LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat tilknyttet prosjektet RehabLos - kompetanseutvikling for og med fysioterapeuter

Søknadsfrist: 10.03.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO), Det helsevitenskapelige fakultet er det en ledig stilling som stipendiat tilknyttet prosjektet RehabLos. Stillingen er forbeholdt fysioterapeut med mastergrad, og prosjektet retter særlig fokus på kompetanseutvikling for- og med fysioterapeuter.

Arbeidssted er UiT Norges arktiske universitet campus Tromsø. Stillingen er ledig for tiltredelse fra 01.08.24, og du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud. Stipendiaten vil inngå i forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning Nord.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning med hovedtilknytning til ett av instituttet sine undervisningsprogram. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Mer informasjon om søknadsprosessen og ph.d.-forskrift finner du på Det helsevitenskapelige fakultets nettside.

Om prosjektet 

Prosjektet er en del av aksjonsforskningsprosjektet RehabLos som er en større satsning på samfunnsinkluderende rehabilitering til personer med ervervet hjerneskade i Nord-Norge. Internasjonale studier viser at personer med hjerneslag og pårørende opplever sviktende bistand for å mestre livet med sykdommen, håndtering av familielivet og reintegrering i samfunnet. Erfaringer fra første fase av RehabLos synliggjør at det er et stort behov for å utvikle kompetansegrunnlaget for aktører som jobber med pasientgruppen.

Fysioterapeuter er sentrale aktører i rehabiliteringsprosessen for personer med ervervet hjerneskade. Til tross for dette, opplever fysioterapeuter ofte at de har manglende kompetanse til å håndtere de komplekse, sammensatte problemstillingene som omfatter re-etablering i samfunnsdeltakelse. I dette stipendiatprosjektet ønsker vi, gjennom en samskapningsprosess med bred representasjon av relevante aktører, å utvikle og prøve ut et kompetansestøttesystem som støtter fysioterapeuter i kommunale tjenester i sitt tverrfaglige rehabiliteringsarbeid for samfunnsinkludering av personer med ervervet hjerneskade. Du kan lese mer om prosjektet på vår nettside: RehabLos

Hovedveileder er førsteamanuensis og fysioterapeut Marianne Eliassen. Veilederteamet består i tillegg av professor og ergoterapeut Cathrine Arntzen og førsteamanuensis og sosiolog Hege Andreassen. Stipendiaten vil i tillegg samarbeide med en bredt sammensatt prosjektgruppe i RehabLos, som blant annet består av andre stipendiater, forskere og samarbeidspartnere fra tjenestefeltet og brukerorganisasjoner.

Det er utarbeidet prosjektbeskrivelse for prosjektet som kan tilsendes på forespørsel. Prosjektet er ett av flere prosjekter, både Ph.d.- og masterprosjekter innen helsetjenesteforskning ved Det helsevitenskapelige fakultet og den som ansettes vil inngå i et aktivt forskningsmiljø innen tematikken.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Prosjektleder Marianne Eliassen, telefon: 77 66 05 15, e-post: marianne.eliassen@uit.no

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves autorisasjon som fysioterapeut og oppnådd relevant mastergrad innen f.eks. helsefag, fysioterapi, eller rehabilitering. Søker må ha oppnådd gjennomsnittskarakter C eller bedre, samt karakteren C eller bedre på masteroppgaven. Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Du kan fortsatt søke dersom du er i sluttfasen av mastergraden, men masteroppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen på stillingen. Masteroppgaven og karakterutskrifter fra graden må legges ved søknaden.Søkere må ha god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk. Søkere må dokumentere norsk/skandinavisk- og engelskkunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse. Nordiske søkere kan dokumentere dette med vitnemål fra videregående skole.

Ytterligere kvalifikasjoner vektlegges:

 • Interesse for forskning, utvikling- og prosjektarbeid
 • Kunnskap om, interesse for og fortrinnsvis erfaring med rehabilitering
 • Erfaring med tverrfaglig samhandling
 • Erfaring med kvalitative forskningsmetoder 

Søkers potensiale for prosjektarbeid og forskning, personlige egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges. Den rette kandidaten er ansvarsbevisst og kan arbeide strukturert og målrettet, både alene og sammen med andre. Videre ser vi etter en kandidat som har gode kommunikasjonsferdigheter og som engasjerer seg og bidrar i miljøet den blir en del av.

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. I tillegg kan det tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

UiT godkjenner normalt utenlandsk høyere utdanning fra land som har ratifisert Lisboakonvensjonen. 

Søker må ha karakteren C eller bedre på masteroppgaven og som snitt på mastergraden. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest to måneder etter tiltredelse i stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt og en aktiv forskningsgruppe
 • Gode karrieremuligheter 
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Stipendiater får normalt 532 200,- i årslønn med 3% økning pr. år.

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen 
 • CV 
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad 
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad 
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig) 
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper 
 • Dokumentasjon av norskkunnskaper eller annet skandinavisk språk 
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon 
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider 

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Du kan fortsatt søke dersom du er i sluttfasen av mastergraden, men masteroppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen på stillingen. Masteroppgaven og karakterutskrifter fra graden må legges ved søknaden.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Hvis dokumentasjon på engelskkunnskaper mangler på søknadstidspunktet, må det dokumenteres før tiltredelse. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.

Generell informasjon 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse. Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år. 

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS