Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiatstilling tilknyttet prosjektet "Urban Transformation in a Warming Arctic"

Søknadsfrist: 30.09.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning / Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Stipendiatstilling tilknyttet prosjektet "Urban Transformation in a Warming Arctic"

Ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL), Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR), er det en ledig stilling som stipendiat tilknyttet det tverrfaglige prosjektet «Urban Transformation in a Warming Arctic: The Continued Effects of Nordic Colonialism in Urban Development and Planning (UrbTrans)». Prosjektet finansieres av Tromsø Forskningsstiftelse og Norges Forskningsråd, og ledes av prosjektleder Tone Huse.

Prosjektet

“Arktis brenner og Grønland smelter”, skrev det populærvitenskapelige magasinet ScienceNews.org etter en rekordvarm juli i 2019. Storbranner herjet og offentlighetens oppmerksomhet ble nok en gang ledet mot de markante klimaendringene i Arktis. Denne utviklingen danner også bakteppet for UrbTrans, et radikalt interdisiplinært prosjekt som vil analysere hvordan borgere og myndigheter i Grønlands hovedstad, Nuuk, responderer på utfordringene og mulighetene som et varmere Arktis bringer med seg. UrbTrans vil videre arbeide for å utvide den temporære rammen for studiet av Arktis, for slik å kunne studere samtidens dramatiske endringer side om side med Nuuk sin fortid som koloniby. Et sentralt spørsmål i prosjektet blir dermed hvordan byens historie aktiveres i og påvirker pågående transformasjonsprosesser. Dette vil innebære inngående studier av den nordiske kolonialismens karakter og fortsatte påvirkning på det grønlandske samfunnet, samt innovativt metodologisk arbeid som krysser de tradisjonelle skillene mellom humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning.

UrbTrans bygger på vitenskaps- og teknologistudier (Science and Technology Studies/STS), men vil også dra aktivt på et mangfold av forskningsfelter og disipliner, fra studier av Arktis, postkoloniale- og urfolksstudier til arkitektur, geografi og historie. Prosjektet vil videre kombinere metodene arkivstudier, dokumentanalyse og etnografi, og gjennom dette forene studiet av fortid og samtid. PhD kandidaten vil utføre uavhengig forskning som i hovedsak bygger på etnografiske studier, men vil også oppfordres til å engasjere seg i felles forskningsoppgaver som går på tvers av prosjektets forskningsmetoder.

Om stillingen

Stillingen gjelder for en periode på tre år.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her: https://uit.no/phd

Prosjektets kjernegruppe vil bestå av to stipendiater, to postdoktorer og prosjektleder. I tillegg vil prosjektet samarbeide med nasjonale og internasjonale partnere, inkludert kuratorer, kunstnere og akademikere. Den som ansettes forventes å bidra til gruppas aktiviteter som felles feltarbeid, fellesorganiserte seminarer og utarbeidelse av en utstilling. Videre forventes stipendiaten å ta ansvar for forskningsoppgaver nærmere spesifisert i prosjektbeskrivelsen til UrbTrans. I korte trekk vil det innebære å studere dagens byutviklingspraksis i Nuuk med fokus på forholdet mellom bolig og sosiokulturell marginalisering (se vedlagte prosjektbeskrivelse for UrbTrans for mer informasjon).

Arbeidssted er UiT Norges arktiske universitet, campus Tromsø.

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR)

AHR er en del av Fakultet for humaniora, religionsvitenskap og lærerutdanning (HSL). Instituttet har 29 faste vitenskapelige stillinger. Av disse er 8 i arkeologi, 14 i historie, 4 i religionsvitenskap og 3 i teologi. De ansatte på instituttet gir undervisning og veiledning på alle nivå fra bachelor til doktorgrad. AHR er et aktivt forskermiljø med 15 stipendiater og 1 postdoktor fordelt på instituttets fire fagområder.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Prosjektleder Tone Huse:

- Telefon: +47 473 36 065 - Epost: [email protected]

Eller instituttleder ved AHR, John McNicol:

- Telefon: +47 776 44 361 - Epost: [email protected]

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kollegaer
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad med relevans for prosjektet og forskningsoppgavene
 • En fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven.
 • Søkeren må kunne kommunisere på et skandinavisk språk og lese dansk.
 • Språkferdigheter i grønlandsk er en fordel
 • Det kreves dokumenterte engelskkunnskaper som beskrevet her

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge motivasjon og personlig egnethet for stillingen.

Søkers potensiale for forskning, personlige egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges.

Kandidaten må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram: Opptak PhD HSL-fakultetet

Vurdering av søkerne

I evalueringen av søkerne vil følgende vektlegges:

 • Prosjektets vitenskapelige nivå, forskningsrelevans og nytenkning
 • Søkerens evne til å fullføre prosjektet innenfor den tilgjengelige tiden og bidra til UrbTrans
 • Gode samarbeidsevner og evne til å fungere i tverrfaglige forskermiljø

Søknaden

Søknaden sendes via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader, evt. også diploma supplement
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper. Se her for hvordan dette må dokumenteres.
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 1-3 referanser
 • Masteroppgaven, og evt. andre vitenskapelige arbeider
 • Prosjektbeskrivelse for UrbTrans, samt mal for prosjektbeskrivelse finnes her

All dokumentasjon som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til et et skandinavisk språk eller engelsk. Vi aksepterer kun søknader som er sendt elektronisk via www.jobbnorge.no.

General information

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn tre år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen