betydning for urfolk, og hva som gjør konsekvensutredninger viktige. Oppmerksomheten rettes mot prosjekter – gruver og energiutbygging – som fører til omfattende miljø- og arealinngrep.

Prosjektet skal være et bidrag til komparativ urfolksforskning med studier fra Norge og Canada. Dette er to liberale og demokratiske systemer hvor urfolk har fått gjennomslag, og har blitt involvert, men hvor ulikheter i styresett og urfolkenes situasjon gjør at det må forventes forskjeller i inkludering gjennomslag.Et kort notat om stipendiatprosjektet er tilgjengelig ved henvendelse til professor Hans Kristian Hernes.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen (og prosjektet) fås ved henvendelse til:

Stillingens tilhørighet

Stillingen er tilknyttet Institutt for samfunnsvitenskap (ISV). ISV har 7 administrative stillinger og om lag 65 årsverk i vitenskapelige stillinger innen sosiologi, statsvitenskap, samfunnsplanlegging og sosialantropologi. Forskningsvirksomheten ved instituttet er tematisk allsidig og fordelt på grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid. Instituttet tilbyr studieprogram for bachelor-, master- og ph.d.-grad. I tillegg har instituttet flere tverrfaglige studietilbud og et omfangsrikt etter- og videreutdanningstilbud.

Den som tilsettes skal ha sin daglige arbeidsplass ved UiT, campus Tromsø.

Det oppfordres til et 6-12 måneders opphold ved et utenlandsk universitet i løpet av stipendiatperioden.

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes må oppfylle kravet for opptak på fakultetets ph.d.-program, jf. § 6 i ph.d.-forskriften ved UiT. I tillegg må det dokumenteres engelsk-kunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse, se her for hvordan dokumentere disse.

For å bli ansatt i stillingen kreves samfunnsvitenskapelig mastergrad, fortrinnsvis i statsvitenskap, offentlig politikk og administrasjon eller lignende.

Språkkrav: skandinavisk språk og engelsk.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Mer informasjon om studiet finner du på denne siden: uit.no/hsl/phd

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no. Søknad via e-post kan ikke godkjennes.

Følgende skal vedlegges den elektroniske søknaden:

 • søknadsbrev
 • prosjektbeskrivelse (mal for prosjektbeskrivelse finner du her: prosjektbeskrivelse)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og karakterutskrift fra bachelorgrad eller tilsvarende
 • vitnemål og karakterutskrift fra mastergrad eller tilsvarende
 • diploma supplement for avlagte grader
 • dokumentasjon av engelskkunnskaper (se her)
 • attester
 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • liste over arbeider søker ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen og beskrivelse av disse (se nedenfor)
  • forfatter(e), arbeidets tittel
  • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
  • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall
 • mastergradsoppgave
 • andre arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.

Søkere må levere en kort prosjektbeskrivelse (ca. 5 sider). Søknaden skal også inneholde et kort brev om motivasjonen for å søke stillingen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen må vedlegges den elektroniske søknaden innen fastsatt frist.

Arbeidsbetingelser

Normal tilsettingsperiode er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for fakultetet.

Stillingen vil spesielt bli tillagt undervisning i samfunnsvitenskap.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial for forskning slik dette framgår av masteroppgaven eller tilsvarende, eventuelle andre vitenskapelige arbeider og prosjektbeskrivelsen.

I tillegg kan det tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet. Eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner, herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling kan også ha betydning.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Det vises for øvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent ved UiT og forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. UiT kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres.Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS