LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat tilknyttet prosjektet HelseIntro

Søknadsfrist: 07.08.2021

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Stipendiat tilknyttet prosjektet HelseIntro – en studie om helseperspektivet i introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Om stillingen

Ved Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet er det en ledig stilling som stipendiat i prosjektet HelseIntro.

Institutt for samfunnsmedisin er organisert i seks forskningsgrupper og fire fagenheter for undervisning. Stillingen er tilknyttet Allmennmedisinsk forskningsgruppe. Den tilsatte vil bli del av den tverrfaglige prosjektgruppen til prosjektet HelseIntro – en studie om helseperspektivet i introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Stillingens forskningsområde og prosjektet

HelseIntro er et 4-årig kompetanse- og samarbeidsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd.

I prosjektet vil forskere, ansatte i nordnorske kommuner (Harstad, Senja, Sør-Varanger) og flyktninger samarbeide for å forstå hvorfor flyktninger med helseutfordringer ofte ikke fullfører introduksjonsprogrammet, og utvikle strategier for hvordan kommuner kan forbedre sitt arbeid med denne gruppen. Bakgrunn for prosjektet er at ikke alle flyktninger har like godt utbytte av introduksjonsprogrammet. Spesielt flyktninger med komplekse utfordringer, som helseproblemer, og kvinner ser ut til å oftere trenger forlengelser, faller fra eller er arbeidsledige etter programmet.

Vi samarbeider med de tre overnevnte kommunene, og skal også rekruttere tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet/flyktninger som medforskere.

Prosjektet har en mixed methods tilnærming med hovedvekt på kvalitative metoder, og den er delt inn i fire delstudier. I den kvantitative delen skal vi se på hvilke helseplager er mest assosiert med frafall og forlengelser i introduksjonsprogrammet og tilknytning til arbeidsmarkedet etter programtiden (delstudie 1). I de kvalitative delene skal vi undersøke hvorfor det er vanskelig å tilpasse programmet til behovene flyktninger med helseplager har, og hvordan flyktninger selv opplever å bli involvert i beslutninger angående programtilpasninger (delstudie 2). Videre ønsker vi å få en bedre forståelse av situasjonen flyktningfamilier (der en eller flere har helseplager) har når de er nye i Norge og må balansere hverdagslige utfordringer med deltakelse i introduksjonsprogrammet (delstudie 3). Som et siste steg i prosjektet vil vi gjennomføre dialogseminarer i de overnevnte kommuner for å utvikle ideer og verktøy kommunene kan ta med seg i arbeidet med flyktninger med helseutfordringer (delstudie 4). Vi kommer til å ha et kjønnsperspektiv i hele prosjektet, og spesielt fokus på kvinnenes situasjon.

Stipendiaten vil i hovedsak bli tilknyttet delstudie 3 som har som formål å få en bedre forståelse av situasjonen flyktningfamilier (der en eller flere har helseplager) har når de er nye i Norge og må balansere hverdagslige utfordringer med deltakelse i introduksjonsprogrammet. Dette innebærer etnografisk feltarbeid og kvalitative intervjuer, men det er ønskelig at stipendiaten videreutvikler stillingens forskningsspørsmål og metodologisk tilnærming sammen med veiledere etter egne interesser og motivasjoner (i tråd med prosjektets hovedformål). Videre har hele prosjektet fokus på kvinnenes situasjon spesielt og det er ønskelig at stipendiaten bidrar til å utforske dette på tvers av delstudiene. Søkere skal levere en prosjektbeskrivelse på 3-5 sider, der de beskriver hvordan de vil arbeide innenfor prosjektets formål og deres tentative ideer om hva de ønsker å legge vekt på i deres doktorgradsprosjekt.

Stipendiaten vil arbeide tett sammen med de andre forskere i arbeidspakken, kontaktpersonene i de overnevnte kommunene, og med de medforskende flyktningene.

En del reisevirksomhet i forbindelse med rekruttering, datainnsamling og prosjektmøter må påregnes.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Førsteamanuensis Johanna Laue:

eller førsteamanuensis Rita Sørly:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad eller tilsvarende i helsefag, samfunnsvitenskap eller fra helsefaglige profesjonsstudier som lege eller psykolog. Erfaring med bruk av kvalitative forskningsmetoder vektlegges.

Søkere skal ha dokumentert gode norsk eller annet skandinavisk spåk og engelsk. For nordiske søkere dokumenteres dette med vitenmål fra videregående.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges. Vi søker en engasjert og strukturert person med nysgjerrighet for fagområdet og som har lyst til å jobbe sammen med praksisfeltet og flyktninger med erfaring fra introduksjonsprogrammet. Det er viktig at den som tilsettes kan jobbe selvstendig, men også trives godt med tverrfaglig teamarbeid.

Søkerne må levere en prosjektskisse med det faglige grunnlaget for doktorgradsprosjektet. Prosjektbeskrivelsen skal ikke overstige 5 sider, inkludert litteraturreferanser. Den må inneholde en beskrivelse av temaet, forskningsspørsmål og en begrunnelse for valgene. Den endelige prosjektbeskrivelsen vil bli utviklet i samarbeid med veileder. Det er viktig at søkeren har passende bakgrunn og er motivert til å jobbe med prosjektet.

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at du leverer. Du må fortsatt levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultet og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

Søker må ha karakteren C eller bedre på masteroppgaven og som snitt på mastergraden. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest to måneder etter tiltredelse i stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger 
 • Gode velferdsordninger 
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde: 

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig)
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • Dokumentasjon av norskkunnskaper eller annet skandinavisk språk
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • Prosjektskisse (3-5 sider)

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen. 

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS