LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat tilknyttet prosjektet «Bærekraftig klinisk odontologisk praksis»

Søknadsfrist: 07.02.2021

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet / Institutt for klinisk odontolog

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for klinisk odontologi (IKO) er det ledig en stilling som stipendiat for søker som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d.). Stillingen er tilknyttet forskningsgruppe Klinisk og eksperimentell odontologi.

Stillingen er ledig for tiltredelse fra 01.03.2021 og gjelder for fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid, innen seks måneder etter å ha mottatt tilbud.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes på våre nettsider.

Institutt for klinisk odontologi (IKO)

Institutt for klinisk odontolog (IKO) er et av ti institutter ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. IKO har i underkant av 50 ansatte i vitenskapelige (faste og tilknyttede), tekniske og administrative stillinger. Instituttet har ansvaret for studieprogrammene bachelor i tannpleie, master i odontologi, samt spesialistutdanning for tannleger i samarbeid med Tannhelsetjenestens kompetansesenter Nord-Norge (TkNN). Instituttet er involvert i flere forskningsprosjekter med samarbeidspartnere både i Norge og i utlandet. Per tid har vi 11 ph.d.-studenter, samt seks forskerlinjestudenter som er involvert i ulike prosjekter under instituttet.

Stillingens forskningsområde

Forskningen utgjør 75% av stillingen. Stipendiaten skal gjennomføre en doktorgradsavhandling innen fire år, herunder forskerutdanning (ph.d.-kurs), planlegging og gjennomføring av datainnsamling, artikkelskriving (~tre vitenskapelige artikler) og sammenfatte dette (til en avhandling).

Prosjektet tar sikte på å kartlegge utfordringer innen klinisk odontologisk praksis og utvikle forslag til løsninger som kan bidra til å nå internasjonale klimamål og bærekraftsmål som FN har definert, og som Norge og UiT Norge arktiske universitet har forpliktet seg til å arbeide med. En rekke praksiser har allerede blitt identifiserte som bekymringsfulle, men uten at det er utviklet løsninger. Eksempler er høyt forbruk av engangsutstyr og kontaminert avfallshåndtering, utslipp av lystgass i atmosfæren etter bruk, og aerosolgenererende prosedyrer (AGP) i tannklinikker. Prosjektet vil utvikles og gjennomføres i partnerskap med et konsortium av ledende europeiske forskningsmiljøer som arbeider med denne problemstillingen, og i samarbeid med medlemmer i FDI-Verdens tannlegeforening «Sustainability in Dentistry»-prosjekt. Det tas også sikte på å søke om ekstern finansiering til prosjektet, eventuelt i partnerskap med SMB (Småbedrifter) og i konsultasjon med Innovasjon Norge.

Det forventes at kandidaten arbeider sammen med veileder i utviklingen av en detaljert prosjektbeskrivelse, og kandidaten vil kunne bli pålagt arbeidsoppgaver som inngår i planlegging og gjennomføring av nødvendig datainnsamling og eventuelle laboratorieanalyser, samt andre analyser.Undervisning og andre oppgaver for instituttet utgjør 25% av stillingen. Stillingen vil spesielt bli tillagt undervisning i den prekliniske og kliniske utdanningen av tannlegestudenter, men andre undervisningsoppgaver, som veiledning i emner kan også være aktuelle.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Vi kan tilby

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kollegaer
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves oppnådd norsk master i odontologi eller tilsvarende, og norsk autorisasjon som tannlege. Søker må ha minimum toårig klinisk praksis fra tannklinikk i Norge.

Det kreves dokumenterte engelskkunnskaper som beskrevet her. Feks. itnemål fra norsk videregående gjør at du oppfyller kravet om engelskkompetanse. God beherskelse av muntlig og skriftlig norsk eller et skandinavisk språk er også nødvendig.

Søkers potensiale for forskning, personlige egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges. Det er ønskelig at søkeren har stor arbeidskapasitet og motivasjon for forskningsprosjektets tema. Gode samarbeidsevner, kommunikasjonsevner og selvstendighet er også ønskelig. Ambisjon om framtidig universitetskarriere vil bli vektlagt.Kandidaten må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

  • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
  • CV
  • Vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle grader
  • Dokumentasjon av engelskkunnskaper. Se her for hvordan dette må dokumenteres
  • Attester
  • Kontaktinformasjon til 1-3 referanser
  • Masteroppgaven, og evt. andre vitenskapelige arbeider

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Bedømmelseskomiteen vil legge vekt på potensiale for forskning, slik det fremgår av masteroppgaven eller tilsvarende og eventuelle andre vitenskapelige arbeider.

I bedømmelsen kan det også tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne,nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS